Отворено писмо до Министъра на здравеопазването относно спешни мерки за подобряване на родилните грижи у нас

До Министъра на здравеопазването

 

Уважаеми минис­тър Москов,

Потресени от поред­ния случай на наси­лие срещу родил­ка се обръ­ща­ме към Вас с искане за спешна среща, за да обсъ­дим със­то­я­ни­е­то на родил­на­та помощ в България и да уго­во­рим кон­к­рет­ни стъпки, които могат да се пред­при­е­мат, за да не се реа­ги­ра на всеки случай реак­тив­но, а да се вземат пре­ван­тив­ни мерки пра­ва­та на май­ки­те и бебе­та­та да не бъдат нару­ша­ва­ни по време на раждане.

Бихме искали да обър­нем вни­ма­ние на след­ни­те проб­ле­ми, за които алар­ми­ра­ме от някол­ко години:

  1. Липсва раз­би­ра­не сред меди­цин­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти какво е инфор­ми­ра­но съг­ла­сие и каква инфор­ма­ция трябва да се пре­дос­та­вя, за да може жената да вземе реше­ние какво ще се случи с тялото й. Много лекари смятат, че щом са удов­лет­во­ре­ни фор­мал­ни­те изис­к­ва­ния, тоест под­пи­сан е доку­мен­тът инфор­ми­ра­но съг­ла­сие, това е доста­тъч­но. Напротив, инфор­ми­ра­но­то съг­ла­сие е процес на кому­ни­ка­ция и изис­к­ва дове­рие както на жените към лека­ри­те, така и обрат­но­то. Призоваваме Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то да започ­не мащаб­на обра­зо­ва­тел­на кам­па­ния сред меди­цин­с­ки­те слу­жи­те­ли, с учас­ти­е­то на паци­ен­ти и юристи, за разяс­ня­ва­не на изис­к­ва­ни­я­та за пости­га­не на инфор­ми­ра­но съг­ла­сие. Имаме готов­ност да сътрудничим.
  2. Констатацията, че мето­дът на Кристелер е исто­ри­чес­ки и не се изпол­з­ва в съв­ре­мен­но­то аку­шер­с­т­во е новина[1] както за мно­го­то жени, на които този метод и негови вари­а­ции са били при­ло­же­ни, вклю­чи­тел­но и с днешна дата, както и пред­по­ла­га­ме за сто­ти­ци­те акушер-гине­ко­ло­зи, които про­дъл­жа­ват да при­ла­гат този оста­рял метод[2]. Наложително е Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то да излез­не с ясна забра­на за изпол­з­ва­не­то на този метод и за потен­ци­ал­ни­те нега­тив­ни после­ди­ци за май­ка­та и за ново­ро­де­но­то вслед­с­твие от него­во­то използване.
  3. Насилието по време на раж­да­не е факт и счи­та­ме, че ако Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то е съг­лас­но с нас, че такова пове­де­ние от спе­ци­а­лис­ти е абсо­лют­но недо­пус­ти­мо, то трябва да излез­не с ясно ста­но­ви­ще по въп­ро­са. Грубо отно­ше­ние, обиди, викане, пляс­ка­не, натис­ка­не и ска­ча­не или сядане по корема и инва­зив­ни намеси против съг­ла­си­е­то на родил­ка­та са крайни прояви на такова наси­лие и е важно за меди­цин­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти да знаят, че такива прояви ще бъдат наказвани.
  4. За да се намали рискът от наси­лие по време на раж­да­не и да се спо­соб­с­тва за оси­гу­ря­ва­не на опти­мал­на жиз­не­на среда[3] за родил­ка­та и ново­ро­де­но­то, насто­я­ва­ме за наред­ба, която поста­но­вя­ва, че родил­ка­та има право без­п­лат­но да бъде придру­же­на от близко или дове­ре­но лице, което може да съб­лю­да­ва за спаз­ва­не­то на ней­ни­те права. Това право не трябва да зависи от това колко пла­те­жос­по­соб­на е родил­ка­та и дали може да си плати самос­то­я­тел­на стая и екип. Болниците нямат право да поста­вят усло­вия за спаз­ва­не­то на това право, а трябва да под­си­гу­рят усло­вия, за да може то ефек­тив­но да се упражнява.

Очакваме с нетър­пе­ние Вашия отговор.

С ува­же­ние,

Сдружение „Родилница“
Нели Мутафова
Заместник-пред­се­да­тел на Управителния съвет

 

[1] „Неправилни и отре­че­ни тех­ни­ки са били изпол­з­ва­ни при фатал­но­то раж­да­не в Тетевен“, http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/05/31/2544396_nepravilni_i_otrecheni_tehniki_sa_izpolzvani_pri/

[2] Проучване „Мястото на абдо­ми­нал­на­та екс­пре­сия на плода в 21 век“, доц. Иван Трифонов, http://www.credoweb.bg/myastoto-na-abdominalnata-ekspresiya-na-ploda-v-21-vek-content-61127.html

[3] Чл. 127 от Закона за здравето.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.