Превенция и премахване на неуважението и насилието по време на раждане в болнични заведения

Становище на Световната Здравна Организация

Всяка жена има правото да получи най-добрите постижими грижи за здравето, което включва правото да получи изпълнени с уважение и достойнство грижи по време на бременност и раждане.

Много жени по света стават жертва на неуважително и насилствено отношение по време на раждане в болнични заведения. Такова отношение към раждащата не само нарушава правото на жената на грижа с уважение, но също така може да застраши правото им на живот, добро здраве, физическата им цялост и правото да не бъдат дискриминирани. Това становище приканва към по-активни действия, осъществяване на диалог, извършване на проучвания и осигуряване на подкрепа на тази важна част от общественото здраве и въпрос от сферата на човешките права.

Контекст

Осигуряването на всеобщ достъп до безопасна, приемлива и качествена сексуална и репродуктивна здравна грижа, и по-специално достъпът до средства против забременяване и майчина грижа, може значително да понижи в световен план процента на заболеваемост и смърт сред раждащите. През последните няколко десетилетия се подобряват резултатите от ражданията в здравни заведения, тъй като жените все повече се насърчават да използват услугите на здравните заведения по време на раждане, с помощта на насърчаване на търсенето, мобилизиране на обществеността, образоване, финансови стимули или въвеждане на политики.

Но увеличаващите се изследвания върху преживяванията на жените по време на бременност, и особено по време на раждане, разкриват тревожна картина. Много жени по целия свят стават жертва на неуважително, насилствено и небрежно отношение по време на раждане в здравно заведение. (1-3) Това е накърняване на доверието между жените и техните здравни работници и може също така да бъде силен възпиращ фактор жените да търсят и използват услугите на майчиното здравеопазване. (4) И макар че проявите на неуважение и насилие към жената могат да се случат по време на бременността, раждането и следродилния период, жените са особено уязвими по време на раждане. Подобни практики могат да имат преки негативни последици както върху майката, така и върху бебето. Докладите за неуважително и насилствено отношение по време на раждане в здравно заведение включват явно физическо насилие, силно унижаване и вербално насилие, извършването на принудителни медицински процедури или такива без получено съгласие (в т.ч. стерилизация), липса на усамотена и интимна обстановка, неспособност да се получи пълно информирано съгласие, отказ от даване на обезболяващи, груби нарушения на уединението, отказ от приемане в здравно заведение, небрежно отношение към раждащата, водещо до живото-застрашаващи усложнения, които е можело да се избегнат, и задържането на майките и новородените им в болницата след раждане поради невъзможност да се заплати раждането. (5) От всички раждащи, юношите, неомъжените жени, тези с нисък социално-икономически статус, жените от етническите малцинства, емигрантките и болните от СПИН е много по-вероятно да преживеят неуважително и насилствено отношение. (5)

Всяка жена има право да получи най-добрите постижими грижи за здравето, което включва правото да получи изпълнени с уважение и достойнство грижи по време на бременност и раждане, както и правото да не бъде насилвана и дискриминирана. Насилието, небрежното отношение и неуважението по време на раждане може да е равнозначно на нарушаване на основните човешки права на жените, както са описани в международно приетите стандарти и принципи на човешките права. (6-9) И по-специално, бременните жени имат правото на достойно отношение, свобода да търсят, получат и дават информация, да не бъдат дискриминирани и правото да се възползват от най-добрия стандарт за физическо и умствено здраве, включително сексуално и репродуктивно здраве. (10)

Въпреки съществуващите доказателства, че жените често са подлагани на неуважение и насилие по време на раждане в болница, (1-3,5) понастоящем няма единодушно разбиране как научно да се дефинира и измери степента на неуважение и насилие. В резултат на това не е известно широкото му разпространение и влиянието му върху женското здраве, благополучие и решения. Съществува значителен план за изследвания за по-доброто дефиниране, преценяване и разбиране на неуважителното и насилствено отношение по време на раждане и как това да не се допуска и да се прекрати като практика.

За да се постигне по-висок стандарт на грижа с уважение по време на раждане, здравните системи трябва да се организират и управляват по начин, който да осигури проявата на уважение към сексуалното и репродуктивно здраве на жените и техните човешки права. Въпреки че по целия свят много правителства, професионални групи, изследователи, международни организации, граждански групи и общности вече са подчертали необходимостта да се обърне внимание на този проблем, (11-14) в много случаи политиките за насърчаване на майчина грижа с уважение все още не са приложени, не са конкретизирани или дори не са превърнати в смислени действия.

За да се предотврати и елиминира неуважението и насилието по време на раждане в болница в световен план, трябва да се предприемат следните действия:

1. По-голяма подкрепа от страна на правителствата и партньори с развойна дейност за извършване на проучвания и предприемане на действия по отношение на проявите на неуважение и насилие

По-голямата подкрепа от правителствата и партньорите с развойна дейност е необходима за по-задълбоченото проучване с цел дефиниране и измерване на неуважението и насилието в държавните и частни здравни заведения в света, както и за по-добро разбиране на влиянието им върху здравето на жената и нейните решения. Необходими са доказателства за ефективността и необходимостта от интервенции в различните контексти, за да се осигурят нужните технически насоки към правителствата и доставчиците на здравни услуги.

2. Стартиране, подкрепяне и поддържане на програми за подобряване качеството на майчината грижа със силен фокус върху грижите с уважение като важна част от качествената грижа

Нужни са засилени действия за подкрепяне промяната в поведението на здравните работници, болничната обстановка и здравните системи с цел всички жени да имат достъп до уважаваща, компетентна и внимателна майчина грижа. Това може да включва (но не се изчерпва с) подкрепа от страна на придружител по неин избор, възможност за движение, достъп до храна и напитки, усамотена и интимна обстановка, информиран избор, информация за правата на жената, начините на обезщетение при допуснати нарушения и осигуряването на високи професионални стандарти на медицинска грижа. Част от мерките могат да бъдат и фокусирането върху безопасната, висококачествена и насочена към пациента грижа като част от цялостната здравна грижа.

3. Подчертаване правата на жените за достойни и изпълнени с уважение здравни услуги по време на бременност и раждане

Международните рамки на правата на човека подчертават, че неуважението и насилието по време на раждане е важен проблем от сферата на правата на човека, (6-8,15) и може да помогне на защитниците на здравето на жената да повишат осъзнатостта и да разработването на инициативи за създаване на политики за важността на майчината грижа, изпълнена с уважение. Предложенията за организиране и управляване на здравни системи, основани на правата на човека, могат да улеснят предлагането на качествена грижа по време на раждане.

4. Необходимо е създаване на база данни, свързана с уважителните и неуважителни здравни практики, системи за отговорност и оказване на пълноценна професионална подкрепа

Здравните системи трябва да носят отговорност за отношението към жените по време на раждане, осигурявайки по този начин създаването и прилагането на ясни политики по отношение на правата и етичните стандарти. На доставчиците на здравни услуги на всички нива трябва да бъде осигурена подкрепа и обучение, за да се осигури отношение към жената, изпълнено със състрадание и достойнство. Здравните заведения, които вече работят по модела на майчина грижа изпълнена с уважение, насърчават участието на жените и общността, и са въвели процеси за проследяване и непрекъснато подобряване на майчината грижа, трябва да бъдат идентифицирани, проучени и документирани.

5. Ангажиране на всички заинтересовани страни, включително жените, в полагане на усилия за подобряване качеството на майчината грижа и прекратяване на неуважителните и насилствени практики

Прекратяването на неуважението и насилието по време на раждане може да се постигне само със съвместните усилия на жените, общностите, здравните работници, мениджърите, участниците в медицинското образование, обучение и сертифициране, професионалните асоциации, правителствата, заинтересованите страни в здравната система, изследователите, групите за гражданско общество и международните организации. Ние призоваваме гореизброените да се присъединят към усилията за последователно идентифициране и докладване на неуважението и насилието, както и за предприемането на съответните предпазни и терапевтични мерки.

Използвана литература

 1. Silal SP, Penn-Kekana L, Harris B, Birch S, McIntyre D. Exploring inequalities in access to and use of maternal health services in South Africa. BMC Health Serv Res. 2011 Dec 31;12:120–0.

 2. Small R, Yelland J, Lumley J, Brown S, Liamputtong P. Immigrant women’s views about care during labor and birth: an Australian study of Vietnamese, Turkish, and Filipino women. Birth. 2002 Nov 30;29(4):266–77.

 3. d’Oliveira AFPLA, Diniz SGS, Schraiber LBL. Violence against women in health-care institutions: an emerging problem. Lancet. 2002 May 10;359(9318):1681–5.

 4. Bohren M, Hunter EC, Munther-Kaas HM, Souza JP, Vogel JP, Gulmezoglu AM. Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and middle-income countries: A systematic review of qualitative evidence. Submitted to Reprod Health. 2014.

 5. Bowser D, Hill K. Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-based Childbirth: report of a landscape analysis. USAID / TRAction Project; 2010.

 6. UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly; 1948 Dec.

 7. UN General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence against Women. UN General Assembly; 1993 Dec.

 8. UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. UN General Assembly; 1976 Jan.

 9. White Ribbon Alliance. Respectful Maternity Care: The Universal Rights of Childbearing Women [Internet]. Washington DC: White Ribbon Alliance; 2011 Oct. Available from: http://whiteribbonalliance.org/wpcontent/uploads/2013/10/Final_RMC_Charter.pdf

 10. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Technical guidance on the application of a human rights based approach to the implementation of policies and programmes to reduce preventable maternal morbidity and mortality. UN General Assembly; 2012 Jul.

 11. Warren C, Njuki R, Abuya T, Ndwiga C, Maingi G, Serwanga J, et al. Study protocol for promoting respectful maternity care initiative to assess, measure and design interventions to reduce disrespect and abuse during childbirth in Kenya. BMC Pregnancy Childbirth. 2012 Dec 31;13:21–1.

 12. Freedman LP, Kruk ME. Disrespect and abuse of women in childbirth: challenging the global quality and accountability agendas. Lancet. 2014 Jun 20.

 13. White Ribbon Alliance. Respectful Maternity Care: The Universal Rights of Childbearing Women. White Ribbon Alliance; 2011 Oct.

 14. FIGO Committee on Safe Motherhood and Newborn Health. Mother and Newborn Friendly Birthing Facility [Internet]. International Federation of Gynecology and Obstetrics; 2014 Feb. Available from: http://www.figo.org/figo-committee-and-working-group-publications

 15. UN General Assembly. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. UN General Assembly; 1979 Dec.

Ако Вашата организация иска да подкрепи това становище, моля пишете на: vogeljo@who.int

За повече информация, моля пишете на: Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland. E-mail: reproductivehealth@who.int www.who.int/reproductivehealth

Това становище се подкрепя от:

American Refugee Committee

Averting Maternal Death and Disability, Mailman

School of Public Health, Columbia University

Center for Health and Gender Equity (CHANGE)

Center for Reproductive Rights

Center for the Right to Health (CRH)

Commonwealth Medical Trust (Commat)

Family Care International

Human Rights in Childbirth

Human Rights Watch

International Federation of Gynecology and

Obstetrics (FIGO)

International Islamic Center for Population Studies

and Research, Al Azhar University

International Motherbaby Childbirth Organization

IntraHealth International

Jhpiego-an affiliate of Johns Hopkins University

Makererere University College of Health Sciences School

of Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology

Maternal Adolescent Reproductive & Child Health (MARCH),

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Maternal and Child Survival Program

Maternal Health Task Force

Population Council

Reproductive Health Matters

Safe Motherhood Program, Bixby Center for Global

Reproductive Health and Policy, Dept. of Obstetrics,

Gynecology & Reproductive Sciences at UCSF

Swedish International Development Cooperation Agency

Swiss Tropical and Public Health Institute

University Research Co., LLC (URC)

United States Agency for International Development (USAID)

The White Ribbon Alliance

1 коментар »

 • […] През месец септември тази година Световната здравна организация излезе със становище по отношение на насилието над жени и неуважението към тях по време на раждане в болничните заведения и мерките за преустановяването му. Текстът на български е достъпен тук. […]

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.