Начало » Доклади и материали

Доклади и материали

Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”

Сдружение „Родилница в партньорство с Фондация „Родители за родители“

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”

Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation

 .
.

Покана за среща-дискусия на 26.4.2016 г. „По-близо до съвременното раждане – Дискусия за добри практики и превенция на цезарово сечение“ INVITATION3

„Кон­цеп­ция за грижа с ува­же­ние в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“ — доклад и презентация, изготвени от адв. Елена Атева, Сдружение „Родилница“
3.1. doklad E. Ateva RMC
3.1.1. doklad Elena Ateva – Appendix 1 WHO Categories Table
3.1.2. doklad Elena Ateva - Appendix 2 RMC Charter
4.1. prezentacia RMC Elena Ateva-27Sep2015

„Кон­цеп­ция за меди­цина, осно­вана на дока­за­тел­с­тва“  – доклад и презентация от д-р Бояна Пет­кова, фон­да­ция „Макове за Мери“
3.2. doklad EBM report – Advocacy Project – Boyana Petkova
4.2. prezentacia Evidence-based-medicine-Boyana Petkova-27Sep2015

„Здравни права на раж­да­щата жена“ — доклад и презентация от адв. Дани­ела Фъртунова, Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет
3.3. doklad D. Furtunova – Prava rajdashta – Proekt Zastypnichestvo
4.3. prezentacia D. Furtunova- Prava majchino zdraveopazvane-27Sep2015

„Регулацията и орга­ни­за­ци­ята на аку­шер­с­ката дей­ност в Бъл­га­рия – анализ на бари­е­рите пред спаз­ва­нето на пра­вата на жените“ — доклад и презентация, изготвени от Дани­ела Колева, Алианс на бъл­гар­с­ките аку­шерки
3.4. doklad D. Koleva – Midwifery Regulations and Rights 4.4. prezentacia Midwifery Regulation in Bulgaria and Women’s Rights-27Sep2015

 

Из доклада на Български хелзинкски комитет „ПРАВА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ 2014”, Правата на раждащата жена, стр. 92-93  Из доклада на Български хелзинкски комитет


Начало   |   За Нас   |   Екип и контакти


 

Основен проблем в системата за майчини грижи в България е нарушаването на основни човешки и граждански права на бременните и раждащи жени. Това понякога е придружено и с насилие върху тях. Насилието се проявява под различни форми – от унизителни, подигравателни или деградиращи думи или намеци за личния живот до прилагане на физическа принуда и на процедури въпреки ясно изразения отказ.

В проекта е предвидено разработването и представянето на доклад с анализ за човешките, гражданските и пациентските права в майчиното здравеопазване пред преките участници. Целта е по този начин да се повиши тяхното разбиране по проблема, което от своя страна да допринесе за бъдещата дейност на организациите, представлявани от тези участници.

В допълнение, с цел повишаване на осведомеността на обществото по проблема, докладът ще бъде популяризиран чрез публикации в подходящи медии, чрез социалните мрежи и чрез настоящата страница на проекта.

 

 


 

Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази Интернет страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.