Предизвикване на раждането — въпроси и отговори

 1. Защо раж­да­нето бива предизвиквано?
  Пре­диз­вик­ва­нето, както и други интер­вен­ции, би могло да е от ползва в опре­де­лени ситу­а­ции. Ако бре­мен­ната има пре­ек­лам­п­сия, нап­ри­мер, и кръв­ното и наля­гане е опасно високо, може да се стигне до момент, в който пла­цен­тата няма да е в със­то­я­ние да под­държа бебето, в този случай може да се окаже по-безопасно раж­да­нето да започне по-рано. Бебе­тата на жени с диабет са склонни да над­да­ват много на килог­рами, въп­реки че не са дос­тиг­нали зря­лост, и в някои случаи е по-безопасно да бъдат родени по-рано.
 2. Има ли други причини?
  Док­то­рът може да иска да пре­диз­вика раж­да­нето в случай, че то не е започ­нало 2 сед­мици, 10 дена или дори няколко дена след очак­ва­ната дата за раж­дане (тер­ми­нът). Някои дори пред­по­чи­тат да пре­диз­ви­кат раж­да­нето в деня на тер­мина, или дори сед­мица по-рано, на базата на това, че „това бебе е много ценно” , осо­бено в слу­ча­ите, когато родил­ката е по-възрастна. Също така има жени, на които им е омръз­нало да са бре­менни, или които пред­по­чи­тат да знаят кога точно ще се случи раж­да­нето– те въз­п­ри­е­мат пред­ло­же­ни­ето за пре­диз­вик­ване с отво­рени обятия. Пре­диз­вик­ване на раж­да­нето поради удоб­с­тво за лекаря често е мас­ки­рано като необ­хо­димо „по меди­цин­ски причини”.
 3. Как се пре­диз­виква раждането?
  Пре­диз­вик­ва­нето се извър­шва с един от след­ните, или ком­би­на­ция от трите метода: син­те­ти­чен окси­то­цин се вкарва венозно в кръв­ния поток. Гел прос­таг­лан­дин се пос­тавя на ший­ката на мат­ката, с цел ней­ното изг­лаж­дане. Извър­шва се при­ну­ди­телно пукане на око­лоп­лод­ния мехур (амни­о­то­мия), за което се изпол­зва уред подо­бен на кука или малки щипци.
 4. Ще мога ли да имам активно естес­т­вено раж­дане в случай, че про­це­сът е предизвикан?
  Не. При пре­диз­вик­ване на раж­да­нето дви­же­ни­ето на родил­ката е огра­ни­чено до пълно обез­д­виж­ване (дори смяна на пози­ци­ите в лег­лото е зат­руд­нена). Имате инт­ра­ве­но­зен източ­ник в ръката, ръкав за измер­ване на кръв­ното наля­гане в гор­ната част на ръката, кате­тър отвежда ури­ната от пикоч­ния мехур, често елек­т­род е зака­чен за скалпа на бебето, за да се записва пулсът му, а ако имате и епи­ду­рално упойка-пластмасова тръ­бичка ще бъде при­ка­чена към гърба ви и ще стига чак до рамото, където ще е фик­си­рана с лепенка, така че упой­ката с лекота да бъде „под­но­вя­вана”, когато е необ­хо­димо допъл­ни­телно обезболяване.
 5. Какви други интер­вен­ции могат да последват?
  Тъй като пре­диз­вик­ва­нето на раж­да­нето прави про­цеса по-болезнен, то често върви в „пакетна услуга” с епи­ду­рална упойка. Други интер­вен­ции също могат да пос­лед­ват и всяка добавя нов риск. Нап­ри­мер пос­та­вя­нето на кате­тър в пикуч­ния мехур пови­шава рискът от инфек­ции. В случай, че е пре­ди­зив­кано, раж­да­нето винаги се прос­ле­дява на елек­т­ро­нен мони­тор, което от своя страна пови­шава веро­ят­ността то да пре­мине в опе­ра­тивно ваги­нално раж­дане (с форцепс/ вакуум екс­т­рак­ция) или в цеза­рово сечение.

Предизвикване на раждането

Про­цен­тът на инду­ци­рани раж­да­ния варира широко в отдел­ните страни, както и между раз­лич­ните гине­ко­лози. Често жените дори не знаят защо раж­да­ни­ята им биват пре­диз­ви­кани– това е реше­ние на док­тора и се пред­по­лага май­ката да не про­ти­во­речи за доб­рото на ней­ното бебе. Но индук­ци­ята не винаги е успешна. По-голяма веро­ят­ност за успех има само в случай, че ший­ката е „узряла”. Зре­лостта и се оце­нява според „Скалата на Бишоп”, само ако сте­пента на зря­лост е над 8 шан­со­вете за успех са равни на тези при спон­танно започ­нало раж­дане. (Скалата на Бишоп включва оценка на ший­ката по след­ните пока­за­тели: раз­к­ри­тие, изг­ла­де­ност, омек­на­лост, пози­ция, както и раз­по­ло­же­ние на гла­вич­ката на бебето — Скалата на Бишоп).

Рисковете при предизвикано раждане

 • Индук­ци­ята на раж­да­нето не винаги сра­ботва. Неус­пешно пре­диз­вик­ване води до Цезарово сечение.
 • Ако гла­вич­ката на бебето не е добре анга­жи­рана в таза и око­лоп­лод­ния мехур е спукан изкус­т­вено същес­т­вува пови­шен риск от про­лапс на пъп­ната връв (изти­чане на част от око­лоп­лод­ните води което води до прип­лъз­ване и затис­кане на пъп­ната връв под гла­вич­ката и спи­ране на при­тока на кис­ло­род към бебето).
 • Насил­с­т­вено спук­ване на око­лоп­лод­ния мехур крие риск от инфекции.
 • Едно инду­ци­рано раж­дане често е „бързо и ярос­тно”, тоест много по-болезнено от спон­танно започ­нало такова. В моето соб­с­т­вено про­уч­ване, включ­ващо опита на жени, чието второ раж­дане е било пре­диз­ви­кано, за раз­лика от пър­вото, което е започ­нало спон­танно, 2/3 от анке­ти­ра­ните посоч­ват, че вто­рото (пре­диз­ви­ка­ното) раж­дане е било по-болезнено, при все че по прин­цип вто­рите раж­да­ния са по-малко болез­нено от първите.

6 коментара »

 • abendstern казва:

  По точка 4 мога да споря, защото имам две пре­диз­ви­кани раж­да­ния, но и двете бяха активни и естес­т­вени. Пре­диз­вик­ва­нето и двата пъти беше с простагландини.
  Имах вено­зен източ­ник само при вто­рото заради инжек­ти­ране на окси­то­цин след израж­да­нето на пла­цен­тата. Не съм имала кате­тър и можех да се движа напълно сво­бодно. Едното раж­дане беше дори водно.

 • Меги казва:

  Да, човек може да има и естес­т­вено раж­дане, въп­реки пре­диз­вик­ва­нето, но ако това се случва някъде извън Бъл­га­рия. Тук с окси­то­цин се сти­му­ли­рат над 90% от раж­да­ни­ята! При­диз­вик­ване се прави най-често по при­чина удоб­с­тво, а не по меди­цин­ски причини…

 • анета казва:

  моето раж­дане беше пре­диз­ви­кано две сед­мици преди термин чрез пукане на водите, хапче цито­тек, което е прос­таг­лан­дин мисля, сис­тема окси­то­цин и поради пре­ценка на лекаря за „голямо бебе“ и въз­можни „услож­не­ния“, беше кратко 5–6 часа, много болез­нено и накрая завърши със секцио. не мога да си простя своето неве­жес­тво по въп­роса и мъките, които съм при­чи­нила на бебето си, а бол­ката се забравя.

 • Сиси казва:

  Здра­вейте!
  Тук пише, че прос­ле­дя­ва­нето на раж­да­нето с мони­тор би могло да доведе до опе­ра­тивно ваги­нално раж­дане или секцио. Може ли някой да обясни защо се полу­чава така? Като изк­лю­чим факта, че е много неу­добно за май­ката, и че дви­же­ни­ята й са строго огра­ни­чени, има ли друг начин, по който това да влияе на изхода от раждането?

 • Vanya казва:

  Сиси, сво­бо­дата на дви­же­ние помага не само за нама­ля­ване на бол­ката при май­ката, а и на бебето. В про­цеса на раж­да­нето бебето прави няколко завър­та­ния, за да може да мине през таза на май­ката. Свободата на дви­же­ние спо­мага за по-лесното прид­виж­ване и намес­т­ване на бебето в опти­мална пози­ция за раж­дане. Друга при­чина е, че в пове­чето случаи когато май­ката е сле­дена с мони­тор, тя трябва да лежи непод­вижно, по гръб. В тази поза, тежеста на корема при­тиска някои от глав­ните кръ­вос­наб­ди­телни пътища към матката/плацентата, а от там и към бебето, което може да доведе до вло­ша­ване на тоно­вете на бебето, както и до не тол­кова ефек­тивни и по-болезнени кон­т­рак­ции. Надя­вам се да съм отго­во­рила на въп­роса ти. 🙂

 • Gaia казва:

  Сиси, също така прос­ле­дя­ва­нето с мони­тор е недо­ка­зано като подход за пре­дот­в­ра­тя­ване на неб­ла­гоп­ри­ятни пос­ле­дици от раж­да­нето. Какво показ­ват тоно­вете зависи много от това кой ги чете — един доктор може да реши че бебето е в опас­ност, докато друг ще види друго. Ако попад­неш на пър­вият, въз­мож­ността да полу­чиш ненужно секцио е голяма.
  И пак, това е всичко около мони­тор за който лип­с­тва качес­т­вено дока­за­тел­с­тво, че помага като цяло.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.