Статии отбелязани с етикети: 25 ноември

Първи контакт: кампания за неразделяне на майката и бебето

Първи контакт: кампания за неразделяне на майката и бебето
след раждането и по време на болничния престой

По повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ният ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените, група Родилница орга­ни­зира кам­па­ния Първи кон­такт, целяща да инфор­мира общес­т­ве­ността  за зна­чи­мостта на първия кон­такт между май­ката и бебето.

(още…)

Казват, че пътят към Ада бил пос­т­лан с добри намерения.
Моите добри наме­ре­ния бяха да помогна акци­ята „Инфог­лас­ност“ на Родилница и Естес­т­вено. За целта си бях нау­мила да взема копия от Инфор­ми­рано Съгласие от родил­ните кли­ники в родния ми град. Те са три, като една е в дър­жав­ната бол­ница, а дру­гите две са в частни МБАЛ. Мислех си чис­то­сър­дечно, че ще вляза, ще помоля кро­тичко, ще ме изс­лу­шат и веро­ятно ще ми дадат един такъв формуляр.
Да, ама Не! Както оби­чаше да казва ува­жа­ва­ния от мен Петко Боча­ров. Твърде наивна съм била в мис­лите си, твърде далеч от дейс­т­ви­тел­ността на тези бол­нични заве­де­ния. (още…)

Is your consent an informed one?

Sofia, Bulgaria

Under this slogan on November 25, women in Bulgaria, will start distributing informational brochures in front of two of the biggest maternity wards in the country in Sofia and in Varna. The goal of the campaign is to educate women on their right of informed consent before any medical procedures are performed on their bodies. We will do that by distributing brochures that outline the obligations of the Republic of Bulgaria according to international and domestic legal standards. (още…)

Част от акци­ите, които пред­п­ри­е­маме тази година на 25ти Ноем­ври, е и писмо до МЗ и Наци­о­нал­ната Здра­ве­но­о­си­гу­ри­телна Каса. С тази стъпка искаме ясно и изрично те да бъдат уве­до­мени за неза­кон­ните прак­тики около инфор­ми­ра­ното съг­ла­сие, които про­дъл­жа­ват да бъдат част от нашето здравеопазване.

Копие от това писмо ще има на акци­ите в София и Варна. Елате да го под­пи­шете и да под­к­ре­пите изис­к­ва­ни­ята в него, а ние лично ще го зане­сем и търсим дис­ку­сия с адре­сан­тите. Ако не можете да при­със­т­вате, но имате жела­ние да се вклю­чите в ини­ци­а­ти­вата — изп­рин­ти­райте го и събе­рете под­писи там където живе­ете. След това го изп­ра­тете или на нас, или дирек­тно до полу­ча­те­лите. Ако повече хора започ­нат да не се при­ми­ря­ват с пре­неб­рег­ва­нето на пра­вата им, може и нещо да се про­мени. (още…)

Информирано ли се съгласявате? Инфогласност, 25ти Ноември

Следващата сед­мица, по повод Меж­ду­на­род­ния Ден за Пре­мах­ване на Наси­ли­ето над  Жените, в сът­руд­ни­чес­тво с Естес­т­вено орга­ни­зи­раме ини­ци­а­тива Инфог­лас­ност. Прак­ти­ките на све­товно ниво показ­ват, че най-добрият начин да се даде сила на жените е чрез обу­че­ние. Затова тази година акци­ята ни на този ден ще наб­легне точно на това, и по-специално на инфор­ми­ра­ното съгласие.

Инфор­ми­ра­ното съг­ла­сие се е пре­вър­нало в дълъг списък на пакет от интер­вен­ции, под който родил­ките просто трябва да се под­пи­шат, често в раз­гара на раж­да­нето си. Може ли да отка­жете? Какви са тези интер­вен­ции? Защо са нужни? Кой ги прави? Може ли да се съг­ла­сите с едни и да отка­жете други? Има ли алтер­на­тиви на пред­ло­же­ните про­це­дури? (още…)