Полските протести. Къде сме ние?

Автор: Марта Зла­тева

Това, което се опи­таха да нап­ра­вят с пол­с­ките жени, е ненор­мално на тол­кова много нива, че ми е трудно да дишам. Много хора взеха отно­ше­ние по темата и обяс­ниха защо и как жела­ните от пол­с­кото пра­ви­тел­с­тво про­мени са погаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права на жените в Полша. (още…)

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу нари­чано СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдру­же­ни­ето, Управителният съвет на Сдружението орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при след­ния дневен ред:

(още…)

Тази година сре­щата е под над­с­лов „Стандарти, безо­пас­ност, умения в аку­шер­с­ката практика“.

На 5 и 6 ноем­ври 2016 г. в кон­фе­рен­т­ната зала във Велико Търново се съб­раха над двеста аку­шерки, обсъ­дени бяха темите, свър­зани с аку­шер­с­кия модел на грижа, утвър­ж­да­ва­нето и регу­ла­ци­ята на самос­то­я­тел­ната аку­шер­ска прак­тика в Бъл­га­рия, пат­ро­наж­ната аку­шер­ска грижа и други. (още…)

По случай деня на Народ­ните Буди­тели, Сдружение „Родилница“ и фон­да­ция „Отво­рен инте­лект — OPEN MIND” Ви канят на пре­ми­е­рата на офи­ци­ал­ната версия на бъл­гар­с­кия доку­мен­та­лен филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) - http://storiesofbirth.org/

и

дис­ку­сия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

(още…)

от

Пред­п­ре­ми­ера: Про­жек­ция на филма „Родилни Разкази“ + дискусия

22-минутен доку­мен­та­лен, България

По случай деня на Народ­ните Буди­тели, 1-ви ноем­ври, Сдружение „Родилница“ Ви кани на пред­п­ре­ми­ер­ната про­жек­ция на българския

доку­мен­та­лен филм „Родилни разкази“

и на

дис­ку­сия на тема

„Раждането на нашето дете – въл­шебно съби­тие.  Как може да стане това в Бъл­га­рия?.

Къде:             хотел Хемус, гр. София, мецанин

(кръс­то­ви­щето на бул. Черни връх и бул. Арсеналски)

Кога:              на 23-ти октом­ври 2016 г., неделя, от 18:30 ч. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 19 октом­ври 2016 г. (сряда) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Избор на нов член на Управителния съвет на Сдружението.

3. При­е­мане на стра­те­гия за работа на Сдружението в пет­го­ди­шен хоризонт.

4. Отчи­тане на резул­та­тите от прик­лю­чи­лия успешно проект.

5. Участие на Сдружение „Родилница“ съг­ласно доку­мента „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“ — дис­ку­сия, приемане.

6. Разни

Мол­бите за член­с­тво и кан­ди­да­ту­рите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 16.10.2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

Повече аку­шер­ска грижа и „нор­ма­ли­зи­ране“ на раз­го­вора за бре­мен­ността и раждането, 

пре­по­ръчва бри­тан­с­кият екс­перт д-р Трейси Купър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 19.04.2016 г., втор­ник, от 11 ч. в Червената зала на Център за кул­тура и дебат „Червената къща“ ще се про­веде кръгла маса на тема „Нужни реформи за опти­ми­зи­ране на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване у нас“. Съорганизатор на съби­ти­ето е „Коа­ли­ция за май­чино здра­ве­о­паз­ване“, http://maternitycare-bg.org/. (още…)

ПОКАНА

По-близо до съв­ре­мен­ното раждане
Дис­ку­сия за добри прак­тики и пре­вен­ция на цеза­рово сечение

на 26 април 2016 г., втор­ник, от 15:00ч

в Червената зала на Център за кул­тура и дебат „Червената къща“ (още…)

Closer to the Contemporary Birth-Giving

INVITATION for an open dialogue about the way that our babies are coming into the modern world, during the international Cesarean Awareness Month.
Given the continuously growing speed of babies delivered via Cesarean section in Bulgaria, it is expected that the rate will go beyond 40% of all deliveries in 2016. The World Health Organisation has aproved that this rate should be kept between 15% and 19%.

 

On 26th April, Tuesday, at 15 o’clock in the Red Hall of the Red House the „Coalition for Maternity Care“ will gather together obstetricians, midwives, politicians, activists and mothers to analyse and find together the reasons for this trend which is not at all limited only within our country. We will go through its risks and possible outcomes, we’ll suggest and discuss possible solutions – many of them already successfully applied in other countries. (още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Прес­к­луба на БТА-София се про­веде прес­кон­фе­рен­ция, която пред­с­тави резул­та­тите по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“. Пъл­ният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Наци­о­нал­ния прес­к­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­нето на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­тели“, Сдружение „Естес­т­вено“, Фондация „Макове за Мери“, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „При­я­тел­с­тво“, Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, жур­на­листи и акти­висти (още…)