Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

human_rights_childbirth_rodilnitza1-11

 

Проект
„Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спазване
на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здравеопазване”

Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­т­во с Фондация „Родители за родители“

EEA_Grants_JPG_4642_1

 


Project
„Strategy for a Long-term Advocacy Campaign
for Human and Civil Rights in Maternity Care”

Association “Rodilnitza” in partnership with Parents for Parents Foundation

 


За Нас   |   Екип и контакти   |   Доклади/Материали


 

 

 За Проекта

 

Защо има нужда от този проект?

Майчиното здра­ве­о­паз­ва­не в България се нуждае от цялос­т­на про­мя­на чрез при­ема­не на нова фило­со­фия за грижи и поли­ти­ка, насър­ча­ва­ща спаз­ва­не­то на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права на май­ки­те и бебе­та­та. Многобройни сви­де­тел­с­т­ва от роди­те­ли, спе­ци­а­лис­ти и сту­ден­ти показ­ват, че тези права сис­тем­но се нару­ша­ват в бол­нич­ни­те заве­де­ния чрез: 
• Прилагане на меди­цин­с­ки про­це­ду­ри, несъ­об­ра­зе­ни с научно-дока­за­ни­те прак­ти­ки и пре­по­ръ­ки­те на меж­ду­на­род­ни орга­ни­за­ции 
• Възпрепятстване на упраж­ня­ва­не­то на сво­бо­ден избор, осно­ван на инфор­ми­ра­но съг­ла­сие
• Възпрепятстване на при­със­т­вие на придру­жи­тел, раз­де­ля­не на бебето от май­ка­та и др. 
• Физическо и вер­бал­но наси­лие над раж­да­щи­те жени.
Защото към момен­та, въп­ре­ки своята актив­на граж­дан­с­ка пози­ция от послед­ни­те години, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те орга­ни­за­ции (НПО), рабо­те­щи в област­та, не успя­ват да се нало­жат като рав­нос­той­ни пар­т­ньо­ри при взе­ма­не­то на реше­ния на ниво наци­о­нал­на поли­ти­ка за май­чи­но здравеопазване.

 

Каква е целта на проекта?

Целта на про­ек­та „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не” е да повиши при­но­са на НПО при раз­ра­бот­ва­не­то на поли­ти­ки и при взе­ма­не на реше­ния за май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не от инс­ти­ту­ци­и­те на местно, реги­о­нал­но и наци­о­нал­но ниво.

 

Как про­ек­тът ще допри­не­се за реша­ва­не на проб­ле­ми­те в май­чи­но­то здравеопазване?

Проектът ще работи в три посоки:

1. Изработване на стра­те­гия за застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за цялос­т­на про­мя­на в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не с цел спаз­ва­не на пра­ва­та на раж­да­щи­те жени, поста­вя­не на май­ка­та и бебето в цен­тъ­ра на гри­жи­те и изпол­з­ва­не на научно-дока­за­ни практики.

2. Изграждане на мащаб­на коа­ли­ция с учас­ти­е­то на мно­зин­с­т­во­то НПО и акти­вис­ти, рабо­те­щи в сфе­ра­та, която в рам­ки­те на насто­я­щия проект да изра­бо­ти стра­те­ги­я­та и в послед­с­твие да осъ­щес­т­ви ини­ци­а­ти­ви­те, зало­же­ни в нея.

3. Развиване на капа­ци­те­та на учас­т­ва­щи­те в коа­ли­ци­я­та НПО за ефек­ти­вен принос в реша­ва­не­то на проб­ле­ми­те в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не и утвър­ж­да­ва­не на ролята на граж­дан­с­кия сектор.

Проектът ще даде въз­мож­ност да се подоб­ри достъ­път до инфор­ма­ция относ­но май­чи­на грижа с ува­же­ние и меди­ци­на, осно­ва­на на доказателства.

Целевите групи на про­ек­та са неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции и акти­вис­ти от сфе­ра­та на май­чи­но­то здравеопазване.

С под­го­тов­ка­та (и изпъл­не­ни­е­то впос­лед­с­твие) на застъп­ни­чес­ка­та кам­па­ния Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за роди­те­ли“ ще поемат ролята на агенти на про­мя­на­та в общес­т­ве­но­то прост­ран­с­т­во и на обе­ди­ня­ващ център сред срод­ни­те организации.

 


21–22 ноем­в­ри 2015 г. Двудневен обу­чи­те­лен семи­нар на тема «Планиране и изпъл­не­ние на ини­ци­а­ти­ви от НПО – под­го­тов­ка, оси­гу­ря­ва­не на ресур­си и управ­ле­ние на реа­ли­за­ци­я­та» — 

Развитие по проекта за Застъпничество в майчиното здравеопазване

8.11.2015 г. Втора работ­на среща / Уъркшоп «Действия за поло­жи­тел­ни про­ме­ни в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не. Представяне на про­ек­ти и стра­те­ги­чес­ко планиране»

27.09.2015 г. Първа работ­на среща /  Уъркшоп «Пра­вата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Кон­цеп­ции за добра грижа» 

 

Медиен отзвук след про­ве­де­на­та на 16.08.2015 г. прескон­фе­рен­ция „Предизвикателствата пред май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не: Да върнем жените във фокуса на грижи“

media coverage after Pressconference16Aug2015
Прессъобщение Press Conf Rodilnitza_16.08 unnamed 2

Покана за прескон­фе­рен­ция Pokana press conf Rodilnitza_16.08.2015_blanka

 

25–26 юли 2015 г. Двудневен обу­чи­те­лен семи­нар „ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ, СТРАТЕГИЯ, КАМПАНИЯ“

 

Проектът „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не” се финан­си­ра в рам­ки­те на Програмата за под­кре­па на НПО в България по Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Цялата отго­вор­ност за съдър­жа­ни­е­то на тази стра­ни­ца се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за роди­те­ли“ и при никак­ви обсто­я­тел­с­т­ва не може да се приема, че тази Интернет стра­ни­ца отра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во и Оператора на Програмата за под­кре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции в България.

9 коментара »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.