Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“, 19 октомври 2016 г.

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 19 октомври 2016 г. (сряда) от 18:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Избор на нов член на Управителния съвет на Сдружението.

3. Приемане на стратегия за работа на Сдружението в петгодишен хоризонт.

4. Отчитане на резултатите от приключилия успешно проект.

5. Участие на Сдружение „Родилница“ съгласно документа „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ – дискусия, приемане.

6. Разни

Мол­бите за член­с­тво и кандидатурите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 16.10.2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.