Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

 

Проект
„Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спазване
на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здравеопазване”
Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за родители“

(още…)

Closer to the Contemporary Birth-Giving

INVITATION for an open dialogue about the way that our babies are coming into the modern world, during the international Cesarean Awareness Month.
Given the continuously growing speed of babies delivered via Cesarean section in Bulgaria, it is expected that the rate will go beyond 40% of all deliveries in 2016. The World Health Organisation has aproved that this rate should be kept between 15% and 19%.

 

On 26th April, Tuesday, at 15 o’clock in the Red Hall of the Red House the „Coalition for Maternity Care“ will gather together obstetricians, midwives, politicians, activists and mothers to analyse and find together the reasons for this trend which is not at all limited only within our country. We will go through its risks and possible outcomes, we’ll suggest and discuss possible solutions – many of them already successfully applied in other countries. (още…)

Повече аку­шер­ска грижа и „нор­ма­ли­зи­ране“ на раз­го­вора за бре­мен­ността и раждането, 

пре­по­ръчва бри­тан­с­кият екс­перт д-р Трейси Купър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 19.04.2016 г., втор­ник, от 11 ч. в Червената зала на Център за кул­тура и дебат „Червената къща“ ще се про­веде кръгла маса на тема „Нужни реформи за опти­ми­зи­ране на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване у нас“. Съорганизатор на съби­ти­ето е „Коа­ли­ция за май­чино здра­ве­о­паз­ване“, http://maternitycare-bg.org/. (още…)

ПОКАНА

По-близо до съв­ре­мен­ното раждане
Дис­ку­сия за добри прак­тики и пре­вен­ция на цеза­рово сечение

на 26 април 2016 г., втор­ник, от 15:00ч

в Червената зала на Център за кул­тура и дебат „Червената къща“

Коа­ли­ция за май­чино здра­ве­о­паз­ване Ви кани да поговорим:

Как се раждат децата ни в модер­ния свят? Поз­на­ваме ли дос­та­тъчно добре всички меха­низми на физи­о­ло­гич­ното раж­дане? Какъв е съв­ре­мен­ният прочит на вза­и­мо­от­но­ше­ни­ята между бъде­щите роди­тели, меди­цин­с­ките екипи и новороденото?

В меж­ду­на­род­ния месец за пови­ша­ване инфор­ми­ра­ността за цеза­ро­вото сече­ние Ви каним заедно да потър­сим отго­во­рите на тези въп­роси. В пос­лед­ното десе­ти­ле­тие в Бъл­га­рия се уста­нови трайна тен­ден­ция все повече жени, които пла­ни­рат бре­мен­ност и раж­дане, да учас­т­ват активно и осъз­нато в тези про­цеси. Оказва се обаче, че сис­те­мата не винаги е готова да отк­ликне на тази нужда. Затова пери­о­дично в общес­т­вото се пов­дига темата за недо­вол­с­т­вото на жените от сис­те­мата за май­чино здра­ве­о­паз­ване и неу­дов­лет­во­ри­тел­ните пока­за­тели на стра­ната ни по отно­ше­ние на май­чи­ното и детско здраве. Ние вяр­ваме, че заедно можем да про­ме­ним тези про­цеси в полза както на май­ките, така и на рабо­те­щите в сис­те­мата. За целта изгот­вихме кни­гата „Пъте­во­ди­тел за физи­о­ло­гично раж­дане“, на чиято пре­ми­ера ще при­със­т­вате, ще имате въз­мож­ност да зада­дете своите въп­роси и да учас­т­вате в дис­ку­си­ята. ЗАПОВЯДАЙТЕ!
УЧАСТНИЦИ:

Ралица Димит­рова – акти­вист, пред­се­да­тел на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване;

Миг­лена Дел­чева – акти­вист, пред­се­да­тел на фон­да­ция „Родители за родители“;

Нели Мута­фова — акти­вист, зам.-председател на сдру­же­ние „Родилница“; Елена Кръс­тева – пси­хо­лог, пред­се­да­тел на сдру­же­ние „Естес­т­вено“ и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули;

д-р Бояна Пет­кова – педи­а­тър, пред­се­да­тел на фон­да­ция „Макове за Мери“

ПРОГРАМА: 15:00–15:10 – Пред­с­та­вяне на учас­т­ни­ците в дис­ку­си­ята и Коа­ли­ци­ята и ней­ните членове.
15:10–15:50 – Отво­рена дис­ку­сия: Съвременното раж­дане и Цезаровото сече­ние. Кратко пред­с­та­вяне на факти, свър­зани пре­вен­ци­ята на секцио и добри прак­тики при извър­ш­ва­нето му.
15:50–16:10 – Пред­с­та­вяне на „Пъте­во­ди­тел за физи­о­ло­гично раж­дане“ и при­чини за поя­вата му .
16:10–16:20 – Пред­с­та­вяне на Проект „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здравеопазване”
16:20–16:45 — Разясняване дъл­гос­роч­ните цели на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване
16:45–17:30 – Кок­тейл и нефор­мални дискусии

Вход: СВОБОДЕН

За акту­ална инфор­ма­ция: https://www.facebook.com/events/1726177770996715/

Про­ек­тът „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване” се финан­сира в рам­ките на Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г., www.ngogrants.bg. Нас­то­я­щото съби­тие се орга­ни­зира в рам­ките на допъл­ни­тел­ните дей­ности по про­екта и става факт бла­го­да­ре­ние на финан­со­вата под­к­репа на Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в България.

 

Офи­ци­ал­ната покана може да изтег­лите тук: INVITATION3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Прес­к­луба на БТА-София се про­веде прес­кон­фе­рен­ция, която пред­с­тави резул­та­тите по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“. Пъл­ният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Наци­о­нал­ния прес­к­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­нето на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­тели“, Сдружение „Естес­т­вено“, Фондация „Макове за Мери“, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „При­я­тел­с­тво“, Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, жур­на­листи и акти­висти (още…)

 

16 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Здравни права на раж­да­щата жена в България

Правата на жената по време на бре­мен­ността ѝ и при раж­да­нето са раз­пи­сани в много закони, в меж­ду­на­родни кон­вен­ции и дори в Кон­с­ти­ту­ци­ята. На хартия бре­мен­ната и раж­даща жена е най-закриляният и обг­риж­ван пол­з­ва­тел на здрав­ната сис­тема. На прак­тика обаче мащабно про­уч­ване на СЗО от 2015 г. кон­с­та­тира, че неу­ва­же­ни­ето към раж­да­щата жена и наси­ли­ето над нея са основ­ните пречки пред нама­ля­ва­нето на май­чи­ната смър­т­ност в све­то­вен мащаб.

  (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 28 фев­ру­ари 2016 г. (неделя) от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Отчет за дей­ността на Сдружението за 2015 г. — приемане

3. Годи­шен финан­сов отчет на Сдружението за 2015 г., анализ на дей­ността през 2012–2014 г. — приемане

4. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2016 година, очер­та­ване на при­о­ри­те­тите в две­го­ди­шен хоризонт.
5. Разни

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 25 фев­ру­ари 2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

9 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Меди­цина, бази­рана на дока­за­тел­с­т­вата – мяс­тото на пациента

 

Терминът „меди­цина, бази­рана на дока­за­тел­с­т­вата“ е често оръжие, когато меди­цин­ски спе­ци­а­листи водят спор. Изтък­ват се все­въз­можни меди­цин­ски факти в защита на опре­де­лена теза. Дали обаче всяко дейс­т­вие, за което може да се намери някаква меди­цин­ска аргу­мен­та­ция, попада в кате­го­ри­ята „меди­цина, бази­рана на доказателства“?

(още…)

1 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Май­чини грижи с ува­же­ние, фотог­раф: Ина Ботева

 

Когато гово­рим за пра­вата на раж­да­щата жена, можем да започ­нем като в пос­ред­с­т­вен аме­ри­кан­ски филм – има една добра и една лоша новина. Доб­рата е, че зат­руд­не­ни­ята, които жените срещат днес, вли­зайки в бъл­гар­с­ката сис­тема за родилни грижи, са отдавна поз­нати и пре­о­до­лени в раз­ви­тите страни. Лошата – че Бъл­га­рия е едва в нача­лото на пътя, а именно – да осъз­наем, че в тази сис­тема има проб­лем. (още…)

На 24 януари т.г. в София се про­веде пос­лед­ната, тре­тата от пред­ви­де­ните офи­ци­ални работни срещи по про­екта. Темата на уъркшопа бе фор­му­ли­рана като  «Стратегическо пла­ни­ране и коа­ли­ци­онно изг­раж­дане. Реални дейс­т­вия за реална про­мяна на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване в Бъл­га­рия». (още…)