Good Prac­tices in the
Elim­i­na­tion of Dis­crim­i­na­tion against Women
with Regard to the Right to Health and Safety

Sub­mis­sion from non-gov­ern­men­tal orga­ni­za­tion Rodil­nitza, Bulgaria

Maternity Care – Overview

Mater­ni­ty care in Bul­gar­ia is pro­vid­ed exclu­sive­ly in hos­pi­tals, which can be pub­lic, pri­vate or pub­lic-pri­vate part­ner­ships.[i] The ser­vices are high­ly med­ical­ized and pro­vid­ed only by obste­tri­cians, with mid­wives being restrict­ed to work­ing most­ly as nurs­es. There are no options for out of hos­pi­tal birth, such as birth cen­ters or home births attend­ed by mid­wives. The law does not per­mit mid­wives to prac­tice inde­pen­dent­ly from obste­tri­cians or nego­ti­ate reim­burse­ments with the nation­al health insur­ance agency. As a con­se­quence, women are left with only two options — the rigid insti­tu­tion­al­ized care pro­vid­ed by obste­tri­cians in the hos­pi­tals or giv­ing birth at home with­out any med­ical assis­tance — an option that is tak­en by an increas­ing num­ber of women.[ii]

The rate of C‑sections has reached the alarm­ing rates of 40% with the num­bers expect­ed to rise as sub­se­quent births are also referred to C‑sections and vagi­nal birth after cesare­an is not rec­om­mend­ed or prac­ticed by doc­tors. In addi­tion, prac­tices which have been cat­e­go­rized as inef­fec­tive or harm­ful by the World Health Orga­ni­za­tion (WHO), are rou­tine prac­tices in Bul­gar­ia. For exam­ple, ene­ma, shav­ing of the pubic hair, intra­venous infu­sion dur­ing deliv­ery, back-lying posi­tion, instruct­ed push­ing dur­ing the sec­ond stage of deliv­ery. At the same time, “prac­tices that accord­ing to WHO are effec­tive and should be pro­mot­ed domes­ti­cal­ly are not wide­ly avail­able (fol­low­ing a birth plan pre­pared by the woman, tak­ing into account her wish­es to take in flu­ids, to choose a place for deliv­ery, to be accom­pa­nied by a per­son of her choice, to have ear­ly moth­er-and-child body con­tact, and sup­port for ini­ti­a­tion of nurs­ing with­in an hour after deliv­ery).”[iii] (още…)

Световната седмица за уважение към раждането се провежда всяка година в края на месец май. Инициативата е на Френския алианс за уважение към раждането (AFAR), а от 2011 година се координира от Европейската мрежа на асоциации за раждане (ENCA). Целта е да се привлече общественото внимание към актуални теми по отношение на раждането и да се обединят гласове от цял свят в подкрепа на естественото раждане. Темата за 2012 година е „Раждането и парите.”

В България инициативата се чества от четири години, като със всяка изминала година се включват все повече организации и училища за бременни и родители. Събитията ще се проведат в рамките на три седмици от 12 май до 3 юни. Тази година участват единадесет български организации, а информационни материали са предоставени от Български хелзинкски комитет, Естествено и Родилница. (още…)

Международните срещи за женско здраве се провеждат от близо 30 години и събират на едно място феминисти, академици, активисти и всички, които искат да подобрят състоянието на женското здраве по света. Тази година в Брюксел се събраха над 300 участника от повече от 60 страни. Родилница също взе участие, за да привлече внимание към правата на жената по време на раждане и ситуацията в България. (още…)

Информирано съгласие — международни разпоредби

Основно право на всеки човек е правото на неприкосновеност над собственото му тяло. Всяка жена притежава това право и всякаква намеса е незаконна, освен ако не е извършена с изричното съгласие на жената. В сферата на медицината се използва така нареченото „информирано съгласие.” Това е не просто документ, под който бременната трябва да се подпише, за да бъде приета в болницата за раждане. Напротив – това е процес на обмяна на информация между бременната жена и нейния лекар, посредством който се достига до взаимно съгласие за медицинските интервенции, които ще бъдат извършени.(1) В много родилни отделения значението на информираното съгласие не се разбира напълно и родилките се задължават да подпишат документ, който те виждат за първи път при приемането си, нямат възможност да го прочетат и да го обсъдят с лекаря си. Това не е информирано съгласие и не отговаря на международните правни норми, които България е приела. (още…)

Законното право на майката да не бъде отделяна от бебето си

Разделянето на майката и бебето непосредствено след раждането е стресово и травматично, излага бебето на риск от хипотермия, нарушава връзката между майката и бебето и прави началото на кърменето неимоверно по-трудно. Още повече – това е и незаконно.

В решение на Европейския съд за правата на човека по дело P., C., и S., срещу Великобритания (P., C. and S. v. the Unit­ed King­dom, жалба номер 56547/00) се посочва че: (още…)