Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

human_rights_childbirth_rodilnitza1-11

 

Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”

Сдружение „Родилница в партньорство с Фондация „Родители за родители“

EEA_Grants_JPG_4642_1

 


Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”

Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation

 


За Нас   |   Екип и контакти   |   Доклади/Материали


 

 

 За Проекта

 

Защо има нужда от този проект?

Майчиното здравеопазване в България се нуждае от цялостна промяна чрез приемане на нова философия за грижи и политика, насърчаваща спазването на човешките и гражданските права на майките и бебетата. Многобройни свидетелства от родители, специалисти и студенти показват, че тези права системно се нарушават в болничните заведения чрез: 
• Прилагане на медицински процедури, несъобразени с научно-доказаните практики и препоръките на международни организации 
• Възпрепятстване на упражняването на свободен избор, основан на информирано съгласие
• Възпрепятстване на присъствие на придружител, разделяне на бебето от майката и др. 
• Физическо и вербално насилие над раждащите жени.
Защото към момента, въпреки своята активна гражданска позиция от последните години, неправителствените организации (НПО), работещи в областта, не успяват да се наложат като равностойни партньори при вземането на решения на ниво национална политика за майчино здравеопазване.

 

Каква е целта на проекта?

Целта на проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” е да повиши приноса на НПО при разработването на политики и при вземане на решения за майчиното здравеопазване от институциите на местно, регионално и национално ниво.

 

Как проектът ще допринесе за решаване на проблемите в майчиното здравеопазване?

Проектът ще работи в три посоки:

1. Изработване на стратегия за застъпническа кампания за цялостна промяна в майчиното здравеопазване с цел спазване на правата на раждащите жени, поставяне на майката и бебето в центъра на грижите и използване на научно-доказани практики.

2. Изграждане на мащабна коалиция с участието на мнозинството НПО и активисти, работещи в сферата, която в рамките на настоящия проект да изработи стратегията и в последствие да осъществи инициативите, заложени в нея.

3. Развиване на капацитета на участващите в коалицията НПО за ефективен принос в решаването на проблемите в майчиното здравеопазване и утвърждаване на ролята на гражданския сектор.

Проектът ще даде възможност да се подобри достъпът до информация относно майчина грижа с уважение и медицина, основана на доказателства.

Целевите групи на проекта са неправителствени организации и активисти от сферата на майчиното здравеопазване.

С подготовката (и изпълнението впоследствие) на застъпническата кампания Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за родители“ ще поемат ролята на агенти на промяната в общественото пространство и на обединяващ център сред сродните организации.

 


21-22 ноември 2015 г. Двудневен обучителен семинар на тема «Планиране и изпълнение на инициативи от НПО – подготовка, осигуряване на ресурси и управление на реализацията» – 

Развитие по проекта за Застъпничество в майчиното здравеопазване

8.11.2015 г. Втора работна среща / Уъркшоп «Действия за положителни промени в майчиното здравеопазване. Представяне на проекти и стратегическо планиране»

27.09.2015 г. Първа работ­на среща /  Уъркшоп «Пра­вата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Кон­цеп­ции за добра грижа» 

 

Медиен отзвук след проведената на 16.08.2015 г. пресконференция „Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване: Да върнем жените във фокуса на грижи“

media coverage after Pressconference16Aug2015
Прессъобщение Press Conf Rodilnitza_16.08 unnamed 2

Покана за пресконференция Pokana press conf Rodilnitza_16.08.2015_blanka

 

25-26 юли 2015 г. Двудневен обучителен семинар „ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ, СТРАТЕГИЯ, КАМПАНИЯ“

 

Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази Интернет страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

9 коментара »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.