Позиция на сдружение „Родилница” относно лекарското насилие над родилки

Покрусени от случая с почи­на­ла­та родил­ка Ренета Томова от Сливен, бихме искали да при­пом­ним, че сдру­же­ние „Родилница” от години алар­ми­ра общес­т­ве­ност­та за чес­ти­те случаи на наси­лие над родил­ки в бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци. Тази тема отдав­на е обсъж­да­на на сайта на „Родилница“.

 

 

Бруталното отно­ше­ние над родил­ки е ежед­не­вие. Защо тряб­ва­ше да се стигне до смър­тен случай, за да бъде обър­на­то вни­ма­ние на този проблем?!

Проблемът с наси­ли­е­то над родил­ки от страна на меди­цин­с­кия екип е явле­ние, което се среща в цял свят. В България обаче то е в осо­бе­но големи раз­ме­ри поради някол­ко причини:

 

  1. У нас липсва лекар­с­ка кул­ту­ра на ува­же­ние към паци­ен­та и на зачи­та­не на пра­во­то му на инфор­ми­ра­но съг­ла­сие. Лекарят е обу­ча­ван да ръко­во­ди меди­цин­с­кия процес и да счита себе си за воде­ща­та фигура. Често родил­ки­те, които търсят пра­ва­та си и държат да не бъдат изпол­з­ва­ни спрямо тях опре­де­ле­ни интер­вен­ции, са тре­ти­ра­ни от меди­цин­с­кия пер­со­нал като „пре­тен­ци­оз­ни” или „заблу­де­ни”. Жените, които насто­я­ват на пра­во­то си на инфор­ми­ра­но съг­ла­сие, стават жертва на неб­реж­но отно­ше­ние, обиди, а поня­ко­га дори и на умиш­ле­ни вре­до­нос­ни действия.

Предлагаме: да има спе­ци­ал­но допъл­ни­тел­но обу­че­ние по лекар­с­ка етика и кул­ту­ра на зачи­та­не на пра­ва­та на паци­ен­та. Акушер-гине­ко­ло­зи­те да бъдат обу­ча­ва­ни, че в цен­тъ­ра на родил­ния процес е родил­ка­та с ней­ни­те нужди и жела­ния. Това би било полез­но и за самите тях, тъй като допри­на­ся за избяг­ва­не на усложнения.

 

  1. Важна при­чи­на за лекар­с­ко­то наси­лие над родил­ки е оста­ря­ло­то обра­зо­ва­ние. Лекарите у нас все още се учат на меди­цин­с­ки прак­ти­ки, които са отре­че­ни от десе­ти­ле­тия в пове­че­то евро­пейс­ки дър­жа­ви. Такъв е напри­мер слу­ча­ят с тех­ни­ка­та „Кристелер”. Тя отдав­на е отре­че­на от све­тов­на­та меди­цин­с­ка общ­ност. При тази тех­ни­ка същес­т­ву­ва висока опас­ност от нана­ся­не на телес­на повре­да както на родил­ка­та, така и на плода. Световната здрав­на орга­ни­за­ция пре­по­ръч­ва „Кристелер” да не бъде при­ла­га­на. У нас обаче почти всяка жена, родила без секцио, е пре­жи­вя­ла „Кристелер” с повече или по-малко травми.

Предлагаме: обно­вя­ва­не на обра­зо­ва­ни­е­то по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия с най-новите дости­же­ния и прак­ти­ки и с пре­по­ръ­ки­те на СЗО.

 

  1. Друга важна при­чи­на е лип­са­та на задъл­жи­те­лен рег­ла­мент как да бъде водено раж­да­не­то, кои про­це­ду­ри са допус­ти­ми и кои – не. Подобен рег­ла­мент ще помог­не на родил­ки­те да се защи­тят по-добре, а на лека­ри­те – да не носят отго­вор­ност, ако са спа­зи­ли про­це­ду­ри­те. Засега про­це­ду­ри­те са оста­ве­ни на усмот­ре­ни­е­то на отдел­ни­те лечеб­ни заве­де­ния и не са общес­т­ве­но достъп­ни. При оплак­ва­ния лечеб­ни­те заве­де­ния винаги защи­та­ват своя пер­со­нал и към този момент лип­с­ват нака­за­ни, въп­ре­ки чес­ти­те оплак­ва­ния от бру­тал­но отно­ше­ние към родилки.

Предлагаме: минис­тъ­рът на здра­ве­о­паз­ва­не­то да приеме наред­ба, която да замени без­по­лез­на­та дейс­т­ва­ща към този момент наред­ба и която да уреди допус­ти­ми­те про­це­ду­ри. На сайта ни сме пуб­ли­ку­ва­ли ста­но­ви­ще­то ни относ­но такава бъдеща наред­ба, което изпра­тих­ме още на 01.03.2018 г. до минис­тъ­ра на здравеопазването:

 

 

До този момент обаче минис­тъ­рът на здра­ве­о­паз­ва­не­то без­дейс­т­ва, въп­ре­ки пре­по­ръ­ки­те и на омбуд­с­ма­на да бъдат взети мерки за рег­ла­мен­ти­ра­не на дей­нос­ти­те по пре­дос­та­вя­не на родил­ни грижи. Считаме, че без­дейс­т­ви­е­то на минис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то, водещо до лип­са­та на такава рег­ла­мен­та­ция, е една от при­чи­ни­те за слу­чи­ла­та се в Сливен трагедия.

 

  1. Друга при­чи­на за про­дъл­жа­ва­що­то лекар­с­ко наси­лие над родил­ки, въп­ре­ки общес­т­ве­на­та загри­же­ност по този въпрос, е лип­са­та на правна уредба, която да дава спе­ци­ал­на закри­ла на родил­ки­те и раж­да­щи­те се бебета. Необходимостта от спе­ци­ал­на закри­ла про­из­ти­ча от спе­ци­фич­но­то поло­же­ние, в което се намира раж­да­ща­та жена, което я въз­пре­пят­с­тва да защи­та­ва сама пра­ва­та си. Тя е в без­по­мощ­но със­то­я­ние, зави­си­ма е от пер­со­на­ла, пре­жи­вя­ва болки от кон­т­рак­ци­и­те. Медицинският пер­со­нал често зло­у­пот­ре­бя­ва с това със­то­я­ние, ръко­во­ден от мак­си­ма­та „Само бебето е важно”. Обикновено май­ка­та оце­ля­ва, въп­ре­ки трав­ми­те. Медицинският екип се чув­с­т­ва защи­тен да извър­ш­ва про­из­вол над родил­ка­та, тъй като за това нару­ше­ние под­ле­жи един­с­т­ве­но на адми­нис­т­ра­тив­но нака­за­ние, което никога не бива нало­же­но, тъй като всяко лечеб­но заве­де­ние пази своите лекари.

Предлагаме: да бъде дефи­ни­ра­но поня­ти­е­то „наси­лие над родил­ки” и да бъде въз­диг­на­то в престъп­ле­ние в Наказателния кодекс. Предлагаме при­мер­на дефи­ни­ция на „наси­лие над родилки”:

Умишлено или неб­реж­но нана­ся­не на телес­на повре­да на раж­да­ща жена от страна на меди­цин­с­ко лице, вклю­чи­тел­но и чрез оста­ре­ли, непод­хо­дя­щи или неп­ра­вил­но при­ло­же­ни меди­цин­с­ки прак­ти­ки и методи, присво­я­ва­не на кон­т­ро­ла върху тялото на раж­да­ща­та жена и върху родил­ния процес, като това може да се изрази в демон­с­т­ри­ра­не на власт, неху­ман­но или уни­зи­тел­но отно­ше­ние, зло­у­пот­ре­ба с без­по­мощ­но­то поло­же­ние на родил­ка­та, извър­ш­ва­не на меди­цин­с­ки интер­вен­ции въп­ре­ки несъг­ла­си­е­то й, неза­чи­та­не на естес­т­ве­ни­те телес­ни про­це­си на жената и други дейс­т­вия, водещи до загу­ба­та на авто­но­мия и на въз­мож­ност­та раж­да­ща­та жена сво­бод­но да взима реше­ния относ­но про­ти­ча­не­то на раж­да­не­то и относ­но своето физи­чес­ко и пси­хи­чес­ко бла­го­по­лу­чие по време на раждането”.

 

Настояваме дър­жа­ва­та да вземе адек­ват­ни мерки за спи­ра­не на наси­ли­е­то над родил­ки. За целта ини­ци­и­ра­ме елек­т­рон­на пети­ция.

 

Сдружение „Родилница”

20.08.2018 г.

1 коментар »

  • Христова казва:

    Дано някога се про­ме­ни нещо,от 95г. поло­же­ни­е­то си е все така,жалко , много жалко за майките.Помня отно­ше­ни­е­то към мен ‚груби и злобни акушерки…Мъка,мъка в България!!!

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.