Повече аку­шер­ска грижа и „нор­ма­ли­зи­ране“ на раз­го­вора за бре­мен­ността и раждането, 

пре­по­ръчва бри­тан­с­кият екс­перт д-р Трейси Купър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 19.04.2016 г., втор­ник, от 11 ч. в Червената зала на Център за кул­тура и дебат „Червената къща“ ще се про­веде кръгла маса на тема „Нужни реформи за опти­ми­зи­ране на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване у нас“. Съорганизатор на съби­ти­ето е „Коа­ли­ция за май­чино здра­ве­о­паз­ване“, http://maternitycare-bg.org/. (още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Прес­к­луба на БТА-София се про­веде прес­кон­фе­рен­ция, която пред­с­тави резул­та­тите по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“. Пъл­ният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Наци­о­нал­ния прес­к­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­нето на Коа­ли­ция за май­чино здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­тели“, Сдружение „Естес­т­вено“, Фондация „Макове за Мери“, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „При­я­тел­с­тво“, Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, жур­на­листи и акти­висти (още…)

 

16 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Здравни права на раж­да­щата жена в България

Правата на жената по време на бре­мен­ността ѝ и при раж­да­нето са раз­пи­сани в много закони, в меж­ду­на­родни кон­вен­ции и дори в Кон­с­ти­ту­ци­ята. На хартия бре­мен­ната и раж­даща жена е най-закриляният и обг­риж­ван пол­з­ва­тел на здрав­ната сис­тема. На прак­тика обаче мащабно про­уч­ване на СЗО от 2015 г. кон­с­та­тира, че неу­ва­же­ни­ето към раж­да­щата жена и наси­ли­ето над нея са основ­ните пречки пред нама­ля­ва­нето на май­чи­ната смър­т­ност в све­то­вен мащаб.

  (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 28 фев­ру­ари 2016 г. (неделя) от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Отчет за дей­ността на Сдружението за 2015 г. — приемане

3. Годи­шен финан­сов отчет на Сдружението за 2015 г., анализ на дей­ността през 2012–2014 г. — приемане

4. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2016 година, очер­та­ване на при­о­ри­те­тите в две­го­ди­шен хоризонт.
5. Разни

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 25 фев­ру­ари 2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

9 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Меди­цина, бази­рана на дока­за­тел­с­т­вата – мяс­тото на пациента

 

Терминът „меди­цина, бази­рана на дока­за­тел­с­т­вата“ е често оръжие, когато меди­цин­ски спе­ци­а­листи водят спор. Изтък­ват се все­въз­можни меди­цин­ски факти в защита на опре­де­лена теза. Дали обаче всяко дейс­т­вие, за което може да се намери някаква меди­цин­ска аргу­мен­та­ция, попада в кате­го­ри­ята „меди­цина, бази­рана на доказателства“?

(още…)

1 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Май­чини грижи с ува­же­ние, фотог­раф: Ина Ботева

 

Когато гово­рим за пра­вата на раж­да­щата жена, можем да започ­нем като в пос­ред­с­т­вен аме­ри­кан­ски филм – има една добра и една лоша новина. Доб­рата е, че зат­руд­не­ни­ята, които жените срещат днес, вли­зайки в бъл­гар­с­ката сис­тема за родилни грижи, са отдавна поз­нати и пре­о­до­лени в раз­ви­тите страни. Лошата – че Бъл­га­рия е едва в нача­лото на пътя, а именно – да осъз­наем, че в тази сис­тема има проб­лем. (още…)

АНКЕТА  ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ПЪРВИ КОНТАКТ МЕЖДУ МАЙКИ И БЕБЕТА В БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

КРАТЪК АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

Едва една седма от ново­ро­де­ните бебета в бъл­гар­с­ките бол­ници не са били отде­лени от майка си в първия час от живота си след раж­да­нето, а над една трета са били закър­мени повече от шест часа след раж­да­нето си.

Това показа анкета сред повече от 5000 жени, родили през пос­лед­ните три години в Бъл­га­рия. Анке­тата е про­ве­дена под фор­мата на онлайн допит­ване през декем­ври 2015 година от Мрежа от неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции, рабо­тещи в сфе­рата на май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Темите във въп­рос­ника зася­гат прак­тики за кон­такта на ново­ро­де­ното с май­ката, утвър­дени от пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция (СЗО) и меж­ду­на­род­ните орга­ни­за­ции за детско и женско здраве — Аме­ри­кан­с­ката педи­ат­рична асо­ци­а­ция (АПА), Меж­ду­на­род­ната феде­ра­ция по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия (FIGO), УНИЦЕФ, Наци­о­на­лен инс­ти­тут за здраве и грижи (NICE) и др.

Общият извод е, че много от тези прак­тики не се при­ла­гат опти­мално или не се спаз­ват изобщо в голяма част от родил­ните отде­ле­ния в стра­ната. (още…)

Фотография: Ина Ботева

Мрежа за майчино-детско здра­ве­о­паз­ване стар­тира с ини­ци­а­тива за нераз­де­ляне на бебе­тата от май­ките непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето „Първи кон­такт на бебето“

Неот­давна орга­ни­за­ции от неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сектор, в чийто фокус е майчино-детското здра­ве­о­паз­ване, се обе­ди­нихме с обща цел за дъл­гос­рочна про­мяна на прак­ти­ките в тази сфера и при­веж­да­нето им в съот­вет­с­т­вие с евро­пейс­кото зако­но­да­тел­с­тво и съв­ре­мен­ните меди­цин­ски пре­по­ръки, бази­рани на научни доказателства.

Стартираме с кам­па­ния за зна­чи­мостта на първия кон­такт – бебето да не се отделя от май­ката след раж­да­нето при липса на меди­цин­ска необ­хо­ди­мост и да има физи­чески кон­такт кожа-до-кожа с нея най-малко в про­дъл­же­ние на един час след раж­да­нето. (още…)

Проект BG 05/1541 „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, финан­си­ран по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

През изми­на­лите почивни дни, на 21–22 ноем­ври 2015 г. учас­т­ни­ците в про­екта се съб­раха на втория обу­чи­те­лен семи­нар на тема „Пла­ни­ране и изпъл­не­ние на ини­ци­а­тиви от НПО – под­го­товка, оси­гу­ря­ване на ресурси и управ­ле­ние на реа­ли­за­ци­ята”. (още…)