Защо?

След като десетки от Вас смело пред­п­ри­еха стъпки да изло­жат наяве това, което се случва зад зат­во­ре­ните врати на бъл­гар­с­ките родилни домове; още сто­тици раз­г­ла­ся­ваха, дис­ку­ти­раха и Ви под­к­ре­пиха; и хиляди се вклю­чиха към нашата стра­ница, Минис­тер­с­т­вото на здра­ве­о­паз­ва­нето, в лицето на минис­тър­ката д-р Таня Андреева-Райнова, отх­върли исто­ри­ите Ви като неверни и не изрази дори мини­ма­лен инте­рес към проблема.

Исти­ната е, че нито ние, нито Минис­тер­с­т­вото можем да дис­ку­ти­раме въп­роса с какъвто и да било авто­ри­тет. Ние полу­ча­ваме исто­ри­ите на жените. Минис­тер­с­т­вото, от друга страна, кому­ни­кира с Лекар­с­кия съюз и бол­ни­ците. И никой няма пред­с­тава какво всъщ­ност е поло­же­ни­ето, защото никой от пра­ви­тел­с­т­вото не се е заин­те­ре­су­вал. Няма про­уч­ва­ния, които да про­ве­рят пре­дос­та­вя­ното от бол­ни­ците качес­тво на услу­гите, няма инте­рес към това колко удов­лет­во­рени са паци­ен­тите. Събират се някакви ста­тис­тики, но когато ние ги поис­каме, за да се опи­таме да добием пред­с­тава за качес­т­вото на услу­гите, не ни ги дават.

Нак­ратко: пълна тъмнина.

(още…)

Член 1. Нас­то­я­щият закон има за цел раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето в община Диа­дема на Наци­о­нал­ната поли­тика за гине­ко­ло­гични и нео­на­тални грижи, оси­гу­ря­вайки най-вече защи­тата на бре­мен­ните и родил­ките срещу гине­ко­ло­гично наси­лие.
Член 2. За гине­ко­ло­гично наси­лие се смята всяко дейс­т­вие, извър­шено от лекаря, от меди­цин­с­кия екип, от род­нина или прид­ру­жи­тел, с което биват мал­т­ре­ти­рани физи­чески или вер­бално бре­мен­ните, раж­да­щите или жените в след­ро­дил­ния период.
Член 3. За целта на нас­то­я­щия закон се смятат за физи­ческо или вер­бално мал­т­ре­ти­ране вклю­чи­телно, но не само:
1. Третирането на бре­мен­ната или раж­да­щата по агре­си­вен, неем­па­ти­чен, гру­би­ян­ски или подиг­ра­ва­те­лен начин, или какъвто и да е друг начин, който я кара да се чув­с­тва зле от полу­че­ното отно­ше­ние. (още…)

ЗАКОН ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ И СЛЕД РАЖДАНЕ
ЗАКОН № 156 ОТ 10ти Август 2006г.

Про­ек­то­за­кон за „Прид­ру­жа­ване по време на раж­дане и след раждане.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
В Пуерто Рико липсва осо­бено общес­т­вено приз­на­ние на един от най-големите при­носи на жената в нашето общес­тво: зача­ти­ето, бре­мен­ността и раждането.

Нас­то­я­щият про­ек­то­за­кон насочва вни­ма­ни­ето към горе­из­ло­же­ната ситу­а­ция с цел да поп­рави същес­т­ву­ва­щите про­пуски. (още…)

ЗАКОН ЗА ПРАВОТО НА ЖЕНИТЕ НА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ

РАЗДЕЛ III. ДЕФИНИЦИИ И ФОРМИ НА НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИТЕ

Член 15. Форми на наси­лие
т.13. Аку­шер­ско наси­лие: под аку­шер­ско наси­лие се раз­бира прис­во­я­ва­нето на тялото и реп­ро­дук­тив­ните про­цеси на жените от страна на здрав­ния пер­со­нал, което се изра­зява в неху­манно отно­ше­ние, в зло­у­пот­реба с меди­ка­менти и пато­ло­ги­зи­ране на естес­т­ве­ните про­цеси, водещо до загуба на авто­ном­ност и на спо­соб­ността за сво­бодно взе­мане на реше­ния относно тех­ните тела и сек­су­ал­ност, като това влияе отри­ца­телно върху качес­т­вото на живот на жените. (още…)

Хуманизирано (нор­мално физи­о­ло­гично) раж­дане — Закон №25.929 за пра­вата на роди­те­лите и децата/новородените по време на родо­вия процес.

Дек­ла­ра­ция от страна на Сената във връзка с Наци­о­нал­ната сис­тема за инфор­ми­ра­ност на жените. Дек­ла­ра­ция с цел раз­п­рос­т­ра­не­ние (и при­ла­гане) на нор­мал­ното физи­о­ло­гично раждане.

Кама­рата на Народ­ните пред­с­та­ви­тели на Аржен­тина започва кам­па­ния относно запоз­на­ване на общес­т­вото с важ­ността от при­със­т­ви­ето на прид­ру­жи­тел на жената по време на раж­дане и поло­жи­тел­ното му вли­я­ние върху здра­вето на май­ката и детето.

(още…)

София, 25.11.2013

На 25ти ноем­ври, Меж­ду­на­род­ният ден за ели­ми­ни­ране наси­ли­ето срещу жените, сдру­же­ние Родилница прив­лича вни­ма­ни­ето към наси­ли­ето срещу жени по време на раж­дане. С раз­тър­с­ващ виде­ок­лип орга­ни­за­ци­ята апе­лира да се спре физи­чес­кото и емо­ци­о­нално наси­лие при раж­дане. Клипът се раз­п­рос­т­ра­нява в Youtube и соци­ал­ните мрежи.

Много меди­цин­ски лица не осъз­на­ват или отри­чат, че тех­ните дейс­т­вия или без­дейс­т­вие нана­сят тежки физи­чески и емо­ци­о­нални вреди върху жените, за които се грижат. Разказите на жени за пре­жи­вя­ното от тях в бол­ни­цата по време на раж­дане пред­с­та­вят друга кар­тина, в която физи­чес­кото наси­лие и емо­ци­о­нал­ният натиск са често сре­щани. (още…)

 

Какво пред­с­тав­лява наси­ли­ето над раж­дащи жени?

„Наси­лие над раж­дащи жени“ е термин, който се изпол­зва, за да обоз­начи наси­лие от меди­цин­с­кия пер­со­нал насо­чено към родил­ката. Много меди­цин­ски лица не осъз­на­ват или отри­чат, че тех­ните дейс­т­вия или без­дейс­т­вие нана­сят тежки физи­чески и емо­ци­о­нални вреди върху жените, за които се грижат. Разказите на жени за пре­жи­вя­ното от тях в бол­ни­цата по време на раж­дане пред­с­та­вят друга кар­тина, в която физи­чес­кото наси­лие и емо­ци­о­нал­ният натиск са често сре­щани. Пър­вата стъпка, която трябва да пред­п­ри­е­мем, е да осъз­наем какъв точно е проб­ле­мът, за да можем да наме­рим ефек­тивно раз­ре­ше­ние за него.
(още…)

Оргазменият потенциал на раждането — една скрита тайна

Въз­можно ли е раж­да­нето да бъде нещо раз­лично от поз­на­тата ни пред­с­тава за болез­нено и мъчи­телно пре­жи­вя­ване, нерядко съпът­с­т­вано от сери­озни рис­кове за здра­вето и живота на родил­ката и бебето? Въз­можно ли е дава­нето на живот да бъде естес­т­вено бла­гос­ло­вено като щас­т­ливо и при­ятно съби­тие, дос­та­вящо радост и удо­вол­с­т­вие, дори екстаз и пълно удов­лет­во­ре­ние? Въз­можно ли е.….

Да, въз­можно е! Как? – Отго­вор на тези и много други въп­роси, свър­зани с бре­мен­ността и раж­да­нето, дават Ели­за­бет Дейвис и Дебра Паскали-Бонаро в кни­гата си ОРГАЗМЕНО РАЖДАНЕ. Вашето ръко­вод­с­тво за безо­пасно, удов­лет­во­ря­ващо и при­ятно раж­дане, излязла в бъл­гар­ски превод в изда­тел­с­тво Галера Либрис, Варна. (още…)

За пета поредна година в Бъл­га­рия ще се про­веде Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Тази година темата е „Не ме без­по­койте – раждам!“ Фокусът е върху нуж­дата на жената да се чув­с­тва спо­койна, под­к­ре­пена и защи­тена по време на раж­дане, както и нуж­дата от ува­же­ние към лич­ното й пространство.

Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се орга­ни­зира от 2004 година по ини­ци­а­тива на Френския алианс за ува­же­ние към раж­да­нето, а от 2011 година се коор­ди­нира от Евро­пейс­ката мрежа на асо­ци­а­ции за раж­дане. Това е една въз­мож­ност за пов­ди­гане на гла­сове от целия свят в под­к­репа на спо­кой­ното раж­дане и пра­вата на раж­да­шите жени.

Седмицата ще бъде отбе­ля­зана в гра­до­вете Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен, София и Шумен. В под­го­тов­ката и орга­ни­за­ци­ята тази година се включ­ват над 20 орга­ни­за­ции от цялата страна, а съби­ти­ята се коор­ди­ни­рат от сдру­же­ние „Родилница.“

Родилница заедно с  „Естес­т­вено,“ Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет и фон­да­ция „Джен­дър алтер­на­тиви“ сме под­гот­вили бро­шура за пра­вата на жената по време на раж­дане. Фокусът е върху пра­вото на бла­гоп­ри­ятна среда за раж­дане, ува­же­ние, човешко дос­тойн­с­тво, инфор­ми­рано съг­ла­сие и сво­бода от дис­к­ри­ми­на­ция. Копие от бро­шу­рата може да сва­лите тук (pdf):

 

(още…)

Лучшая онлайн аптека киев | стар лайн.