Кохрейн (Cochrane Library and Reviews)


Много от референциите които ползваме в блога идват от Кохрейн Библиотеката. За тези, които не са запознати с нея и от какво качество са заключенията до които стигат Кохрейн прегледите тази страница предлага кратко обяснение.

По думите на Университетската библиотека “Климент Охридски” :

Съдържа висококачествена, актуална, релевантна и независима информация за ефекта от прилагането различни форми на здравни грижи, за потенциалната вреда от въздействието на определени агенти и за прецизността на диагностични тестове.

По света има и се правят хиляди проучвания по всякакви въпроси и хипотези. Но далеч от всички са направени добре и много малко от тях издържат строги тестове за достоверност, затова е истина и твърдението, че човек може да намери изследване/проучване да докаже почти всяка позиция и твърдение.

Най-добро медицинско доказателство предлагат систематичните прегледи на тези научни проучвания. С ясно формулиран и специфичен въпрос, те разглеждат съществуващите проучвания които са предложили отговор. Това става с внимателно стандартизирани методи които осигуряват избор на релевантните и най-качествени  проучвания които са направяни по тематиката.

Много медицински издания правят систематични прегледи, но най-широко приетите и зачитани за “златен стандарт” са тези на Кохрейн Колаборацията (Cochrane Col­lab­o­ra­tion) — група от 27 000 доброволци и специалисти в повече от 100 държави. Те публикуват Кохрейн Прегледите (Cochrane Reviews), които са систематични прегледи на съществуващите научни проучвания. Резултатите и анализа на прегледите им се публикуват в подробен доклад в Кохрейн Библиотеката (Cohrane Library) , отворен за коментари и критика за да се осигури достовереноста му.

Свободен достъп до прегледите на Кохрейн в тяхната цялостност не е универсален. Държави като Австралия, Дания, Финландия, Норвегия, Нова Зеландия, Англия и други имат специални уговорки с библиотеката и предоставят свободен достъп за гражданите си. Ако не сте в една от тези държави (списък) , ще имате достъп само до кратки заключения и откъси от прегледите.

За повече информация:

Систематични Прегледи - Уикипедия

Кохрейн Колаборацията — информация за групата

Кохрейн Библиотеката — съдържа прегледите