Закон за придружаване по време на раждане и след раждане (Пуерто Рико)

ЗАКОН ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ И СЛЕД РАЖДАНЕ
ЗАКОН № 156 ОТ 10ти Август 2006г.

Проектозакон за „Придружаване по време на раждане и след раждане.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
В Пуерто Рико липсва особено обществено признание на един от най-големите приноси на жената в нашето общество: зачатието, бременността и раждането.

Настоящият проектозакон насочва вниманието към гореизложената ситуация с цел да поправи съществуващите пропуски.

Тази законодателна мярка открива възможност за създаване на обществена политика, която да защити родилния и следродилния процес и да гарантира чрез закон нуждите на майката и новороденото.
Съвременната медицина, доминирана от мъжката гледна точка, гледа на бременността и раждането като на чисто медицински случай. Липсват семейният и социален опит, съпътствали родилните и следродилни процеси от незапомнени времена. Появата на нов човек може да е както голямо физическо усилие и дискомфорт за майката, така и повод за огромна майчина и семейна радост. И двете обстоятелства показват необходимостта от придружител(и) на родилката, посочени по нейно предпочитание. Такива могат да са: майка на родилката, баща на детето, акушер/помощник/(бел. прев.: ориг. monitriz), дула или всяко друго лице, независимо дали има родствена връзка с родилката.

Времето, когато жените бяха принудени да раждат в общи помещения и само с помощта на медицински персонал, отдавна е отминало. Днес повечето болници обуславят наличието на придружител или съдействието на специализиран курс за бъдещи родилки. (бел. прев.: ориг. Parto sin Temor)

Макар че се препоръчва присъстващите в родилната зала да имат готовност за асистенция в процеса, истината е, че фактори като парични разходи, продължителност и организиране на курсове от горния тип, могат да възпрепятстват родилките да получат подкрепа от придружители в този особено важен за тях житейски момент.

„Законът за придружаване по време на раждане и след раждане“ цели:
Да осигури в края на бременността подходяща среда, която да съответства с физическите и емоционалните нужди на майката, като с това да окаже положително влияние върху родилния процес и появата на новороденото.

Да постанови, че майката трябва бъде своевременно информирана за нужните мерки по време на бременността, в деня на раждането, както и тези след самото раждане, както и относно действията или решенията, които могат да повлияят на цялостното развитие на детето или да навредят на физическото или емоционалното здраве на майката.

Да постанови предоставянето на майката на алтернативи, защитаващи нея и новороденото във физически, биологичен и психологически аспект.
Да засили обществената политика по отношение на кърменето и да напомни задължението да запознаваме майката и бащата с ползите от кърменето.

Да гарантира целия престой на майката и новороденото в болничното заведение, където се е провело раждането и да зачита решението на майката да осигурява кърма като единствен начин за хранене на новороденото.

ПРИЕТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ПУЕРТО РИКО:

Член 1 -. [Заглавие]
Този закон ще се нарича „Закон за придружаване по време на раждане и след раждане“ и ще се прилага както от публични, така и от частни заведения, предлагащи здравни услуги в Пуерто Рико.

Член 2 – . [Определения]
За целите на този закон влиза в употреба терминология, дефинирана както следва:
а) Придружители в етапите на раждане: лице или лица, подбрани по свободен избор на бременната, за да я придружават или да присъстват по време на различните етапи на раждането. В това число влизат: майка, баща, роднини, приятели, с или без подготовка/обучение или лице, подготвено/обучено за асистент на бременни (monitriz, дула и др).
б ) Центрове за обслужване при майчинство: включва родилни зали, зали за акушерска подготовка, възстановяване или прием на жени в периода на тяхната бременност, раждане или следродилния период и които центрове разполагат със съответните разрешителни от агенциите на Пуерто Рико и от съответните компетентни органи.
в) Лице, родено в риск: всяко дете, родено в критично здравословно състояние, включително, но не само: преждевременно раждане, вродени дефекти, респираторни заболявания, вродени сърдечни заболявания, удължено раждане, бебета, родени от майки с ХИВ-положителен или друга венерическа болест, бебета, родени от майки, които страдат от пристрастяване към контролирани вещества, когато новороденото може да развие симптоми на оттегляне или свързано състояние.
г ) Здравен специалист: всеки оторизиран медицински персонал (гинеколози , медицински сестри, акушери, асистенти при раждане), практикуващи акушерство и гинекология в Пуерто Рико.

Член 3 -. [Права на бременната жена]
Всяка бременна по време на родилни мъки, раждане и след раждането, има следните права:
а) Да бъде информирана (чрез лицензиран здравен специалист и лекар) за различните медицински интервенции, които могат да възникнат по време на процеса, така че да направи свободен избор при наличието на различни алтернативи.
б ) Да бъде третирана с уважение чрез индивидуален и персонализиран подход, който да гарантира конфиденциалността и емоционалната интимност по време на процеса.
в) По време на естествено раждане като първа алтернатива да се уважават нейните физиологични, биологични и психологически аспекти, като се избягват инвазивни практики и предоставяне на лекарства, които не са оправдани от здравословното състояние на родилката или на нероденото.
г) Да бъде информирана за протичането на раждането си, за състоянието на плода и като цяло да бъде държана в течение за различните действия, предприети от упълномощените специалисти, които асистират при раждането.
д) Да не бъде подложена на преглед или намеса, чиято цел е (научно) изследване или преподаване, освен с нейното изрично писмено съгласие.
е) Да бъде придружавана от доверени на нея и избрани от нея хора по време на родилните мъки, при раждането и след раждането, включително при цезарово сечение. В случай на цезарово сечение, родилката може да бъде придружена от поне едно лице по неин избор, при условие обаче че с присъствието си придружаващото лице/лица не се намесва в медицинските решения на здравните специалисти, отговорни за раждането. В случай на раждане с цезарово сечение именно здравните специалисти имат право да вземат крайно решение дали разрешават или не присъствие на придружител/и. Също така бременната има право да предпочете да не бъде придружена. При условие че придружителят е длъжен да се съобрази с правилата, наложени от болничното заведение.
ж ) Да не се плаши относно раждането си, в случай че то не носи рискове. За да предвиди всякакви възможни усложнения в процеса, бъдещата родилка трябва да бъде своевременно информирана за различни медицински интервенции, които са възможни по време на раждането.
з) При желание на родилката, новороденото може да бъде в стаята й по време на нейния престой в болницата винаги и при условие че бебето не изисква специални грижи.
и) Да бъде информирана от момента на бременността си за ползите от кърменето и да получи помощ за кърмене, като се има предвид Закон №79 от 13.03.2004г. („Закон за осигуряване на заместители на майчина кърма за новородени“), в който се забранява храненето на новороденото с формула или заместител на майчиното мляко, когато това е в разрез с изричните указания на родилката, решила да кърми новороденото си дете.
к) Да получи съвет и информация относно личната хигиена на детето.
л) Да бъде информирана конкретно за ползите от здравословното хранене и неблагоприятните ефекти от използването на тютюн, алкохол и наркотици върху нейната личност и личността на детето.

Член 4 – Всяко новородено има следните права:
а) Да бъде третирано с уважение и достойнство.
б) Да не става предмет на каквото и да е проучване или намеса, целящи изследване или преподаване, освен с писменото съгласие на бащата и майката с попечителски права над новороденото.
в) Да бъде настанено заедно с майка си, при условие че новороденото не се нуждае от специални грижи и при условие че болницата разполага с необходимите условия, осигуряващи съжителство.
г) Родителите на новороденото да получават подходящи съвети и информация относно грижите за неговия/нейния растеж и развитие.

Член 5 – . [Права на бащата и майката]
Бащата и майката на лицето, родено в риск, има следните права :
а) Изчерпателно, адекватно, постоянно и в подходяща среда да получават информация относно развитието и здравословното състояние на тяхното дете, включително диагностика, прогноза и лечение.
б) Да имат постоянен достъп до детето си, когато клиничната ситуация позволява това; да участват в грижите за детето и при вземането на решения относно тези грижи.
в) Да бъдат информирани за евентуални изследвания и/или интервенции на новороденото с цел научни изследвания или преподаване, за които именно бащата и майката трябва да са дали своето съгласие в писмен вид.
г) Да бъдат улеснени и подпомогнати относно кърменето на новороденото, само и единствено при условие че не съществуват възпрепятстващи кърменето условия.
д) Да получат съвети и информация относно специални грижи за детето, ако това е необходимо.

Член 6 – . [Отговорности]
Министерството на здравеопазването на Пуерто Рико поема отговорност да направи този закон достояние във всички болници, родилни зали, акушерски зали за подготовка или следродилно възстановяване, както и всички публични и частни помещения/заведения, където се приемат жени по време на бременност, раждане и след раждане.

Член 7 -. [Наказателна отговорност]
Прокурорската служба по въпросите за жените в Пуерто Рико е упълномощена да получава, разглежда и да се разпорежда с жалби за нарушаване на правата по този закон.
Всяко нарушение на разпоредбите на този закон води до глоба в размер на не по-малко от петстотин (500) долара и не повече от пет хиляди (5000) долара.

Член 8. – [Валидност]
Този закон влиза в сила шест (6) месеца след одобрение.

 

Важни бележки:
1. Този закон е копие на оригиналния закон така както е бил приет, следователно не включва последващи изменения.
2. Кликнете тук, за да намерите последващи изменения, в случай че такива има. Търсенето става по дата, като търсите след датата на издаването на този закон.
3. Кликнете тук, за да видите пълния и актуализиран с изменения и допълнения закон (Само след регистрация)

(Бел. прев.) :
Източник: http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2006/lexl2006156.htm
Последващи изменения: Няма налични

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.