„Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“ (17−24 май 2015 г.)

 

София, 16 май 2015 г.

За седма поредна година Бъл­га­рия се включва в отбе­ляз­ва­нето на Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Събития ще се про­ве­дат в 5 града.

Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се чества от 2004 година по идея на Френския алианс за ува­же­ние към раж­да­нето (AFAR). Отбе­ляз­ва­нето на сед­ми­цата дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­ната чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­мите на раж­да­нето и пра­вата на раж­да­щата жена. Темата тези година е „Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“.

Нека се запи­таме колко са жените днес, които да не раз­каз­ват с ужас или неп­ри­ятни чув­с­тва за раж­да­нето на най-съкровеното си – своето дете. Колко често сме чували думите: „Ох, веднъж само да си тръгна от бол­ни­цата!“ или „Раждането беше кош­марно! Имах чув­с­т­вото, че ще умра.“
Исто­ри­ята раз­казва, че в мина­лото раж­да­щата винаги е била под­к­ре­пяна от жена по време на раж­да­нето. Днес реал­ността е доста по-различна – в много страни раж­да­нето се приема за меди­цин­ско съби­тие, а раж­да­щата се тре­тира като паци­ент. Днес бебето не се ражда, то се „изважда“ от май­ката. Жената не полу­чава под­к­репа от любим човек, защото „не раз­по­ла­гаме с необ­хо­ди­мата мате­ри­ална база“. Под­к­репа не среща и в лицето на меди­цин­с­кия пер­со­нал, даже най-често жената бива овик­вана колко зле се справя. Днес раж­да­щата е просто поред­ният „про­дукт“, който трябва да бъде обс­лу­жен и фината душевно-емоционална страна на това велико човешко съби­тие почти се е стопила.

Това води до деху­ма­ни­зи­ране на пре­жи­вя­ва­ни­ята на жената от раж­да­нето на детето ѝ. Днес често се случва жените да бъдат под­ла­гани на рутинни бол­нични прак­тики, които имат неб­ла­гоп­ри­я­тен ефект върху нап­ре­дъка на раж­да­нето. От друга страна всички про­уч­ва­ния показ­ват, че когато жените полу­ча­ват неп­ре­къс­ната под­к­репа по време на раж­дане, се уве­ли­ча­ват въз­мож­нос­тите те да родят спон­танно, без нужда от извър­ш­ване на секцио, без при­ла­га­нето на фор­цепс или вакуум екс­т­рак­тор. И не само това – жените, полу­чили под­к­репа, по-рядко искат бол­ко­ус­по­ко­я­ващи, по-често са удов­лет­во­рени от раж­да­нето и про­дъл­жи­тел­ността на раж­да­нето е по-малка, а бебе­тата имат по-добри резул­тати на Апгар теста.

Какво значи „под­к­репа“ за раж­да­щата жена? Това е оказ­ване на емо­ци­о­нална под­к­репа, под­по­ма­гане на жената да се чув­с­тва по-комфортно, пре­дос­та­вя­нето на инфор­ма­ция и защита. Всичко това подоб­рява физи­о­ло­гич­ната страна на раж­да­нето, както и усе­ща­нето за кон­т­рол и ком­пе­тен­т­ност на жената и по този начин нама­лява необ­хо­ди­мостта от аку­шер­ски интервенции.

Редица изс­лед­ва­ния сочат цен­т­рал­ната роля на вза­и­мо­от­но­ше­ни­ята между меди­цин­ски спе­ци­а­листи и раж­да­щата жена и апе­ли­рат към емпа­тия и преди всичко човешко отно­ше­ние към нея по време на раж­да­нето. Поз­на­ва­нето и зачи­та­нето на основ­ните ѝ човешки права на авто­но­мия над соб­с­т­ве­ното тяло дик­ту­ват отно­ше­ние с ува­же­ние и съп­ри­час­т­ност. Думите на меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи или близки, чути по време на раж­дане, са спо­собни да про­ме­нят изцяло въз­п­ри­я­ти­ето на жената за раж­да­нето като личен провал (както често се случва при неп­ред­ви­дено цеза­рово раж­дане) в усе­щане за сигур­ност, при­е­мане на слу­чи­лото се и дори личен триумф. И както много жени спо­де­лят, това се случва неза­бе­ля­зано и нена­рочно, когато отно­ше­ни­ето към тях е топло, автен­тично и непринудено.

За да запа­зим човеш­кото лице на раж­да­нето, е необ­хо­димо да не заб­ра­вяме, че всяко раж­дане се случва само веднъж в живота на жената, детето и тях­ното семейс­тво, неза­ви­симо че то може да е само едно от сто­ти­ците раж­да­ния за асис­ти­ра­щите му. Необ­хо­димо е раз­би­ране и при­е­мане на ролята на асис­ти­ращ като на при­ви­ле­гия да сме част от това тайн­с­тво, за да го запа­зим такова.

 

ПРОГРАМАТА ПО ГРАДОВЕ

 

Варна

22 май (петък)

18:00 ч.                „Йога прак­тики за релак­са­ция“, Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ № 12, Варна

За инфор­ма­ция и запис­ване: тел. 0889 306 731

водещ: Велис­лава Славова – йога учител и майка на 2-ма

за кон­такт: tapas_vn@abv.bg, тел. 0899 818 779

вход: свободен/дарение

 

28 май (четвъртък)

18:30 ч.    Тренинг „Щастлива майка = щас­т­ливо дете”, хотел „Капи­тол“, ул. „Петко Кара­ве­лов“ № 40, Варна

водещи: Ирина Вълчева-Кръстева – тре­ньор лич­нос­тно раз­ви­тие и майка

Маги Анге­лова – психолог

С пред­ва­ри­телно запис­ване на: http://www.galerini.com/, seminar@galerini.com, тел.  0884 022 122

вход : 20 лв.

 

30 май (събота)

10:30 ч.    Творческо кафе, вегетарианско-рибен рес­то­рант „Жасмин Тий Хаус”, ул. „Петко Кара­ве­лов” № 26, Варна

водещ: Яна Мицева – кон­сул­тант по носене на бебето в слинг и майка на 3-ма

за кон­такт: http://www.fairyknot.org/, тел. 0893 427 142

вход:  сво­бо­ден / дарение

 

04 юни (четвъртък)

18:30 ч.                „Аз, моят любим и нашето бебе – как да запа­зим Любовта и страстта след раж­да­нето?“, Йога студио „Тримурти”, ул. „Йоан Екзарх” № 12, Варна

водещ: Ирина Вълчева-Кръстева – тре­ньор лич­нос­тно раз­ви­тие,  бели денс учител и майка

за кон­такт: http://www.galerini.com, seminar@galerini.com, тел. 0884 022 122

вход: сво­бо­ден / дарение

 

11 юни (четвъртък)

17:30 ч.                „Бебе и мама в едно след раж­да­нето: Кон­так­тът”, в Център за семейно кон­сул­ти­ране и меди­а­ция „Разум и Сърце”, ул. „Пирин” № 20A, Варна

водещ: Ива Васи­лева – пси­хо­лог и семеен медиатор

за кон­такт:  http://www.intramentis.com/, info@intramentis.com, тел. 0879 68 48 26

вход: сво­бо­ден / дарение

 

17 юни (сряда)

17:00 ч.                „Дулата – про­дъл­жи­телна грижа и под­к­репа за мен и моето  бебе“, в Йога студио „Тримурти”, ул. „Йоан Екзарх” № 12, Варна

водещи: Мария Христова и Милена Дян­кова – дули, инс­т­рук­тори по раж­дане и майки х2

за кон­такт: тел. 0888 864 973, 0889 306 731

вход: сво­бо­ден / дарение

 

 

20–21.06.2015 г. (събота и неделя) 

от 10:30 – Клуб-библиотека „Виде­лина“, ул. „Цар Симеон І” 27, ет. 2, ст. 6, Варна

Филмов уикенд, пос­ве­тен на раждането

Про­жек­ция на доку­мен­тал­ните филми

„Да раждаш с удо­вол­с­т­вие — най-добре скри­тата тайна“ — 20 юни

Доку­мен­та­лен филм, който раз­к­рива непоз­на­тата страна на раж­да­нето — въз­мож­ността то да бъде при­ятно, безо­пасно и удов­лет­во­ря­ващо пре­жи­вя­ване. Той пре­диз­виква зри­те­лите да пре­раз­г­ле­дат онова, което знаят за раж­да­нето и него­вия потен­циал. Среща ни отб­лизо с 11 двойки, които спо­де­лят своите стра­хове, въл­не­ния, тър­се­ния и под­го­товка, и ни прави сви­де­тели на силата и мощта, която отк­ри­ват в себе си, за да родят своите бебета по един нежен, любящ и при­я­тен начин. Това е филм, който вдъх­но­вява жените да повяр­ват в себе си. Филм, който про­мени отно­ше­ни­ето на много тат­ковци в Бъл­га­рия и ги убеди да бъдат до май­ката в този момент.

„Мик­ро­раж­дане“ — 21 юни

Доку­мен­та­лен филм, който раз­рива най-новите научни изс­лед­ва­ния на мик­рос­ко­пич­ните съби­ти­ята по време или непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето. Освен поя­вата на едно ново човешко същес­тво, се случва и още едно реша­ващо съби­тие, което не се вижда с невъ­о­ръ­жено око. Но то би могло да опре­дели здра­вето на бебето за целия му живот. Това е пося­ва­нето на бебето с мик­ро­би­ома -  всички мик­роби, както и тех­ните гени и геноми, които живеят в и върху човеш­кото тяло. Учените отк­ри­ват, че ако се намес­ваме в естес­т­ве­ните про­цеси на раж­да­нето или ги про­пус­каме изобщо, това може да има опус­то­ши­телни пос­ле­дици за дъл­гос­роч­ното здраве на нашите деца.

орга­ни­за­тори: Алианс на бъл­гар­с­ките аку­шерки и Фондация „Родители за родители“

за кон­такт: dani.dim.bg@abv.bg, info@tvoritelnitzi.org, тел. 0888 579 749, 0899 430 120

вход: 4 лв.

 

Велико Търново

Център Happy Mums, ул. Марно поле № 23, ет. 5

19 май (вторник)

16:00 ч.                Група за емо­ци­о­нална под­к­репа на роди­тели на преж­дев­ре­менно родени деца – вижте съби­ти­ето тук:  https://www.facebook.com/events/456904754470493/

За инфор­ма­ция тел.: 0887 704 786, 0988 918 176 или email:     t_kalushkova@abv.bg

17:15 ч.                Фитбол за бре­менни с Деси

 

21 май (четвъртък)

10:30 ч.                Йога за бре­менни с Таня

17:30 ч.                Тренинг „Свекърва или свекървище…Разбиране на връз­ките, които ни огра­ни­ча­ват“ — под­роб­ности и запис­ване тук: https://www.facebook.com/events/1577413492511461/

 

22 май (петък)

10:30 ч.                Трениг „За леко и пози­тивно раж­дане“ с Дани Дечева– аку­шерка и магис­тър по пси­хо­ло­гия
Мес­тата в гру­пата са запълнени.

18:00 ч.                „Мик­ро­раж­дане“ — филм

„Мик­ро­раж­дане“ е нов 60-минутен доку­мен­та­лен филм, който раз­г­лежда раж­да­нето по един изцяло нов начин – през обек­тива на мик­рос­копа и изс­ледва най-новите научни изс­лед­ва­ния в областта на мик­рос­ко­пич­ните съби­ти­ята, които се случ­ват по време или вед­нага след раж­да­нето.
Такса: 3 лв.
Под­роб­ности за филма може да видите тук: https://www.facebook.com/events/374283059435411/

 

 

 

Разград

21 май (четвъртък)

10:30 ч.    Лекция на тема „Първи грижи за ново­ро­де­ното в бол­ни­цата и у дома“, орга­ни­зи­рана от Училище „Родители“, място: Бистро MamaCita, ул. „Васил Левски“ № 4, тел. 0887 999 987

 

 

Русе
20 май (сряда)

10:00 ч.                Лекция на тема „Бебето – как се прис­по­со­бява към новите усло­вия на живот, осо­бе­ности“, орга­ни­зи­рана от  Училище „Родители“; зала „Есте“ ул.„Борисова“ № 44Б, ет. 3 /над Казиното/, тел. 0887 999 987

 

София

23 май, събота

15:00 ч.    Без­п­латна фото­се­сия за бъдещи и нас­то­ящи майки, в център Естес­т­вени идеи, ул. Мос­ков­ска № 27Б с фотог­раф­ско студио phoTOof YOU.
По същото време ще се проеде и дис­ку­сия на тема „Под­к­репа по време на раждане“.

За повече инфор­ма­ция: https://www.facebook.com/events/867023623363235/

 

До 31 май (неделя) можете да изп­ра­тите вашите раз­кази и раз­мисли на тема „Под­к­ре­пата по време на моето раж­дане“ на e-mail oducat@gmail.com. Най-сполучливите раз­кази ще бъдат пуб­ли­ку­вани на сайта www.doula.bg, а побе­ди­тел­ката ще получи пода­рък – елас­ти­чен слинг от Естес­т­вени идеи, цвят по избор.


28 май 2015 г., чет­вър­тък
Прак­ти­куми с енер­гийна пси­хо­ло­гия, в Арт Йога Студио Янтра, ул. Незаб­равка 33, София
От 12:00 ч. - „Страх от раж­да­нето„
От 14:00 ч. - „Травматично раж­дане„
орга­ни­зира: Зона Либерта
водещ: Мая Сидерова — кон­сул­тант лич­нос­тно раз­ви­тие и майка на 4-ма
за под­роб­ности: https://www.facebook.com/events/1581925568732364/permalink/1604959786428942/
за запис­ване: имейл: maya_ps@abv.bg  или тел: 0888−958−665

Цена на 1 прак­ти­кум — 20 лв.
Групи до 5 човека

 

4 юни 2015 г., чет­вър­тък
Прак­ти­куми с енер­гийна пси­хо­ло­гия, в Арт Йога Студио Янтра, ул. Незаб­равка 33, София
От 12:00 ч. - „Страх от раж­да­нето„
От 14:00 ч. - „Травматично раж­дане„
орга­ни­зира: Зона Либерта
водещ: Мая Сидерова — кон­сул­тант лич­нос­тно раз­ви­тие и майка на 4-ма
за под­роб­ности: https://www.facebook.com/events/1581925568732364/permalink/1604959786428942/
за запис­ване: имейл: maya_ps@abv.bg  или тел: 0888−958−665, Мая Сидерова

Цена на 1 прак­ти­кум — 20 лв.
Групи до 5 човека

 

6 юни, събота
от 13:00 ч.    Лекция-дискусия на тема „Раждане и права“, в цен­търa на Сдружение „Естес­т­вено“,  бул. „Евлоги и Христо Геор­ги­еви“ 29, София
водещ: адво­кат Дани­ела Фъртунова – член на Общото съб­ра­ние на Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет и на сдру­же­ние „Естес­т­вено“,  майка на две малки деца
за под­роб­ности: http://www.estestveno.com/seminar_za_prava_na_jenite

Цена за учас­тие: 25 лв. (пар­т­ньо­рите без­п­латно), само с пред­ва­ри­телно запис­ване на: info@estestveno.com

 

 

Прог­ра­мата про­дъл­жава да се обно­вява. За най-точна инфор­ма­ция, сле­дете стра­ни­цата на сдру­же­ние „Родилница“ www.rodilnitza.com

Родилница е орга­ни­за­ция на жени и майки, чиято цел е подоб­ря­ване на родил­ните прак­тики и зачи­тане пра­вата на жените по време на раж­дане. Пре­дишни кам­па­нии на орга­ни­за­ци­ята включ­ват кам­па­ни­ята „Допус­тимо ли е наси­ли­ето?“ за наси­ли­ето над родилки в бол­ни­ците и „Пра­вото на нео­без­по­ко­я­вано раж­дане“ за пра­вата на жените по време на раждане.

В отго­вор на отво­ре­ното писмо, което изп­ра­тихме относно Вашите раз­кази за наси­лие, както и пис­мата които Вие изп­ра­тихте във връзка с кам­па­ни­ята, полу­чихме след­ното от замес­т­ник минис­тър д-р Ванъо Шарков.

 

Д-р Ванъо Шарков — от 2014 е заместник-министър на здра­ве­о­паз­ва­нето в каби­не­тът „Бори­сов II“.

 

_______________________

 

Относно: Ваше писмо по повод раз­кази за наси­лие над родилки

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МУТАФОВА,
В отго­вор на изп­ра­тено от Вас писмо по повод със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия, в което обръ­щате спе­ци­ално вни­ма­ние на проб­лем с наси­лие над родилки, Ви инфор­ми­рам следното:

Твърдението Ви, че в Бъл­га­рия се извър­шва наси­лие над родилки в бол­ни­ците, е сигнал за нас, който не можем да пре­неб­рег­нем. Без да нег­ли­жи­раме пре­дос­та­ве­ната от Вас инфор­ма­ция, трябва да отбе­ле­жим все пак, че в Бъл­га­рия при раж­да­ния ежед­невно има удов­лет­во­рени и щас­т­ливи от съби­ти­ето жени и семейс­тва. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира годишно Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 18 януари 2015 г. от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.

2. Прием на нови членове.

3. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността на Сдружението за 2014 г.

4. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на Сдружението за 2014 г.

5. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2015 година.

6. Разни.

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com.

Ако жела­ете да се кан­ди­да­ти­рате за член на Управителния съвет, моля изп­ра­тете кратко моти­ва­ци­онно писмо до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com. Нови чле­нове също могат да се кандидатират.

Молба за членство

Устав

ДО: Д-р Петър Москов
Минис­тър на здра­ве­о­паз­ва­нето
Копие: Списък с медии

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Уважеми д-р Москов,
Пишем Ви със заг­ри­же­ност за със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия и все­кид­нев­ното наси­лие, упраж­ня­вано над родилки от меди­цин­с­кия пер­со­нал, вклю­чи­телно док­тори, аку­шерки, меди­цин­ски сестри и санитари.

През ноем­ври 2013 година Сдружение „Родилница“ орга­ни­зира кам­па­ния в соци­ал­ните мрежи, за да нап­рави общес­т­вено дос­то­я­ние наси­ли­ето над родилки в бол­ни­ците и да стар­тира общес­т­вен дебат дали бъл­гар­с­кото общес­тво е склонно да приеме това наси­лие или нап­ро­тив, смята, че меди­цин­с­ките лица трябва да бъдат отго­ворни за наси­ли­ето, което при­чи­ня­ват на родил­ките в най-уязвимия за жените момент. В отго­вор полу­чихме над 60 инди­ви­ду­ални раз­каза за физи­ческо или пси­хи­ческо наси­лие, при­чи­нено от меди­цин­ски пер­со­нал, като още много се вклю­чиха с комен­тар за сходни пре­жи­вя­ва­ния. Повече от 40 жени изп­ра­тиха писма с раз­ка­зите си до Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето през януари 2014 година и 11 месеца по-късно все още чакат отговор.

(още…)

Становище на Светов­ната Здравна Орга­ни­за­ция

Всяка жена има пра­вото да получи най-добрите пос­ти­жими грижи за здра­вето, което включва пра­вото да получи изпъл­нени с ува­же­ние и дос­тойн­с­тво грижи по време на бре­мен­ност и раждане.

Много жени по света стават жертва на неу­ва­жи­телно и насил­с­т­вено отно­ше­ние по време на раж­дане в бол­нични заве­де­ния. Такова отно­ше­ние към раж­да­щата не само нару­шава пра­вото на жената на грижа с ува­же­ние, но също така може да зас­т­раши пра­вото им на живот, добро здраве, физи­чес­ката им цялост и пра­вото да не бъдат дис­к­ри­ми­ни­рани. Това ста­но­вище при­канва към по-активни дейс­т­вия, осъ­щес­т­вя­ване на диалог, извър­ш­ване на про­уч­ва­ния и оси­гу­ря­ване на под­к­репа на тази важна част от общес­т­ве­ното здраве и въпрос от сфе­рата на човеш­ките права. (още…)

Имам две деца. Пър­вото ми раж­дане исках да е прек­расно – знаех как да стане, какво искам и го очак­вах с нетър­пе­ние. Уви, реал­ността бе по-различна – сблъс­ках се с дейс­т­ви­тел­ността и открих, че какво „трябва” и какво „Е” са раз­лични неща.

След този си опит вече бях по-настоятелна, по-търсеща и опре­де­лено по-изискваща.

С нача­лото на вто­рата си бре­мен­ност започ­нах и с под­го­товка на раждането.

Разбрах, че ще се наложи да си избера лекар, на който да се доверя, и който също да ми има дове­рие. Спрях се на д-р Калина Дян­кова – гине­ко­лог, който наб­лю­дава бре­менни и работи в родил­ното отде­ле­ние на гр. Добрич.

Още с пър­вият ни раз­го­вор усетих, че това е въз­можно най-добрият избор, който съм могла да нап­равя! (още…)

Родилница се включва към иска­нето на повече от 50 меж­ду­на­родни, реги­о­нални и наци­о­нални орга­ни­за­ции за включ­ва­нето на жен­с­ките сек­су­ални и реп­ро­дук­тивни права и здраве в прог­ра­мата за раз­ви­тие след 2015 година

28 май 2014

На 28-ми май, акти­висти и защит­ници на жен­с­ките права от цял свят се моби­ли­зи­рат за чес­т­ва­нето на Меж­ду­на­род­ния ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве. Акти­вис­тите нас­то­я­ват за включ­ва­нето в прог­ра­мата за раз­ви­тие след 2015 година на сек­су­ални и реп­ро­дук­тивни права и здраве, които са холис­тични и бази­рани на човеш­ките права. (още…)

За шеста поредна година Бъл­га­рия се включва в отбе­ляз­ва­нето на Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Събития ще се про­ве­дат в 8 града и ще вклю­чат над 20 организации.

Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се чества от 2004 година по идея на Френския Алианс за ува­же­ние към раж­да­нето (AFAR). Отбе­ляз­ва­нето на сед­ми­цата дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­ната чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­мите на раж­да­нето и пра­вата на раж­да­щата жена. Темата тези година е „Раждането носи сила.“.

За овлас­тя­ващо раж­дане в Бъл­га­рия не е прието да се говори. Раждането се въз­п­ри­ема като неп­ри­я­тен момент от живота на жената, през който тя трябва да пре­мине, за да се сдобие с деца. Но това не е така на вся­къде по света. (още…)

На осно­ва­ние на чл. 26. от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира годишно общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 16 март 2014 г. от 16:00 ч. в град София, ул. Княз Борис I № 44-Б, ет. 1, Център МАТАТАМА.

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността на сдружението

3. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на сдружението

4. При­е­мане на план за работа на сдру­же­ни­ето и бюджет за 2014 година

4. Разни

Мол­бите за член­с­тво трябва да се изп­ра­тят пис­мено до 14 март на адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

 

Защо?

След като десетки от Вас смело пред­п­ри­еха стъпки да изло­жат наяве това, което се случва зад зат­во­ре­ните врати на бъл­гар­с­ките родилни домове; още сто­тици раз­г­ла­ся­ваха, дис­ку­ти­раха и Ви под­к­ре­пиха; и хиляди се вклю­чиха към нашата стра­ница, Минис­тер­с­т­вото на здра­ве­о­паз­ва­нето, в лицето на минис­тър­ката д-р Таня Андреева-Райнова, отх­върли исто­ри­ите Ви като неверни и не изрази дори мини­ма­лен инте­рес към проблема.

Исти­ната е, че нито ние, нито Минис­тер­с­т­вото можем да дис­ку­ти­раме въп­роса с какъвто и да било авто­ри­тет. Ние полу­ча­ваме исто­ри­ите на жените. Минис­тер­с­т­вото, от друга страна, кому­ни­кира с Лекар­с­кия съюз и бол­ни­ците. И никой няма пред­с­тава какво всъщ­ност е поло­же­ни­ето, защото никой от пра­ви­тел­с­т­вото не се е заин­те­ре­су­вал. Няма про­уч­ва­ния, които да про­ве­рят пре­дос­та­вя­ното от бол­ни­ците качес­тво на услу­гите, няма инте­рес към това колко удов­лет­во­рени са паци­ен­тите. Събират се някакви ста­тис­тики, но когато ние ги поис­каме, за да се опи­таме да добием пред­с­тава за качес­т­вото на услу­гите, не ни ги дават.

Нак­ратко: пълна тъмнина.

(още…)