Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу нари­чано СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдру­же­ни­ето, Управителният съвет на Сдружението орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при след­ния дневен ред:

Дневен ред

1. Отчет за дей­ността на сдру­же­ни­ето за 2016 година

2. При­е­мане на нови чле­нове на ОС

3. Про­мяна на адреса по регистрация

4. Про­мяна на Устава на СДРУЖЕНИЕТО

5. Избор на Пред­се­да­тел и Управителен Съвет на Сдружението

6. При­е­мане на кому­ни­ка­ци­онна стра­те­гия, насоки и план за дейс­т­вие за рабо­тата на РОДИЛНИЦА през 2017 година.

При отсъс­т­вие на необ­хо­ди­мия кворум, засе­да­ни­ето ще се про­веде един час по-късно от обя­ве­ния час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно неза­ви­симо от броя на пред­с­та­ве­ните чле­нове на ОС.

Мол­бите за член­с­тво и кан­ди­да­ту­рите за член на Управителния съвет следва да се изп­ра­тят пис­мено до 16.02.2017 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

 

Молба за членство

Устав

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.