Има доказателства, че прилагането на Кристелер е опасно за майката и бебето

Интервю с д‑р Николас Рубашкин, дадено за „Родилница”

„Ще трябва да ква­ли­фи­ци­ра­ме допъл­ни­тел­но пре­дос­та­вя­щи­те родил­ни грижи, за да уве­ли­чим зна­ни­я­та и ком­фор­та им при при­ла­га­не­то на осно­ва­ни на дока­за­тел­с­т­ва сред­с­тва за улес­ня­ва­не на актив­на­та фаза на раждането.”

(още…)

15.06.2021 г.

На осно­ва­ние чл. 14, ал. 1 от устава на сдру­же­ние „Родилница” се свиква общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на сдру­же­ни­е­то на 05.07.2021 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Братя Миладинови 37, при след­ния дневен ред: (още…)

Известно е, че пър­ви­ят кон­такт между май­ка­та и бебето е от същес­т­ве­но зна­че­ние и за два­ма­та. Изключително важно е бебето да расте със своята майка от момен­та на раж­да­не­то. Едва ли има по-голяма пси­хи­чес­ка травма за едно дете от това него­ва­та майка да му бъде отнета, да не може да бъде кър­ме­но от нея, да не усеща ней­на­та топ­ли­на, грижа и закри­ла. Новородените и бебе­та­та в най-голяма степен се нуж­да­ят от своята био­ло­гич­на майка, най-зави­си­ми са от нея и най-рис­ко­ва­но именно за тях е да бъдат лишени от нея.

За съжа­ле­ние, с новото зако­но­да­тел­с­т­во относ­но закри­ла­та на детето се съз­да­ват усло­вия много бебета да бъдат лишени от майка си, без това да е необ­хо­ди­мо. (още…)

До минис­тъ­ра на здравеопазването

 Копие: До омбуд­с­ма­на на РБ

  

СТАНОВИЩЕ

 на сдру­же­ние „Родилница“

относ­но проект на Наредба за утвър­ж­да­ва­не на Медицински стан­дарт „Акушерство и гинекология“,

пуб­ли­ку­ван на сайта на МЗ на 01.02.2018

 

С насто­я­що­то ста­но­ви­ще сдру­же­ние „Родилница“ изра­зя­ва пози­ци­я­та на хиляди раж­да­щи жени, които четат и под­кре­пят мате­ри­а­ли­те на нашия сайт и фейс­бук-стра­ни­ца. Според про­ве­де­на от нас анкета мно­зин­с­т­во­то от раж­да­щи­те в България жени не са удов­лет­во­ре­ни от пре­дос­та­вя­ни­те им родил­ни грижи в лечеб­ни­те заве­де­ния. Повечето от тях се чув­с­т­ват трав­ми­ра­ни (пси­хи­чес­ки и физи­чес­ки) от при­ло­же­ни­те им неже­ла­ни от тях меди­цин­с­ки интер­вен­ции, от неза­чи­та­не­то на дос­тойн­с­т­во­то им, лиша­ва­не­то им от кон­такт с бебето в пър­ви­те 24 часа от раж­да­не­то. По тази при­чи­на някои жени дори се отказ­ват от след­ва­що раж­да­не или търсят алтер­на­тив­ни вари­ан­ти за раж­да­не­то (частна бол­ни­ца, вкъщи или в чужбина).

Проучвайки опита на пове­че­то дър­жа­ви от ЕС, заклю­ча­ва­ме, че много от прак­ти­ки­те в бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци са оста­ре­ли и се раз­ми­на­ват с при­ла­га­ни­те в ЕС и с пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция. (още…)

 

Всяка бре­мен­на жена се пита колко е нор­мал­но да про­дъл­жи бре­мен­ност­та и дали е опасно да пре­но­си. Добрата инфор­ми­ра­ност може да помог­не на раж­да­ща­та жена да вземе добри реше­ния относ­но раж­да­не­то. Най-новите изслед­ва­ния показ­ват, че:

  • тра­ди­ци­он­ни­ят въз­глед за про­дъл­жи­тел­ност­та на бре­мен­ност­та не се крепи на научни дока­за­тел­с­т­ва и се нуждае от преосмисляне
  • сред­на­та про­дъл­жи­тел­ност на бре­мен­ност­та е повече от 40 седмици
  • има мно­жес­т­во фак­то­ри, които опре­де­лят про­дъл­жи­тел­ност­та на бременността.

(още…)

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу нари­ча­но СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдру­же­ни­е­то, Управителният съвет на Сдружението орга­ни­зи­ра Общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при след­ния дневен ред:

(още…)

Тази година сре­ща­та е под над­слов „Стандарти, безо­пас­ност, умения в аку­шер­с­ка­та практика“.

На 5 и 6 ноем­в­ри 2016 г. в кон­фе­рен­т­на­та зала във Велико Търново се съб­ра­ха над двеста аку­шер­ки, обсъ­де­ни бяха темите, свър­за­ни с аку­шер­с­кия модел на грижа, утвър­ж­да­ва­не­то и регу­ла­ци­я­та на самос­то­я­тел­на­та аку­шер­с­ка прак­ти­ка в България, пат­ро­наж­на­та аку­шер­с­ка грижа и други. (още…)

По случай деня на Народните Будители, Сдружение „Родилница“ и фон­да­ция „Отворен инте­лект — OPEN MIND” Ви канят на пре­ми­е­ра­та на офи­ци­ал­на­та версия на бъл­гар­с­кия доку­мен­та­лен филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) — http://storiesofbirth.org/

и

дис­ку­сия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

(още…)

от

Предпремиера: Прожекция на филма „Родилни Разкази“ + дискусия

22-мину­тен доку­мен­та­лен, България

По случай деня на Народните Будители, 1‑ви ноем­в­ри, Сдружение „Родилница“ Ви кани на пред­пре­ми­ер­на­та про­жек­ция на българския

доку­мен­та­лен филм „Родилни разкази“

и на

дис­ку­сия на тема

„Раждането на нашето дете – въл­шеб­но съби­тие.  Как може да стане това в България?.

Къде:             хотел Хемус, гр. София, мецанин

(кръс­то­ви­ще­то на бул. Черни връх и бул. Арсеналски)

Кога:              на 23-ти октом­в­ри 2016 г., неделя, от 18:30 ч. (още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се про­ве­де прескон­фе­рен­ция, която пред­ста­ви резул­та­ти­те по про­ек­та „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не“. Пълният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Националния преск­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­не­то на Коалиция за май­чи­но здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­те­ли“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, Български хел­зинк­с­ки коми­тет, жур­на­лис­ти и акти­вис­ти (още…)