- Родилница - http://www.rodilnitza.com/blog -

Законното право на майката да не бъде отделяна от бебето си

Разделянето на майката и бебето непосредствено след раждането е стресово и травматично, излага бебето на риск от хипотермия, нарушава връзката между майката и бебето и прави началото на кърменето неимоверно по-трудно. Още повече – това е и незаконно.

В решение на Европейския съд за правата на човека по дело P., C., и S., срещу Великобритания (P., C. and S. v. the United Kingdom, жалба номер 56547/00) се посочва че:

„…за да се отнеме бебето от майката след раждането трябва да има изключителна обосновка. Това е стъпка, която е травматична за майката и поставя нейното собствено физическо и психическо здраве под голямо напрежение, отнема на бебето близкият контакт с майка му,(…), както и възможността му да се кърми.” P., C. and S. v. the United Kingdom, жалба номер 56547/00, параграф 131.

Тази драконовска стъпка, както съдът я нарича, нарушава правата на родителите по Член 8 на Европейската конвенция за защита правата на човека. Съдът посочва също така, че е нарушено и правото на бащата да прекара време с новороденото. Параграф 131. В цитиранoто по-горе дело става дума за майка, която съдът смята за опасна за новороденото, защото може да го нарани. Но дори и в този краен случай, съдът счита, че е в интерес и на майката и на бебето да са заедно в часовете непосредствено след раждането и да се наслаждават един на друг.

Член 8, ал. 1 от Конвенцията постановява, че „всеки има право на неприкосновеност на … семейния си живот ….” Тълкувайки този член съдът е постановил, че основна част от семейния живот е правото на родителя и детето му да се наслаждават на компанията си и всякакви мерки, които нарушават това право са в нарушение с правата по член 8. Параграф 113. Намеса в упражняването на тези права може да има само в краен случай и ако са изпълнени следните три условия: 1) такава намеса е предвидена в закона; 2) преследва легитимна цел; 3) и е необходима в едно демократично общество. Чл. 8, ал. 2. Това е един много висок стандарт, който трудно може да бъде доказан от болниците, които рутинно разделят майките и бебетата без основателна причина.

Рутинното разделяне на майка и бебе след раждането е отречено и от Световната Здравна Организация. През 1998 година Организацията посочва, че основна грижа за майката и бебето веднага след раждането включва: „неразделянето на майката и бебето, за да се предотврати хипотермия.” WHO/RHT/MSM/98.3, параграф 10.3.1. Разделянето може също така да повлияе на кърменето, както и на връзката между майката и бебето. WHO/CHD/98.9, параграф 4.2. Препоръката на СЗО е майките и бебетата да не се разделят след раждането, освен ако няма неизбежни медицински показания за това. Параграф 4.6.

_

Библиография:

Европейски съд за правата на човека, P., C. and S. v. the United Kingdom, жалба номер 56547/00.

Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F84D2B7F-0F2E-403B-892F-8CA51C30A8B3/0/BUL_CONV.pdf (Българска версия)

Световна здравна организация, Постпартум грижа за майката и бебето, WHO/RHT/MSM/98.3, 1998. (WHO, Postpartum Care of the Mother and Baby, WHO/RHT/MSM/98.3, 1998). http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/MSM_98_3_/en/index.html (Английска и Френска версия)

Световна здравна организация, Доказателства за десетте стъпки за успешно кърмене, WHO/CHD/98.9, 1998. (WHO, Evidence for the ten steps to successful breastfeeding, WHO/CHD/98.9, 1998). http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591544/en/index.html (Английска, Френска и Испанска версия)

Забележка:

Тази статия е предоставена за информация и не представлява правен съвет. Ако Ви е нужнен правен съвет свържете се с квалифициран адвокат.