1 фев­ру­ари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Май­чини грижи с ува­же­ние, фотог­раф: Ина Ботева

 

Когато гово­рим за пра­вата на раж­да­щата жена, можем да започ­нем като в пос­ред­с­т­вен аме­ри­кан­ски филм – има една добра и една лоша новина. Доб­рата е, че зат­руд­не­ни­ята, които жените срещат днес, вли­зайки в бъл­гар­с­ката сис­тема за родилни грижи, са отдавна поз­нати и пре­о­до­лени в раз­ви­тите страни. Лошата – че Бъл­га­рия е едва в нача­лото на пътя, а именно – да осъз­наем, че в тази сис­тема има проб­лем. (още…)

Фотография: Ина Ботева

Мрежа за майчино-детско здра­ве­о­паз­ване стар­тира с ини­ци­а­тива за нераз­де­ляне на бебе­тата от май­ките непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето „Първи кон­такт на бебето“

Неот­давна орга­ни­за­ции от неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сектор, в чийто фокус е майчино-детското здра­ве­о­паз­ване, се обе­ди­нихме с обща цел за дъл­гос­рочна про­мяна на прак­ти­ките в тази сфера и при­веж­да­нето им в съот­вет­с­т­вие с евро­пейс­кото зако­но­да­тел­с­тво и съв­ре­мен­ните меди­цин­ски пре­по­ръки, бази­рани на научни доказателства.

Стартираме с кам­па­ния за зна­чи­мостта на първия кон­такт – бебето да не се отделя от май­ката след раж­да­нето при липса на меди­цин­ска необ­хо­ди­мост и да има физи­чески кон­такт кожа-до-кожа с нея най-малко в про­дъл­же­ние на един час след раж­да­нето. (още…)

Проект BG 05/1541 „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, финан­си­ран по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

През изми­на­лите почивни дни, на 21–22 ноем­ври 2015 г. учас­т­ни­ците в про­екта се съб­раха на втория обу­чи­те­лен семи­нар на тема „Пла­ни­ране и изпъл­не­ние на ини­ци­а­тиви от НПО – под­го­товка, оси­гу­ря­ване на ресурси и управ­ле­ние на реа­ли­за­ци­ята”. (още…)

На 8 ноем­ври тази година в град София се про­веде вто­рата работна среща по Проект BG 05/1541 „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, който се финан­сира по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.
www.ngogrants.bg


Темата на срещата-уъркшоп бе: «Дейс­т­вия за поло­жи­телни про­мени в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Пред­с­та­вяне на про­екти и стра­те­ги­ческо планиране».
(още…)

Люлка за живот: Трета биб­ли­о­тека за паци­ента в 1-ва АГ бол­ница „Св. София“

Трета биб­ли­о­тека за паци­ента „Люлка за живот“ се отк­рива в отде­ле­ни­ето „Пато­ло­гия на бре­мен­ността“ в 1-ва АГ бол­ница „Света София“,  гр. София,  на 15 октом­ври 2015 г. от 11 часа

Орга­ни­за­тори: Сдружение „Родилница“ съв­мес­тно с Паци­ен­т­ски орга­ни­за­ции „Заедно с теб“, Инс­ти­тут по ино­ва­ции,  1-ва АГ бол­ница ”Света София” (още…)


Днес,  27 сеп­тем­ври 2015 г. се про­веде пър­вата работна среща по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, финан­си­ран по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg


Темата на работ­ната среща /  Уъркшоп бе фор­му­ли­рана като «Пра­вата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Кон­цеп­ции за добра грижа». (още…)

Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в страната

 

16 август 2015 г., София

 

Зачес­ти­лите проб­леми в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване ясно показ­ват, че е назрял момен­тът да се пред­п­ри­е­мат все­об­х­ватни дейс­т­вия за подоб­ря­ване на родил­ните грижи, пре­дос­та­вяни у нас. Тревожните ста­тис­тики не могат да бъдат пре­неб­рег­вани. (още…)

ПОКАНА за

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

на тема:

 

„Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите“

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в стра­ната (още…)

Пър­вият обу­чи­те­лен семи­нар по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване” се про­веде на 25–26 юли 2015 г. в под­но­жи­ето на Витоша. Този проект се изпъл­нява от Сдружение „Родилница“ в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за роди­тели“ и се финан­си­ра по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg (още…)

Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

 

Проект
„Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спазване
на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здравеопазване”
Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за родители“

(още…)