Превенция и премахване на неуважението и насилието по време на раждане в болнични заведения

Становище на Световната Здравна Организация

Всяка жена има правото да получи най-добрите постижими грижи за здравето, което включва правото да получи изпълнени с уважение и достойнство грижи по време на бременност и раждане.

Много жени по света стават жертва на неуважително и насилствено отношение по време на раждане в болнични заведения. Такова отношение към раждащата не само нарушава правото на жената на грижа с уважение, но също така може да застраши правото им на живот, добро здраве, физическата им цялост и правото да не бъдат дискриминирани. Това становище приканва към по-активни действия, осъществяване на диалог, извършване на проучвания и осигуряване на подкрепа на тази важна част от общественото здраве и въпрос от сферата на човешките права.

Контекст

Осигуряването на всеобщ достъп до безопасна, приемлива и качествена сексуална и репродуктивна здравна грижа, и по-специално достъпът до средства против забременяване и майчина грижа, може значително да понижи в световен план процента на заболеваемост и смърт сред раждащите. През последните няколко десетилетия се подобряват резултатите от ражданията в здравни заведения, тъй като жените все повече се насърчават да използват услугите на здравните заведения по време на раждане, с помощта на насърчаване на търсенето, мобилизиране на обществеността, образоване, финансови стимули или въвеждане на политики.

Но увеличаващите се изследвания върху преживяванията на жените по време на бременност, и особено по време на раждане, разкриват тревожна картина. Много жени по целия свят стават жертва на неуважително, насилствено и небрежно отношение по време на раждане в здравно заведение. (1–3) Това е накърняване на доверието между жените и техните здравни работници и може също така да бъде силен възпиращ фактор жените да търсят и използват услугите на майчиното здравеопазване. (4) И макар че проявите на неуважение и насилие към жената могат да се случат по време на бременността, раждането и следродилния период, жените са особено уязвими по време на раждане. Подобни практики могат да имат преки негативни последици както върху майката, така и върху бебето. Докладите за неуважително и насилствено отношение по време на раждане в здравно заведение включват явно физическо насилие, силно унижаване и вербално насилие, извършването на принудителни медицински процедури или такива без получено съгласие (в т.ч. стерилизация), липса на усамотена и интимна обстановка, неспособност да се получи пълно информирано съгласие, отказ от даване на обезболяващи, груби нарушения на уединението, отказ от приемане в здравно заведение, небрежно отношение към раждащата, водещо до живото-застрашаващи усложнения, които е можело да се избегнат, и задържането на майките и новородените им в болницата след раждане поради невъзможност да се заплати раждането. (5) От всички раждащи, юношите, неомъжените жени, тези с нисък социално-икономически статус, жените от етническите малцинства, емигрантките и болните от СПИН е много по-вероятно да преживеят неуважително и насилствено отношение. (5)

Всяка жена има право да получи най-добрите постижими грижи за здравето, което включва правото да получи изпълнени с уважение и достойнство грижи по време на бременност и раждане, както и правото да не бъде насилвана и дискриминирана. Насилието, небрежното отношение и неуважението по време на раждане може да е равнозначно на нарушаване на основните човешки права на жените, както са описани в международно приетите стандарти и принципи на човешките права. (6–9) И по-специално, бременните жени имат правото на достойно отношение, свобода да търсят, получат и дават информация, да не бъдат дискриминирани и правото да се възползват от най-добрия стандарт за физическо и умствено здраве, включително сексуално и репродуктивно здраве. (10)

Въпреки съществуващите доказателства, че жените често са подлагани на неуважение и насилие по време на раждане в болница, (1–3,5) понастоящем няма единодушно разбиране как научно да се дефинира и измери степента на неуважение и насилие. В резултат на това не е известно широкото му разпространение и влиянието му върху женското здраве, благополучие и решения. Съществува значителен план за изследвания за по-доброто дефиниране, преценяване и разбиране на неуважителното и насилствено отношение по време на раждане и как това да не се допуска и да се прекрати като практика. 

За да се постигне по-висок стандарт на грижа с уважение по време на раждане, здравните системи трябва да се организират и управляват по начин, който да осигури проявата на уважение към сексуалното и репродуктивно здраве на жените и техните човешки права. Въпреки че по целия свят много правителства, професионални групи, изследователи, международни организации, граждански групи и общности вече са подчертали необходимостта да се обърне внимание на този проблем, (11–14) в много случаи политиките за насърчаване на майчина грижа с уважение все още не са приложени, не са конкретизирани или дори не са превърнати в смислени действия. 

За да се предотврати и елиминира неуважението и насилието по време на раждане в болница в световен план, трябва да се предприемат следните действия:

1. По-голяма подкрепа от страна на правителствата и партньори с развойна дейност за извършване на проучвания и предприемане на действия по отношение на проявите на неуважение и насилие

По-голямата подкрепа от правителствата и партньорите с развойна дейност е необходима за по-задълбоченото проучване с цел дефиниране и измерване на неуважението и насилието в държавните и частни здравни заведения в света, както и за по-добро разбиране на влиянието им върху здравето на жената и нейните решения. Необходими са доказателства за ефективността и необходимостта от интервенции в различните контексти, за да се осигурят нужните технически насоки към правителствата и доставчиците на здравни услуги.

2. Стартиране, подкрепяне и поддържане на програми за подобряване качеството на майчината грижа със силен фокус върху грижите с уважение като важна част от качествената грижа

Нужни са засилени действия за подкрепяне промяната в поведението на здравните работници, болничната обстановка и здравните системи с цел всички жени да имат достъп до уважаваща, компетентна и внимателна майчина грижа. Това може да включва (но не се изчерпва с) подкрепа от страна на придружител по неин избор, възможност за движение, достъп до храна и напитки, усамотена и интимна обстановка, информиран избор, информация за правата на жената, начините на обезщетение при допуснати нарушения и осигуряването на високи професионални стандарти на медицинска грижа. Част от мерките могат да бъдат и фокусирането върху безопасната, висококачествена и насочена към пациента грижа като част от цялостната здравна грижа. 

3. Подчертаване правата на жените за достойни и изпълнени с уважение здравни услуги по време на бременност и раждане

Международните рамки на правата на човека подчертават, че неуважението и насилието по време на раждане е важен проблем от сферата на правата на човека, (6–8,15) и може да помогне на защитниците на здравето на жената да повишат осъзнатостта и да разработването на инициативи за създаване на политики за важността на майчината грижа, изпълнена с уважение. Предложенията за организиране и управляване на здравни системи, основани на правата на човека, могат да улеснят предлагането на качествена грижа по време на раждане.

4. Необходимо е създаване на база данни, свързана с уважителните и неуважителни здравни практики, системи за отговорност и оказване на пълноценна професионална подкрепа

Здравните системи трябва да носят отговорност за отношението към жените по време на раждане, осигурявайки по този начин създаването и прилагането на ясни политики по отношение на правата и етичните стандарти. На доставчиците на здравни услуги на всички нива трябва да бъде осигурена подкрепа и обучение, за да се осигури отношение към жената, изпълнено със състрадание и достойнство. Здравните заведения, които вече работят по модела на майчина грижа изпълнена с уважение, насърчават участието на жените и общността, и са въвели процеси за проследяване и непрекъснато подобряване на майчината грижа, трябва да бъдат идентифицирани, проучени и документирани.

5. Ангажиране на всички заинтересовани страни, включително жените, в полагане на усилия за подобряване качеството на майчината грижа и прекратяване на неуважителните и насилствени практики

Прекратяването на неуважението и насилието по време на раждане може да се постигне само със съвместните усилия на жените, общностите, здравните работници, мениджърите, участниците в медицинското образование, обучение и сертифициране, професионалните асоциации, правителствата, заинтересованите страни в здравната система, изследователите, групите за гражданско общество и международните организации. Ние призоваваме гореизброените да се присъединят към усилията за последователно идентифициране и докладване на неуважението и насилието, както и за предприемането на съответните предпазни и терапевтични мерки. 

Използвана литература

 1. Silal SP, Penn-Kekana L, Har­ris B, Birch S, McIn­tyre D. Explor­ing inequal­i­ties in access to and use of mater­nal health ser­vices in South Africa. BMC Health Serv Res. 2011 Dec 31;12:120–0.

 2. Small R, Yel­land J, Lum­ley J, Brown S, Liamput­tong P. Immi­grant women’s views about care dur­ing labor and birth: an Aus­tralian study of Viet­namese, Turk­ish, and Fil­ipino women. Birth. 2002 Nov 30;29(4):266–77.

 3. d’Oliveira AFPLA, Diniz SGS, Schraiber LBL. Vio­lence against women in health-care insti­tu­tions: an emerg­ing prob­lem. Lancet. 2002 May 10;359(9318):1681–5.

 4. Bohren M, Hunter EC, Munther-Kaas HM, Souza JP, Vogel JP, Gul­me­zoglu AM. Facil­i­ta­tors and bar­ri­ers to facil­i­ty-based deliv­ery in low- and mid­dle-income coun­tries: A sys­tem­at­ic review of qual­i­ta­tive evi­dence. Sub­mit­ted to Reprod Health. 2014. 

 5. Bows­er D, Hill K. Explor­ing Evi­dence for Dis­re­spect and Abuse in Facil­i­ty-based Child­birth: report of a land­scape analy­sis. USAID / TRAc­tion Project; 2010. 

 6. UN Gen­er­al Assem­bly. Uni­ver­sal Dec­la­ra­tion of Human Rights. UN Gen­er­al Assem­bly; 1948 Dec. 

 7. UN Gen­er­al Assem­bly. Dec­la­ra­tion on the Elim­i­na­tion of Vio­lence against Women. UN Gen­er­al Assem­bly; 1993 Dec. 

 8. UN Gen­er­al Assem­bly. Inter­na­tion­al Covenant on Eco­nom­ic, Social and Cul­tur­al Rights. UN Gen­er­al Assem­bly; 1976 Jan. 

 9. White Rib­bon Alliance. Respect­ful Mater­ni­ty Care: The Uni­ver­sal Rights of Child­bear­ing Women [Inter­net]. Wash­ing­ton DC: White Rib­bon Alliance; 2011 Oct. Avail­able from: http://whiteribbonalliance.org/wpcontent/uploads/2013/10/Final_RMC_Charter.pdf

 10. Office of the Unit­ed Nations High Com­mis­sion­er for Human Rights. Tech­ni­cal guid­ance on the appli­ca­tion of a human rights based approach to the imple­men­ta­tion of poli­cies and pro­grammes to reduce pre­ventable mater­nal mor­bid­i­ty and mor­tal­i­ty. UN Gen­er­al Assem­bly; 2012 Jul. 

 11. War­ren C, Nju­ki R, Abuya T, Ndwiga C, Main­gi G, Ser­wan­ga J, et al. Study pro­to­col for pro­mot­ing respect­ful mater­ni­ty care ini­tia­tive to assess, mea­sure and design inter­ven­tions to reduce dis­re­spect and abuse dur­ing child­birth in Kenya. BMC Preg­nan­cy Child­birth. 2012 Dec 31;13:21–1.

 12. Freed­man LP, Kruk ME. Dis­re­spect and abuse of women in child­birth: chal­leng­ing the glob­al qual­i­ty and account­abil­i­ty agen­das. Lancet. 2014 Jun 20. 

 13. White Rib­bon Alliance. Respect­ful Mater­ni­ty Care: The Uni­ver­sal Rights of Child­bear­ing Women. White Rib­bon Alliance; 2011 Oct. 

 14. FIGO Com­mit­tee on Safe Moth­er­hood and New­born Health. Moth­er and New­born Friend­ly Birthing Facil­i­ty [Inter­net]. Inter­na­tion­al Fed­er­a­tion of Gyne­col­o­gy and Obstet­rics; 2014 Feb. Avail­able from: http://www.figo.org/figo-committee-and-working-group-publications

 15. UN Gen­er­al Assem­bly. Con­ven­tion on the Elim­i­na­tion of All Forms of Dis­crim­i­na­tion Against Women. UN Gen­er­al Assem­bly; 1979 Dec. 

Ако Вашата организация иска да подкрепи това становище, моля пишете на: vogeljo@who.int

За повече информация, моля пишете на: Depart­ment of Repro­duc­tive Health and Research, World Health Orga­ni­za­tion, Avenue Appia 20, CH-1211 Gene­va 27, Switzer­land. E‑mail: reproductivehealth@who.int www.who.int/reproductivehealth

Това становище се подкрепя от:

Amer­i­can Refugee Committee

Avert­ing Mater­nal Death and Dis­abil­i­ty, Mailman 

School of Pub­lic Health, Colum­bia University

Cen­ter for Health and Gen­der Equi­ty (CHANGE)

Cen­ter for Repro­duc­tive Rights

Cen­ter for the Right to Health (CRH)

Com­mon­wealth Med­ical Trust (Com­mat)

Fam­i­ly Care International

Human Rights in Childbirth

Human Rights Watch

Inter­na­tion­al Fed­er­a­tion of Gyne­col­o­gy and 

Obstet­rics (FIGO)

Inter­na­tion­al Islam­ic Cen­ter for Pop­u­la­tion Studies 

and Research, Al Azhar University

Inter­na­tion­al Moth­erba­by Child­birth Organization

Intra­Health International 

Jhpiego-an affil­i­ate of Johns Hop­kins University 

Mak­er­erere Uni­ver­si­ty Col­lege of Health Sci­ences School 

of Med­i­cine Depart­ment of Obstet­rics and Gynaecology 

Mater­nal Ado­les­cent Repro­duc­tive & Child Health (MARCH),

Lon­don School of Hygiene & Trop­i­cal Medicine

Mater­nal and Child Sur­vival Program

Mater­nal Health Task Force 

Pop­u­la­tion Council

Repro­duc­tive Health Matters

Safe Moth­er­hood Pro­gram, Bix­by Cen­ter for Global 

Repro­duc­tive Health and Pol­i­cy, Dept. of Obstetrics, 

Gyne­col­o­gy & Repro­duc­tive Sci­ences at UCSF

Swedish Inter­na­tion­al Devel­op­ment Coop­er­a­tion Agency

Swiss Trop­i­cal and Pub­lic Health Institute

Uni­ver­si­ty Research Co., LLC (URC)

Unit­ed States Agency for Inter­na­tion­al Devel­op­ment (USAID)

The White Rib­bon Alliance

1 коментар »

 • […] През месец септември тази година Световната здравна организация излезе със становище по отношение на насилието над жени и неуважението към тях по време на раждане в болничните заведения и мерките за преустановяването му. Текстът на български е достъпен тук. […]

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.