Първото обучение по проекта за застъпничество в майчиното здравеопазване

Първият обучителен семинар по про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване” се проведе на 25-26 юли 2015 г. в подножието на Витоша. Този проект се изпълнява от Сдружение „Родилница“ в партньорство с Фондация „Родители за родители“ и се финан­си­ра по Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

 

5. 11223738_10205377341965393_6002464684651994031_n 5. 11695920_10205377343165423_4612577815275876961_n

„ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ, СТРАТЕГИЯ, КАМПАНИЯ“ – това бе темата на обучението, което събра представители на над 10 неправителствени организации, ангажирани с проблемите на майчиното здравеопазване.

Естествено, в началото бе представянето на участниците, техните очаквания, надежди, както и целите на семинара.

 

Обучителният материал покри следните теми: 
= Азбука на застъпничеството. Основните стъпки в една гражданска кампания за обществена  промяна

= Изкуството на стратегията при застъпническа кампания. Как да постигнем съгласие и целенасочена промяна на обществената среда?  Основни принципи, стъпки и методи.

Практическа задача:  „Денят преди вчера”: „дърво на проблема” и „дърво на решенията”

= Коалиционно изграждане за успешно застъпничество: основни правила и често допускани грешки. Как да взаимодействаме ефективно с медиите по време на застъпническите ни кампании?

= Успешни преговори и отстояване на позиция при застъпническа кампания.

= Ефективни подходи за въздействие и изграждане на взаимни ползи.

= Практическа работа  – ролева игра: „Ние и другите. Какво може да накара хората да променят мисленето си?”

= Изработване на стратегически план на застъпническа кампания. Обяснение на правилата, формиране на работни групи

= Публичното партньорство като нов модел на взаимодействие граждани – институции. Практически примери и основни правила

= Пътна карта за формулиране и осъществяване на стратегически план.

= Картографиране и анализ на средата – заинтересовани страни, конкуренти,  участници. Визия, мисия, целеполагане и критерии за успех.

 

 

 

Обучители бяха д-р Деница Хинкова (доктор по политология, Катедра “Публична администрация”, СУ “Св. Климент Охридски”) и от д-р Георги Мето­диев (СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра Политология). Те влязоха и в ролята на фасилитатори за плавното протичане на обсъжданията и стратегическите симулационни игри.

 

Обучителите приведоха ценни примери за добри практики и мотивиращи идеи.

                              5. 11826052_10205377342045395_1746304912389950202_n

 

Този доку­мент е съз­да­ден с финан­со­вата под­к­репа на Прог­ра­мата за под­к­репа на неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции в Бъл­га­рия по Финансовия меха­ни­зъм на Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво 2009–2014. Цялата отго­вор­ност за съдър­жа­ни­ето на доку­мента се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за роди­тели“ и при никакви
обс­то­я­тел­с­тва не може да се приема, че този доку­мент отра­зява офи­ци­ал­ното ста­но­вище на Финансовия меха­ни­зъм на ЕИП и на Опе­ра­тора на Прог­ра­мата за под­к­репа на НПО в България.

1 коментар »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.