По случай деня на Народните Будители, Сдружение „Родилница“ и фон­да­ция „Отворен инте­лект — OPEN MIND” Ви канят на пре­ми­е­ра­та на офи­ци­ал­на­та версия на бъл­гар­с­кия доку­мен­та­лен филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) — http://storiesofbirth.org/

и

дис­ку­сия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

(още…)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се про­ве­де прескон­фе­рен­ция, която пред­ста­ви резул­та­ти­те по про­ек­та „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не“. Пълният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4 (още…)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Националния преск­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­не­то на Коалиция за май­чи­но здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­те­ли“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, Български хел­зинк­с­ки коми­тет, жур­на­лис­ти и акти­вис­ти (още…)

 

16 фев­ру­а­ри 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Здравни права на раж­да­ща­та жена в България

Правата на жената по време на бре­мен­ност­та ѝ и при раж­да­не­то са раз­пи­са­ни в много закони, в меж­ду­на­род­ни кон­вен­ции и дори в Конституцията. На хартия бре­мен­на­та и раж­да­ща жена е най-закри­ля­ни­ят и обгриж­ван пол­з­ва­тел на здрав­на­та сис­те­ма. На прак­ти­ка обаче мащаб­но про­уч­ва­не на СЗО от 2015 г. кон­с­та­ти­ра, че неу­ва­же­ни­е­то към раж­да­ща­та жена и наси­ли­е­то над нея са основ­ни­те пречки пред нама­ля­ва­не­то на май­чи­на­та смър­т­ност в све­то­вен мащаб.

  (още…)

Покана за Общо съб­ра­ние на Сдружение „Родилница“

На осно­ва­ние на чл. 26 от Закона за юри­ди­чес­ките лица с нес­то­пан­ска цел,  Управителният съвет на Сдружение „Родилница“  орга­ни­зира Общо съб­ра­ние на чле­но­вете на Сдружението на 28 фев­ру­а­ри 2016 г. (неделя) от 16:00 ч. в град София, на адрес: офис сграда City Point Centre, ет. 1, офис № 45 (ТЕСС Пар­т­нерс ООД), бул. Алек­сан­дър Мали­нов № 23, 1719 София

Дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Отчет за дей­ност­та на Сдружението за 2015 г. — приемане

3. Годи­шен финан­сов отчет на Сдружението за 2015 г., анализ на дей­ност­та през 2012–2014 г. — приемане

4. При­е­мане на план за работа на Сдру­же­ни­ето и бюджет за 2016 година, очер­та­ва­не на при­ори­те­ти­те в две­го­ди­шен хоризонт.
5. Разни

Мол­бите за член­с­тво следва да се изп­ра­тят пис­мено до 25 фев­ру­а­ри 2016 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

Молба за членство

Устав

9 фев­ру­а­ри 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Медицина, бази­ра­на на дока­за­тел­с­т­ва­та – мяс­то­то на пациента

 

Терминът „меди­ци­на, бази­ра­на на дока­за­тел­с­т­ва­та“ е често оръжие, когато меди­цин­с­ки спе­ци­а­лис­ти водят спор. Изтъкват се все­въз­мож­ни меди­цин­с­ки факти в защита на опре­де­ле­на теза. Дали обаче всяко дейс­т­вие, за което може да се намери някак­ва меди­цин­с­ка аргу­мен­та­ция, попада в кате­го­ри­я­та „меди­ци­на, бази­ра­на на доказателства“?

(още…)

1 фев­ру­а­ри 2016 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Майчини грижи с ува­же­ние, фотог­раф: Ина Ботева

 

Когато гово­рим за пра­ва­та на раж­да­ща­та жена, можем да започ­нем като в посред­с­твен аме­ри­кан­с­ки филм – има една добра и една лоша новина. Добрата е, че затруд­не­ни­я­та, които жените срещат днес, вли­зай­ки в бъл­гар­с­ка­та сис­те­ма за родил­ни грижи, са отдав­на позна­ти и пре­одо­ле­ни в раз­ви­ти­те страни. Лошата – че България е едва в нача­ло­то на пътя, а именно – да осъз­на­ем, че в тази сис­те­ма има проб­лем. (още…)

На 24 януари т.г. в София се про­ве­де послед­на­та, тре­та­та от пред­ви­де­ни­те офи­ци­ал­ни работ­ни срещи по про­ек­та. Темата на уъркшопа бе фор­му­ли­ра­на като  «Стратегическо пла­ни­ра­не и коа­ли­ци­он­но изграж­да­не. Реални дейс­т­вия за реална про­мя­на на май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не в България». (още…)

АНКЕТА  ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ПЪРВИ КОНТАКТ МЕЖДУ МАЙКИ И БЕБЕТА В БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

КРАТЪК АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

Едва една седма от ново­ро­де­ни­те бебета в бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци не са били отде­ле­ни от майка си в първия час от живота си след раж­да­не­то, а над една трета са били закър­ме­ни повече от шест часа след раж­да­не­то си.

Това показа анкета сред повече от 5000 жени, родили през послед­ни­те три години в България. Анкетата е про­ве­де­на под фор­ма­та на онлайн допит­ва­не през декем­в­ри 2015 година от Мрежа от неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции, рабо­те­щи в сфе­ра­та на май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не. Темите във въп­рос­ни­ка зася­гат прак­ти­ки за кон­так­та на ново­ро­де­но­то с май­ка­та, утвър­де­ни от пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция (СЗО) и меж­ду­на­род­ни­те орга­ни­за­ции за детско и женско здраве — Американската педи­ат­рич­на асо­ци­а­ция (АПА), Международната феде­ра­ция по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия (FIGO), УНИЦЕФ, Национален инс­ти­тут за здраве и грижи (NICE) и др.

Общият извод е, че много от тези прак­ти­ки не се при­ла­гат опти­мал­но или не се спаз­ват изобщо в голяма част от родил­ни­те отде­ле­ния в стра­на­та. (още…)

Фотография: Ина Ботева

Мрежа за май­чи­но-детско здра­ве­о­паз­ва­не стар­ти­ра с ини­ци­а­ти­ва за нераз­де­ля­не на бебе­та­та от май­ки­те непос­ред­с­тве­но след раж­да­не­то „Първи кон­такт на бебето“

Неотдавна орга­ни­за­ции от неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ния сектор, в чийто фокус е май­чи­но-дет­с­ко­то здра­ве­о­паз­ва­не, се обе­ди­них­ме с обща цел за дъл­гос­роч­на про­мя­на на прак­ти­ки­те в тази сфера и при­веж­да­не­то им в съот­вет­с­твие с евро­пейс­ко­то зако­но­да­тел­с­т­во и съв­ре­мен­ни­те меди­цин­с­ки пре­по­ръ­ки, бази­ра­ни на научни доказателства.

Стартираме с кам­па­ния за зна­чи­мост­та на първия кон­такт – бебето да не се отделя от май­ка­та след раж­да­не­то при липса на меди­цин­с­ка необ­хо­ди­мост и да има физи­чес­ки кон­такт кожа-до-кожа с нея най-малко в про­дъл­же­ние на един час след раж­да­не­то. (още…)