Правата на раждащата жена

Правата на раждащата жена в доклада на Комисаря по човешките права от декември 2017 г.

 

Съветът на Европа е организацията, изработила и приела Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. В тази организация членува и Република България, която е ратифицирала Конвенцията през 1992 г.

През декември 2017 г. беше публикуван доклад на Комисаря по човешките права към Съвета на Европа. Този доклад е посветен на правата на жените на сексуално и репродуктивно здраве в Европа. Докладът има за цел да очертае тенденциите в развитието на човешките права, както и важните въпроси, по които е нужен дебат. В доклада са отправени препоръки към държавите-членки за решаване на установените проблеми в областта на правата на жените на сексуално и репродуктивно здраве.

По отношение на раждащата жена, установените в доклада проблеми в областта на сексуалното и репродуктивното й здраве са следните:

  • Необходимо е да се даде равен достъп на жени от всички социални групи до родилни грижи, адекватни на съвременните научни достижения и добри практики. Не бива да се допуска спестяването на средства за сметка на качеството на грижите.
  • Не трябва да се допуска дискриминация при предоставяне на грижи за репродуктивното здраве на жената.
  • Необходимо е да се зачита достойнството и автономията на жената по време на раждане и при изборите й по отношение на медицинските грижи.
  • Необходимо е да се вземат мерки всички жени да се ползват от присъствието на квалифициран специалист по време на раждане, независимо къде се осъществява раждането.
  • Необходимо е да се зачита правото на жената на информирано съгласие на всички етапи от бременността и раждането. Медицински интервенции като епизиотомия и коремен натиск не трябва да бъдат прилагани без пълното информирано съгласие на жената.
  • Вербалната агресия и унизителното отношение към раждащата жена от страна на медицинския персонал следва да бъдат премахнати.

В доклада (на страница 61) е обърнато внимание на правото на раждащата жена да получи родилни грижи от квалифициран специалист на мястото, където ражда, без значение дали това е медицинско заведение или друго място. Тенденцията в Европа е все повече да се зачита свободата на избор на жената къде и как да роди.

Общественият дебат в България по този въпрос се е фокусирал предимно върху въпроса има ли право майката да реши къде и как да роди, щом изборът й би могъл да застраши живота на бебето. Според Конвенцията и според българското законодателство човешкото същество става субект на правото, след като се роди. Правото на избор относно раждането принадлежи само на раждащата жена, тъй като раждането касае нейното тяло и здраве. Жена, която е изчакала да дойде моментът на раждането, очевидно е решила да даде живот на своето бебе и има за цел да избере оптималния за себе си и за бебето вариант къде и как да го роди според своя опит, възгледи и финансови възможности.

Докладът (на стр. 48) обръща внимание на факта, че правото на жената на сексуално и репродуктивно здраве е елемент от правото на здраве, прогласено в чл. 12 в Международния пакт за икономически, социални и културни права. Скорошен коментар на Комисията по икономически, социални и културни права относно правото на жената на сексуално и репродуктивно здраве очерта съдържанието на това право. Според Комисията това право е съвкупност от няколко правомощия и свободи.

Една от тези свободи е „правото на жената свободно да взема отговорни решения и избори, без да бъде подлагана на насилие, унижение или дискриминация, по отношение на въпросите, касаещи нейното тяло и сексуалното и репродуктивното й здраве”.

Едно от правомощията е „правото й на безпрепятствен достъп до целия набор от здравно оборудване, здравни стоки, услуги и информация, които й осигуряват възможността да се ползва пълноценно от правото си на сексуално и репродуктивно здраве”.

Комисията подчертава, че държавите-членки следва да осигурят достатъчно бюджетни средства, за да гарантират наличието на адекватни финансови, човешки и други ресурси, необходими за да се ползват жените от правото на сексуално и репродуктивно здраве на цялата територия на съответната държава.

В заключение, за да достигнем в България ниво на родилните грижи, отговарящо на европейските изисквания и препоръки и гарантиращо спазването на основните човешки права на раждащата жена, необходимо е да се осъществи цялостна реформа. Тази реформа следва да обхване както здравното законодателство, така и образователните програми на специалистите, предоставящи родилни грижи. Само по този начин би могла да бъде изпълнена препоръката, отправена в доклада, за възприемане от държавите-членки на Съвета на Европа на добрите практики и на съвременните научни достижения в областта на родилните грижи.

Сдружение Родилница

Докладът на Комисаря по човешките права може да бъде изтеглен оттук:

https://rm.coe.int/women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights-in-europe-issue-pape/168076dead

 

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.