Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване


human_rights_childbirth_rodilnitza1-11

 

Проект
„Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване
на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”

Сдружение “Родилница в партньорство с Фондация “Родители за родители”

EEA_Grants_JPG_4642_1

 


Project
„Strat­e­gy for a Long-term Advo­ca­cy Campaign
for Human and Civ­il Rights in Mater­ni­ty Care”

Asso­ci­a­tion “Rodil­nitza” in part­ner­ship with Par­ents for Par­ents Foundation

 


За Нас   |   Екип и контакти   |   Доклади/Материали


 

 

 За Проекта

 

Защо има нужда от този проект?

Майчиното здравеопазване в България се нуждае от цялостна промяна чрез приемане на нова философия за грижи и политика, насърчаваща спазването на човешките и гражданските права на майките и бебетата. Многобройни свидетелства от родители, специалисти и студенти показват, че тези права системно се нарушават в болничните заведения чрез: 
• Прилагане на медицински процедури, несъобразени с научно-доказаните практики и препоръките на международни организации 
• Възпрепятстване на упражняването на свободен избор, основан на информирано съгласие
• Възпрепятстване на присъствие на придружител, разделяне на бебето от майката и др. 
• Физическо и вербално насилие над раждащите жени.
Защото към момента, въпреки своята активна гражданска позиция от последните години, неправителствените организации (НПО), работещи в областта, не успяват да се наложат като равностойни партньори при вземането на решения на ниво национална политика за майчино здравеопазване.

 

Каква е целта на проекта?

Целта на проекта „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” е да повиши приноса на НПО при разработването на политики и при вземане на решения за майчиното здравеопазване от институциите на местно, регионално и национално ниво.

 

Как проектът ще допринесе за решаване на проблемите в майчиното здравеопазване?

Проектът ще работи в три посоки:

1. Изработване на стратегия за застъпническа кампания за цялостна промяна в майчиното здравеопазване с цел спазване на правата на раждащите жени, поставяне на майката и бебето в центъра на грижите и използване на научно-доказани практики.

2. Изграждане на мащабна коалиция с участието на мнозинството НПО и активисти, работещи в сферата, която в рамките на настоящия проект да изработи стратегията и в последствие да осъществи инициативите, заложени в нея.

3. Развиване на капацитета на участващите в коалицията НПО за ефективен принос в решаването на проблемите в майчиното здравеопазване и утвърждаване на ролята на гражданския сектор.

Проектът ще даде възможност да се подобри достъпът до информация относно майчина грижа с уважение и медицина, основана на доказателства.

Целевите групи на проекта са неправителствени организации и активисти от сферата на майчиното здравеопазване.

С подготовката (и изпълнението впоследствие) на застъпническата кампания Сдружение “Родилница” и Фондация “Родители за родители” ще поемат ролята на агенти на промяната в общественото пространство и на обединяващ център сред сродните организации.

 


21–22 ноември 2015 г. Двудневен обучителен семинар на тема «Планиране и изпълнение на инициативи от НПО – подготовка, осигуряване на ресурси и управление на реализацията» — 

Развитие по проекта за Застъпничество в майчиното здравеопазване

8.11.2015 г. Втора работна среща / Уъркшоп «Действия за положителни промени в майчиното здравеопазване. Представяне на проекти и стратегическо планиране»

27.09.2015 г. Първа работ­на среща /  Уъркшоп «Пра­вата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. Кон­цеп­ции за добра грижа» 

 

Медиен отзвук след проведената на 16.08.2015 г. пресконференция “Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване: Да върнем жените във фокуса на грижи”

media cov­er­age after Pressconference16Aug2015
Прессъобщение Press Conf Rodilnitza_16.08 unnamed 2

Покана за пресконференция Pokana press conf Rodilnitza_16.08.2015_blanka

 

25–26 юли 2015 г. Двудневен обучителен семинар „ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ, СТРАТЕГИЯ, КАМПАНИЯ“

 

Проектът „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази Интернет страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

,

9 Отговори на “Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.