- Родилница - http://www.rodilnitza.com/blog -

Покана за общо събрание, юни 2015 г.

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  организира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 12 юни 2015 г. (петък) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Партнерс ООД), бул. Александър Малинов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.
2. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението – Председател, Заместник-председател, Член на Управителния съвет.
3. При­е­мане на годи­шен отчет за финан­сите на Сдружението за 2014 г.
4. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2015 година.
5. Промяна в Устава – нова позиция Говорител на Управителния съвет.
6. Промяна в адреса на управление на Сдружението.
7. Разни.

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 9 юни 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com.

Ако желаете да се кандидатирате за член на Управителния съвет или говорител, моля изпратете кратко мотивационно писмо до 9 юни 2015 г. на адрес info@rodilnitza.com. Нови членове също могат да се кандидатират.

Молба за членство

Устав