На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдружението,  Управителният съвет на Сдружение Родилница органи­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на сдружението на 25.02.2018 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17-18 при следния дневен ред:   Дневен ред   1.      Отчет за дейността на сдружението за 2017 година 2.      Избор на Председател и Управителен Съвет на Сдружението 3.      Приемане на план за действие на РОДИЛНИЦА през 2018 година.   При липса на необходимия кворум, заседанието ще се проведе един час по-късно от обявения час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно, независимо от броя на представените членове на ОС. Ще има и скайп връзка.
  Кан­ди­да­ту­рите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 24.02.2018 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.
И най-важното – моля да върнете обратно писмо на този мейл с потвърждение, че сте получили поканата. Това е необходима формалност за съдебното вписване на промените, произтичащи от Общото събрание.    Във връзка със събранието ви молим да отговорите в обратния мейл на следните въпроси: 1. Бихте ли желали Родилница да продължи своята дейност? 2. Как бихте допринесли за това? 3. Коя според вас е основната задача на Родилница? (моля посочете само една конкретна задача)
  Благодарим ви! С уважение,

УС на Родилница