Здравни права на раждащата жена в България

 

16 февруари 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Здравни права на раждащата жена в България

Правата на жената по време на бременността ѝ и при раждането са разписани в много закони, в международни конвенции и дори в Конституцията. На хартия бременната и раждаща жена е най-закриляният и обгрижван ползвател на здравната система. На практика обаче мащабно проучване на СЗО от 2015 г. констатира, че неуважението към раждащата жена и насилието над нея са основните пречки пред намаляването на майчината смъртност в световен мащаб.

 

Снимка: Ина Ботева

Снимка: Ина Ботева

В рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ по програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 адвокат Даниела Фъртунова пояснява някои от основните ни права като бременни и раждащи жени в България и как да ги защитим.

 

Безплатна акушерска помощ

Правото на безплатна акушерска помощ е записано в Конституцията като право на „жената майка“. То не прави разлика между социалното положение на майката, етническия ѝ произход, дори гражданството. В закона не пише какво точно е „акушерска грижа“. Определението обаче може да се извади от съдебната практика – тя приема, че това е помощ, на която всяка жена има право по време на бременността, раждането и следродовия период, и обхваща не само медицинските грижи за бременността, а всички здравословни проблеми, които възникват при жената в този период.

Вече е добре известно, че бременната жена в България може да избере да проследява бременността си при специалист акушер-гинеколог или при личния си лекар. Озадачаващ е фактът, че НЗОК заплаща за тази дейност на общопрактикуващи лекари, но не и на акушерки. Тоест, ако жената има желание да консултира бременността си с акушерка, тя не може да се възползва от правото на безплатна помощ.

 

 

Уважение и добро отношение

През декември 2015 г Коалиция „ЗА майчино здравеопазване“ проведе анкета сред българки, родили в последните 3 години. Основната цел на допитването беше да се установи практиката за осъществяване на първи контакт, но в последния въпрос имаше възможност майката да сподели собствени впечатления, препоръки, преживявания – положителни или отрицателни – свързани с раждането. 15 на сто от запитаните споделят информация за негативно отношение на лекари и акушерки, още 6% декларират, че са били затруднени в комуникацията с медицинския персонал. Лошото отношение се изразява в неполучаване на достатъчна или дори никаква информация за състоянието на бебето (особено в случаите, когато то изисква допълнителни медицински грижи), неглижиране на тревогите и мнението на родителите, грубо и арогантно поведение на медиците, насилие над раждащата жена.

Изискването родилката да получава уважение и внимание не е лукс или глезотия. То е залегнало в редица международни документи, както и в българското законодателство. От гледната точка на правото, ако на жената не ѝ бъде даден избор, и това доведе до болка, дискомфорт, нарушаване на нейното достойнство, е налице нечовешко и/или унизително отношение – а това е подсъдно. Понякога достойнството на пациентката се засяга непреднамерено – извършват се прегледи на отворена врата или пред хора, които жената не желае да присъстват, до прозорци без пердета; разделят жената от партньора ѝ в момента, в който е най-уязвима; натрапва ѝ се поза за раждане; лишава се от прием на вода и течности в продължение на часове – всичко това е в нарушение на най-елементарните и затова фундаментални човешки права.

 

Оптимална жизнена среда за бременната/родилката и новороденото

Правото на оптимална жизнена среда – макар и защитено от закона – е едно от невидимите права, не се разпознава ясно нито от раждащите жени, нито от работещите в сферата, нито от лечебните заведения като институции, задължени да осигурят спазването му. То обаче е императивно – болницата е длъжна да осигури оптимална жизнена среда на майката и бебето. Компонентите на това понятие са добра медицинска грижа, и осигуряване на най-благоприятни условия за емоционалния комфорт на раждащата. В тази графа попадат серия недостъпни за българките възможности, като например правото на раждащата да бъде придружена – най-често от бащата на бебето – без за това да се изискват космически суми. В рамките на оптималната жизнена среда е и правото новороденото да не бъде отделяно от майка си. Има десетки медицински и психологически изследвания, които доказват, че оптималната жизнена среда за едно новородено е майка му, както и безспорни ползи за майката от близостта на бебето ѝ. А неразделянето на тази двойка е юридически вменено от Конвенцията за правата на детето и Наредба, която регламентира правилата в държавните болници, и подкрепено от решение на Европейския съд по правата на човека.

 

Информирано съгласие

Информираното съгласие е процес, не е само бланката, която родилката получава за подпис при постъпване за раждане. То е диалог между пациента и медицинските кадри, който в случая с раждането би следвало да продължи през цялата бременност. За част от нещата – информацията, съответно решението на пациента се дава устно, за друга част (хирургични интервенции и такива, които могат да застрашат живота и здравето или да доведат до временна загуба на съзнание) – писмено. Документът за информирано съгласие за раждане би трябвало всеобхватно да поднася информация относно хода на раждането и възможните процедури и интервенции. Документът трябва да съдържа описание на всички възможни манипулации, техните алтернативи, възможните рискове и очакваните резултати. Право на всеки пациент е да откаже предложена медицинска интервенция или процедура, дори и вече започнала такава. Отказът от лечение се удостоверява в медицинската документация с подписа на пациентката – бременната/раждащата жена. На всички майки е известно, че обичайната практика у нас е бланката за информирано съгласие да се дава на майката при постъпването ѝ в болница, с вече започнало раждане. Въпросът дали в този момент тя е в състояние да се запознае с всички процедури и да даде своето съгласие или несъгласие за тях, е риторичен.

 

Качествена медицинска грижа, основана на доказателства

Когато говорим за медицина, основана на доказателства, трябва да сме наясно, че това е термин от медицинската наука с много конкретно съдържание, а не някакво пожелателно словосъчетание. Той включва изискването лекарят да предлага на пациента си най-новите възможности, доказани в медицинската теория, и да взима под внимание мнението и желанията на същия този пациент.

В това поле страната ни има да извърви много дълъг път. Законът за здравето разписва много ясно правата на пациента, в това число на раждащата жена, голяма част от конкретните ѝ права обаче няма как да се осъществят на практика поради разпоредбите на други закони. У нас не се практикува акушерският модел на грижа за бременната и раждаща жена, въпреки че съвременните проучвания показват неговата медицинска ефективност и икономическа рентабилност.

Няма и създадена възможност жените да получат медицинска помощ, ако искат да родят в дома си например. А според СЗО жените трябва да раждат в среда, възможно най-близка до дома и културата им, в която се чувстват в безопасност. Причината за това е научно доказаният факт, че когато родилката е спокойна, раждането преминава по-леко и с по-малък риск от усложнения. В България обаче медиците са подсъдни, ако асистират при раждане извън болница.

 

Достъп до медицинска информация

Да получиш медицинската си документация и тази на бебето си понякога е битка с неизвестен финал за родилката. А няма никаква законова причина да е така. Болниците и медицинските лица нямат право да отказват достъп до здравните досиета. Нещо повече, законът дава възможност на пациентката да получи не само двете епикризи – една за нея и една за детето – които ѝ дават при изписване, но и да изиска цялата документация от престоя си в болницата. Това би могло да стане с молба от родилката до директора на болницата, но в закона няма изрично разписана процедура.

 

Харта за правата на раждащата жена

 

  Всяка жена им право да не бъде наранявана или унижавана.

  Всяка жена има право на информация, информирано съгласие и отказ, и уважение към нейния избор и предпочитания, включително да бъде придружавана по време на цялата грижа.

  Всяка жена има право да ражда в уединение и необезпокоявана от нежелани погледи.

  Всяка жена има право да бъде третирана с достойнство и уважение.

  Всяка жена има право на равенство, да получава еднакво качествена грижа, без да бъде дискриминирана.

  Всяка жена има право на здравеопазване и на най-високото възможно ниво здраве.

  Всяка жена има право на свобода, автономност, самостоятелни решения, и да не бъде насилвана.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg    www.eeagrants.bg

 

 

За повече информация:

Нели Мутафова – тел. 0878 660 145, info@rodilnitza.com  

Миглена Делчева – тел. 0889 915 016, miglenadelcheva@hotmail.com

http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/

 

 

2 коментара »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.