Информирано съгласие – международни разпоредби

Основно право на всеки човек е правото на неприкосновеност над собственото му тяло. Всяка жена притежава това право и всякаква намеса е незаконна, освен ако не е извършена с изричното съгласие на жената. В сферата на медицината се използва така нареченото „информирано съгласие.” Това е не просто документ, под който бременната трябва да се подпише, за да бъде приета в болницата за раждане. Напротив – това е процес на обмяна на информация между бременната жена и нейния лекар, посредством който се достига до взаимно съгласие за медицинските интервенции, които ще бъдат извършени.(1) В много родилни отделения значението на информираното съгласие не се разбира напълно и родилките се задължават да подпишат документ, който те виждат за първи път при приемането си, нямат възможност да го прочетат и да го обсъдят с лекаря си. Това не е информирано съгласие и не отговаря на международните правни норми, които България е приела.

Дефиниция на информираното съгласие може да се намери в Конвенцията за Правата на Човека и Биомедицината, чл. 5:

„Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице.
Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.
Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.“(2)

Дефиницията предлага няколко основни елемента, които трябва да бъдат спазени, за да е валидно информираното съгласие. В противен случай родилката може да потърси правата си пред компетентните органи. Съгласието трябва да е изразено свободно – всякакъв натиск или заплахи от страна на медицинския персонал правят съгласието невалидно. Така например Европейският съд за правата на човека е постановил в решение на съда, чe гинекологичен преглед е извършен без съгласие поради това, че жената е била в уязвимо психическо състояние, била е накарана да вярва, че прегледът е задължителен, и е отказвала прегледа докато не е била убедена да се съгласи.(3) Поради тези обстоятелства, съдът заключава, че съгласието на тази жена не е било свободно и прегледът е бил в нарушение на чл. 8 от Европейската Конвенция за Правата на Човека, и по-специално правото на физическа неприкосновеност.(4)

Съгласието на родилката трябва и да е информирано. Съгласно Конвенцията родилката трябва да получи „предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.” Според решение на Комисията към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените един подпис не е достатъчен, за да е валидно информираното съгласие.(5) На жената трябва да се предостави информация и съвет относно процедурите, както и техните алтернативи, рискове и ползи, така че тя да може да вземе добре обмислено и свободно решение дали да се съгласи на процедурите.

Не на последно място всяка жена има право да оттегли съгласието си във всеки един момент. Това не може да бъде последвано от негативна реакция от страна на медицинския персонал. Съгласно чл. 6 от Универсалната декларация за биоетика и човешки права: „съгласието … може да бъде оттеглено от заинтересованото лице във всеки един момент и поради всяка една причина без това да доведе до неблагоприятно положение или предразсъдаци.”(6) Всяка жена може по всяко време да откаже дадена медицинска интервенция. Според Европейският съд за правата на човека извършването на медицинска интервенция без съгласието на жената противоречи на нейното право на физическа неприкосновеност и е в нарушение на чл. 8 от Конвенцията.(7)

Конвенцията за правата на човека и биомедицината определя и действията в случай на интервенция по спешност. Според чл. 8 „ако е невъзможно получаването на нужното съгласие, се допуска незабавно извършване на всяка неизбежна от медицинска гледна точка интервенция в полза на здравето на заинтересованото лице.”(8) Но според чл. 9 дори и в спешни случаи се вземат предвид предварително изразените желания на пациента.(9)

Европейската конвенция за правата на човека е в сила от 1992 година в България. Европейският съд за правата на човека съблюдава спазването на Конвенцията и интерпретира правата заложени в нея. Конвенцията за правта на човека и биомедицината е в сила от 2003 година в България. Европейският съд за правата на човека интерпретира Конвенцията за правата на човека и биомедицината и използва дефинициите предоставени в Конвенцията при взимане на решения. Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените е ратифицирана от България през 1982 гдина. Допълнителният протокол към Конвенцията е ратифициран през 2006 година. Протоколът дава право на индивидуални лица или групи да изпращат комуникации на Комисията.

Библиография

1. Международна федерация по гинекология и акушерство, „Етични проблеми в акушерството и гинекологията,” Препоръки относно информираното съгласие, стр. 13, Октомври 2009, http://www.figo.org/files/figo-corp/Ethical%20Issues%202009%20-%202012%20pdf.pdf.
2. Конвенция за правата на човека и биомедицината, чл. 5, http://www.coe.bg/?menu=council&submenu=111&itemid=3353.
3. Juhnke срещу Turkey, ЕСПЧ, жалба номер 52515/99, параграф 74-82, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en.
4. Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, чл. 8, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F84D2B7F-0F2E-403B-892F-8CA51C30A8B3/0/BUL_CONV.pdf.
5. A.S. срещу Hungary, Решение на Комисията към Конвенцията за премахванена всички форми на насилие по отношение на жените, комуникация номер 4/2004, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm.
6. Универсална декларация за биоетика и човешки права, чл. 6, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180e.pdf.
7. Case of Jehova’s Witnesses of Moscow and Others срещу Russia, ЕСПЧ, жалба номер 302/02, параграф 135, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en.
8. Конвенция за правата на човека и биомедицината, чл. 8.
9. Конвенция за правата на човека и биомедицината, чл. 9.

Забележка

Тази статия е предоставена за информация и не представлява правен съвет. Ако Ви е нужен правен съвет, свържете се с квалифициран адвокат.

2 коментара »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.