Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в страната

 

16 август 2015 г., София

 

Зачес­ти­лите проб­леми в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване ясно показ­ват, че е назрял момен­тът да се пред­п­ри­е­мат все­об­х­ватни дейс­т­вия за подоб­ря­ване на родил­ните грижи, пре­дос­та­вяни у нас. Тревожните ста­тис­тики не могат да бъдат пре­неб­рег­вани. (още…)

ПОКАНА за

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

на тема:

 

„Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­вата пред май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване – да върнем жените във фокуса на грижите“

 

Неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции се обе­ди­ня­ват за подоб­ря­ване на родил­ните грижи в стра­ната (още…)

Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

 

Проект
„Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване
на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване”
Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за родители“

(още…)

В пос­лед­ните няколко сед­мици чухме изказ­ва­ния от лекари и минис­три, че така наре­че­ната маневра на Крис­те­лер или както е по-известна като „ска­чане по корема“ е оста­ряла прак­тика и не се изпол­зва в Бъл­га­рия. Това доста изне­нада както нас, така и много от Вас, на които тази маневра е била приложена.

Искаме Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да излезне с ясна пози­ция, че тази прак­тика не е раз­ре­шена в Бъл­га­рия и не трябва да се изпол­зва, както и да пре­дос­тави разяс­ня­ния на лека­рите защо не е жела­телно тази прак­тика да се изпол­зва и какви са потен­ци­ал­ните нега­тивни пос­ле­дици за май­ката и за бебето й.

Под­к­ре­пете ни в тези иска­ния като пишете до Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето на адрес:

Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето
София 1000, пл. „Света Неделя“ 5

(още…)

До Минис­търа на здравеопазването

 

Уважаеми минис­тър Москов,

Пот­ре­сени от поред­ния случай на наси­лие срещу родилка се обръ­щаме към Вас с искане за спешна среща, за да обсъ­дим със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия и да уго­во­рим кон­к­ретни стъпки, които могат да се пред­п­ри­е­мат, за да не се реа­гира на всеки случай реак­тивно, а да се вземат пре­ван­тивни мерки пра­вата на май­ките и бебе­тата да не бъдат нару­ша­вани по време на раждане.

Бихме искали да обър­нем вни­ма­ние на след­ните проб­леми, за които алар­ми­раме от няколко години: (още…)

#May28 #WomensHealthMatters

Отбе­ляз­ваме 28 май – Меж­ду­на­ро­ден ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве – с инфог­ра­фика, която показва защо наси­лие, извър­ш­вано от меди­цин­ски лица върху раж­дащи жени, е инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано насилие.

Всяка жена има нужда и право на достъп до про­фе­си­о­нални и висо­ко­ка­чес­т­вени здравни грижи по време на бре­мен­ност, раж­дане и в пери­ода след това. В случай на инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано наси­лие дър­жа­вата носи отго­вор­ност, когато на жената е отка­зан достъп до здравни грижи, когато са се отнесли лошо с нея, когато върху нея при­ну­ди­телно са извър­шени ненужни меди­цин­ски про­це­дури или ѝ е отка­зано пра­вото на избор. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 12 юни 2015 г. (петък) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София (още…)

„Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“ (17−24 май 2015 г.)

 

София, 16 май 2015 г.

За седма поредна година Бъл­га­рия се включва в отбе­ляз­ва­нето на Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Събития ще се про­ве­дат в 5 града.

Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се чества от 2004 година по идея на Френския алианс за ува­же­ние към раж­да­нето (AFAR). Отбе­ляз­ва­нето на сед­ми­цата дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­ната чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­мите на раж­да­нето и пра­вата на раж­да­щата жена. Темата тези година е „Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“. (още…)

В отго­вор на отво­ре­ното писмо, което изп­ра­тихме относно Вашите раз­кази за наси­лие, както и пис­мата които Вие изп­ра­тихте във връзка с кам­па­ни­ята, полу­чихме след­ното от замес­т­ник минис­тър д-р Ванъо Шарков.

 

Д-р Ванъо Шарков — от 2014 е заместник-министър на здра­ве­о­паз­ва­нето в каби­не­тът „Бори­сов II“.

 

_______________________

 

Относно: Ваше писмо по повод раз­кази за наси­лие над родилки

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МУТАФОВА,
В отго­вор на изп­ра­тено от Вас писмо по повод със­то­я­ни­ето на родил­ната помощ в Бъл­га­рия, в което обръ­щате спе­ци­ално вни­ма­ние на проб­лем с наси­лие над родилки, Ви инфор­ми­рам следното:

Твърдението Ви, че в Бъл­га­рия се извър­шва наси­лие над родилки в бол­ни­ците, е сигнал за нас, който не можем да пре­неб­рег­нем. Без да нег­ли­жи­раме пре­дос­та­ве­ната от Вас инфор­ма­ция, трябва да отбе­ле­жим все пак, че в Бъл­га­рия при раж­да­ния ежед­невно има удов­лет­во­рени и щас­т­ливи от съби­ти­ето жени и семейс­тва. (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира годишно Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 18 януари 2015 г. от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.

2. Прием на нови членове.

3. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността на Сдружението за 2014 г.

4. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на Сдружението за 2014 г.

5. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2015 година.

6. Разни.

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com.

Ако жела­ете да се кан­ди­да­ти­рате за член на Управителния съвет, моля изп­ра­тете кратко моти­ва­ци­онно писмо до 15 януари 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com. Нови чле­нове също могат да се кандидатират.

Молба за членство

Устав