Люлка за живот: Трета биб­ли­о­тека за паци­ента в 1-ва АГ бол­ница „Св. София“

Трета биб­ли­о­тека за паци­ента „Люлка за живот“ се отк­рива в отде­ле­ни­ето „Пато­ло­гия на бре­мен­ността“ в 1-ва АГ бол­ница „Света София“,  гр. София,  на 15 октом­ври 2015 г. от 11 часа

Орга­ни­за­тори: Сдружение „Родилница“ съв­мес­тно с Паци­ен­т­ски орга­ни­за­ции „Заедно с теб“, Инс­ти­тут по ино­ва­ции,  1-ва АГ бол­ница ”Света София” (още…)


Днес,  27 сеп­тем­ври 2015 г. се про­веде пър­вата работна среща по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”, финан­си­ран по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg


Темата на работ­ната среща /  Уъркшоп бе фор­му­ли­рана като «Пра­вата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Кон­цеп­ции за добра грижа». (още…)

Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в страната

 

16 август 2015 г., София

 

Зачес­ти­лите проб­леми в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване ясно показ­ват, че е назрял момен­тът да се пред­п­ри­е­мат все­об­х­ватни дейс­т­вия за подоб­ря­ване на родил­ните грижи, пре­дос­та­вяни у нас. Тревожните ста­тис­тики не могат да бъдат пре­неб­рег­вани. (още…)

ПОКАНА за

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

на тема:

 

„Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите“

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в стра­ната (още…)

Пър­вият обу­чи­те­лен семи­нар по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване” се про­веде на 25–26 юли 2015 г. в под­но­жи­ето на Витоша. Този проект се изпъл­нява от Сдружение „Родилница“ в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за роди­тели“ и се финан­си­ра по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg (още…)

Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

 

Проект
„Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване
на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”
Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за родители“

(още…)

В пос­лед­ните няколко сед­мици чухме изказ­ва­ния от лекари и минис­три, че така наре­че­ната маневра на Крис­те­лер или както е по-известна като „ска­чане по корема“ е оста­ряла прак­тика и не се изпол­зва в Бъл­га­рия. Това доста изне­нада както нас, така и много от Вас, на които тази маневра е била приложена.

Искаме Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да излезне с ясна пози­ция, че тази прак­тика не е раз­ре­шена в Бъл­га­рия и не трябва да се изпол­зва, както и да пре­дос­тави разяс­ня­ния на лека­рите защо не е жела­телно тази прак­тика да се изпол­зва и какви са потен­ци­ал­ните нега­тивни пос­ле­дици за май­ката и за бебето й.

Под­к­ре­пете ни в тези иска­ния като пишете до Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето на адрес:

Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето
София 1000, пл. „Света Неделя“ 5

(още…)

До Минис­търа на здравеопазването

 

Уважаеми минис­тър Москов,

Пот­ре­сени от поред­ния случай на наси­лие срещу родилка се обръ­щаме към Вас с искане за спешна среща, за да обсъ­дим със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия и да уго­во­рим кон­к­ретни стъпки, които могат да се пред­п­ри­е­мат, за да не се реа­гира на всеки случай реак­тивно, а да се вземат пре­ван­тивни мерки пра­вата на май­ките и бебе­тата да не бъдат нару­ша­вани по време на раждане.

Бихме искали да обър­нем вни­ма­ние на след­ните проб­леми, за които алар­ми­раме от няколко години: (още…)

#May28 #WomensHealthMatters

Отбе­ляз­ваме 28 май – Меж­ду­на­ро­ден ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве – с инфог­ра­фика, която показва защо наси­лие, извър­ш­вано от меди­цин­ски лица върху раж­дащи жени, е инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано насилие.

Всяка жена има нужда и право на достъп до про­фе­си­о­нални и висо­ко­ка­чес­т­вени здравни грижи по време на бре­мен­ност, раж­дане и в пери­ода след това. В случай на инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано наси­лие дър­жа­вата носи отго­вор­ност, когато на жената е отка­зан достъп до здравни грижи, когато са се отнесли лошо с нея, когато върху нея при­ну­ди­телно са извър­шени ненужни меди­цин­ски про­це­дури или ѝ е отка­зано пра­вото на избор. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 12 юни 2015 г. (петък) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София (още…)