Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира годишно Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 18 януари 2015 г. от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.

2. Прием на нови членове.

3. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността на Сдружението за 2014 г.

4. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на Сдружението за 2014 г.

5. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2015 година.

6. Разни.

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com.

Ако жела­ете да се кан­ди­да­ти­рате за член на Управителния съвет, моля изп­ра­тете кратко моти­ва­ци­онно писмо до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com. Нови чле­нове също могат да се кандидатират.

Молба за членство

Устав

ДО: Д-р Петър Москов
Минис­тър на здра­ве­о­паз­ва­нето
Копие: Списък с медии

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Уважеми д-р Москов,
Пишем Ви със заг­ри­же­ност за със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия и все­кид­нев­ното наси­лие, упраж­ня­вано над родилки от меди­цин­с­кия пер­со­нал, вклю­чи­телно док­тори, аку­шерки, меди­цин­ски сестри и санитари.

През ноем­ври 2013 година Сдружение „Родилница“ орга­ни­зира кам­па­ния в соци­ал­ните мрежи, за да нап­рави общес­т­вено дос­то­я­ние наси­ли­ето над родилки в бол­ни­ците и да стар­тира общес­т­вен дебат дали бъл­гар­с­кото общес­тво е склонно да приеме това наси­лие или нап­ро­тив, смята, че меди­цин­с­ките лица трябва да бъдат отго­ворни за наси­ли­ето, което при­чи­ня­ват на родил­ките в най-уязвимия за жените момент. В отго­вор полу­чихме над 60 инди­ви­ду­ални раз­каза за физи­ческо или пси­хи­ческо наси­лие, при­чи­нено от меди­цин­ски пер­со­нал, като още много се вклю­чиха с комен­тар за сходни пре­жи­вя­ва­ния. Повече от 40 жени изп­ра­тиха писма с раз­ка­зите си до Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето през януари 2014 година и 11 месеца по-късно все още чакат отговор.

(още…)

Становище на Светов­ната Здравна Орга­ни­за­ция

Всяка жена има пра­вото да получи най-добрите пос­ти­жими грижи за здра­вето, което включва пра­вото да получи изпъл­нени с ува­же­ние и дос­тойн­с­тво грижи по време на бре­мен­ност и раждане.

Много жени по света стават жертва на неу­ва­жи­телно и насил­с­т­вено отно­ше­ние по време на раж­дане в бол­нични заве­де­ния. Такова отно­ше­ние към раж­да­щата не само нару­шава пра­вото на жената на грижа с ува­же­ние, но също така може да зас­т­раши пра­вото им на живот, добро здраве, физи­чес­ката им цялост и пра­вото да не бъдат дис­к­ри­ми­ни­рани. Това ста­но­вище при­канва към по-активни дейс­т­вия, осъ­щес­т­вя­ване на диалог, извър­ш­ване на про­уч­ва­ния и оси­гу­ря­ване на под­к­репа на тази важна част от общес­т­ве­ното здраве и въпрос от сфе­рата на човеш­ките права. (още…)

Имам две деца. Пър­вото ми раж­дане исках да е прек­расно – знаех как да стане, какво искам и го очак­вах с нетър­пе­ние. Уви, реал­ността бе по-различна – сблъс­ках се с дейс­т­ви­тел­ността и открих, че какво „трябва” и какво „Е” са раз­лични неща.

След този си опит вече бях по-настоятелна, по-търсеща и опре­де­лено по-изискваща.

С нача­лото на вто­рата си бре­мен­ност започ­нах и с под­го­товка на раждането.

Разбрах, че ще се наложи да си избера лекар, на който да се доверя, и който също да ми има дове­рие. Спрях се на д-р Калина Дян­кова – гине­ко­лог, който наб­лю­дава бре­менни и работи в родил­ното отде­ле­ние на гр. Добрич.

Още с пър­вият ни раз­го­вор усетих, че това е въз­можно най-добрият избор, който съм могла да нап­равя! (още…)

Родилница се включва към иска­нето на повече от 50 меж­ду­на­родни, реги­о­нални и наци­о­нални орга­ни­за­ции за включ­ва­нето на жен­с­ките сек­су­ални и реп­ро­дук­тивни права и здраве в прог­ра­мата за раз­ви­тие след 2015 година

28 май 2014

На 28-ми май, акти­висти и защит­ници на жен­с­ките права от цял свят се моби­ли­зи­рат за чес­т­ва­нето на Меж­ду­на­род­ния ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве. Акти­вис­тите нас­то­я­ват за включ­ва­нето в прог­ра­мата за раз­ви­тие след 2015 година на сек­су­ални и реп­ро­дук­тивни права и здраве, които са холис­тични и бази­рани на човеш­ките права. (още…)

За шеста поредна година Бъл­га­рия се включва в отбе­ляз­ва­нето на Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Събития ще се про­ве­дат в 8 града и ще вклю­чат над 20 организации.

Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се чества от 2004 година по идея на Френския Алианс за ува­же­ние към раж­да­нето (AFAR). Отбе­ляз­ва­нето на сед­ми­цата дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­ната чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­мите на раж­да­нето и пра­вата на раж­да­щата жена. Темата тези година е „Раждането носи сила.“.

За овлас­тя­ващо раж­дане в Бъл­га­рия не е прието да се говори. Раждането се въз­п­ри­ема като неп­ри­я­тен момент от живота на жената, през който тя трябва да пре­мине, за да се сдобие с деца. Но това не е така на вся­къде по света. (още…)

На осно­ва­ние на чл. 26. от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира годишно общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 16 март 2014 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА.

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността на сдружението

3. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на сдружението

4. При­е­мане на план за работа на сдру­же­ни­ето и бюджет за 2014 година

4. Разни

Мол­бите за член­с­тво трябва да се изп­ра­тят пис­мено до 14 март на адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

 

Защо?

След като десетки от Вас смело пред­п­ри­еха стъпки да изло­жат наяве това, което се случва зад зат­во­ре­ните врати на бъл­гар­с­ките родилни домове; още сто­тици раз­г­ла­ся­ваха, дис­ку­ти­раха и Ви под­к­ре­пиха; и хиляди се вклю­чиха към нашата стра­ница, Минис­тер­с­т­вото на здра­ве­о­паз­ва­нето, в лицето на минис­тър­ката д-р Таня Андреева-Райнова, отх­върли исто­ри­ите Ви като неверни и не изрази дори мини­ма­лен инте­рес към проблема.

Исти­ната е, че нито ние, нито Минис­тер­с­т­вото можем да дис­ку­ти­раме въп­роса с какъвто и да било авто­ри­тет. Ние полу­ча­ваме исто­ри­ите на жените. Минис­тер­с­т­вото, от друга страна, кому­ни­кира с Лекар­с­кия съюз и бол­ни­ците. И никой няма пред­с­тава какво всъщ­ност е поло­же­ни­ето, защото никой от пра­ви­тел­с­т­вото не се е заин­те­ре­су­вал. Няма про­уч­ва­ния, които да про­ве­рят пре­дос­та­вя­ното от бол­ни­ците качес­тво на услу­гите, няма инте­рес към това колко удов­лет­во­рени са паци­ен­тите. Събират се някакви ста­тис­тики, но когато ние ги поис­каме, за да се опи­таме да добием пред­с­тава за качес­т­вото на услу­гите, не ни ги дават.

Нак­ратко: пълна тъмнина.

(още…)

Член 1. Нас­то­я­щият закон има за цел раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето в община Диа­дема на Наци­о­нал­ната поли­тика за гине­ко­ло­гични и нео­на­тални грижи, оси­гу­ря­вайки най-вече защи­тата на бре­мен­ните и родил­ките срещу гине­ко­ло­гично наси­лие.
Член 2. За гине­ко­ло­гично наси­лие се смята всяко дейс­т­вие, извър­шено от лекаря, от меди­цин­с­кия екип, от род­нина или прид­ру­жи­тел, с което биват мал­т­ре­ти­рани физи­чески или вер­бално бре­мен­ните, раж­да­щите или жените в след­ро­дил­ния период.
Член 3. За целта на нас­то­я­щия закон се смятат за физи­ческо или вер­бално мал­т­ре­ти­ране вклю­чи­телно, но не само:
1. Третирането на бре­мен­ната или раж­да­щата по агре­си­вен, неем­па­ти­чен, гру­би­ян­ски или подиг­ра­ва­те­лен начин, или какъвто и да е друг начин, който я кара да се чув­с­тва зле от полу­че­ното отно­ше­ние. (още…)

ЗАКОН ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ И СЛЕД РАЖДАНЕ
ЗАКОН № 156 ОТ 10ти Август 2006г.

Про­ек­то­за­кон за „Прид­ру­жа­ване по време на раж­дане и след раждане.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
В Пуерто Рико липсва осо­бено общес­т­вено приз­на­ние на един от най-големите при­носи на жената в нашето общес­тво: зача­ти­ето, бре­мен­ността и раждането.

Нас­то­я­щият про­ек­то­за­кон насочва вни­ма­ни­ето към горе­из­ло­же­ната ситу­а­ция с цел да поп­рави същес­т­ву­ва­щите про­пуски. (още…)