5‑та годишна „Академия за акушерки“

Тази година сре­ща­та е под над­слов „Стандарти, безо­пас­ност, умения в аку­шер­с­ка­та практика“.

На 5 и 6 ноем­в­ри 2016 г. в кон­фе­рен­т­на­та зала във Велико Търново се съб­ра­ха над двеста аку­шер­ки, обсъ­де­ни бяха темите, свър­за­ни с аку­шер­с­кия модел на грижа, утвър­ж­да­ва­не­то и регу­ла­ци­я­та на самос­то­я­тел­на­та аку­шер­с­ка прак­ти­ка в България, пат­ро­наж­на­та аку­шер­с­ка грижа и други.

1-pyrvi-kontakt

Добро впе­чат­ле­ние напра­ви Болницата за женско здраве „Надежда“ в лицето на Надежда Стаменова — с иска­не­то си да се вкара ПАРТОГРАМАТА, като допъл­ни­те­лен доку­мент в просле­дя­ва­щия цикъл на една родил­ка. Според СЗО няма доста­тъч­но надеж­д­ни дока­за­тел­с­т­ва в полза на това, че упот­ре­ба­та на пар­тог­ра­ма има кли­нич­но зна­чи­ми здрав­ни ползи, но въп­ре­ки това пре­по­ръч­ва упот­ре­ба­та и. СЗО обръща вни­ма­ние на ненуж­ни­те интер­вен­ции и тях­но­то нама­ля­ва­не и пре­по­ръч­ва пол­з­ва­не­то на пар­тог­ра­ма с чети­ри­ча­со­ва дейс­т­ви­тел­на линия.

3-partograma-n-stamenova 4-partograma 5-partograma

Партограмата има три основ­ни части:

1. регис­т­ри­ра със­то­я­ни­е­то на плода;

2. отра­зя­ва напред­ва­не­то на раждането;

3. със­то­я­ние на майката.

Партограмата е инс­т­ру­мент за просле­дя­ва­не и мена­жи­ра­не на прогре­са на раж­да­не­то. Надежда Стаменова при­зо­ва ауди­то­ри­я­та да помис­ли дали пар­тог­ра­ма­та е под­хо­дя­ща за нашите усло­вия и ако не е — то да помис­лим за алтернативи!

Динка Негалова пред­ста­ви темата: „Първи период на раж­да­не в МБАЛ „Селена“ — гр. Пловдив. Как го правим?“.

6-selena-plovdiv 7-selena-plovdiv

Болницата отваря врати през 2006 г., като това е най-голя­ма­та аку­ше­ро-гине­ко­ло­гич­на бол­ни­ца и ин витро център в Южна България. В момен­та там рабо­тят около 100 аку­шер­ки. Динка Негалова пред­ста­ви как про­ти­ча пър­ви­ят период на раж­да­не­то: в ком­фор­т­на среда близка до домаш­ни­те усло­вия; раж­да­не­то е дири­жи­ра­но; отдава се зна­че­ние на пси­хо­ло­ги­чес­ка­та под­кре­па на близ­ки­те на раж­да­ща­та; насър­ча­ва се при­със­т­ви­е­то на бащата. Акушерката обаче потре­се пуб­ли­ка­та с изказ­ва­не­то си по време на лек­ци­я­та: „обаче няма кой да я чака да ражда два часа“, въп­ро­си от сорта на „Ама каква друга работа имате?“ валяха посто­ян­но от ауди­то­ри­я­та, Динка Негалова съвсем спо­кой­на про­дъл­жи лек­ци­я­та си с упреци срещу придру­жи­те­ли­те по време на раж­да­не. Тя не скри факта, че дулите, изби­ра­ни от май­ки­те, като емо­ци­о­на­лен спът­ник в родо­вия процес, са просто пречка и не бива да бъдат допус­ка­ни в бол­ни­ци­те. Епизиотомията в бол­ни­ца­та се прави про­фи­лак­тич­но, а мето­дът на Кристелер се при­ла­га само в краен случай и при инди­ка­ция. Въпреки че урони прести­жа на бол­ни­ца „Селена“, Динка Негалова остана до финала на първия ден от Конференцията.

 

В събот­ния ден Антонела Несполи — пре­по­да­ва­тел в МУ Милано, Италия при­пов­диг­на наст­ро­е­ни­е­то, като изнесе доста изчер­па­тел­на инфор­ма­ция за пове­де­ни­е­то на аку­шер­ка­та в Родилна зала — прак­ти­ки­те в УБ „Милано“, Италия.

8-antonela-mu-milano-olga-ducat

Тя не скри факта, че дори и в Италия аку­шер­с­ка­та грижа не е на това ниво, на което трябва да е. Въпреки това пуб­ли­ка­та разбра, че в Италия родил­ки­те раз­чи­тат масово на аку­шер­ка­та — „Да срещ­неш аку­шер­ка — да срещ­неш качес­т­ве­на грижа“ — Антонела Несполи. В стра­на­та раз­чи­тат на вре­ме­то, ува­жа­ват родил­ния процес. „По време на раж­да­не­то се изпол­з­ва елек­т­рон­на пар­тог­ра­ма, епи­зи­о­то­мия дали ще се прави — зависи само от аку­шер­ка­та. Огромен про­пуск обаче има в след­ро­дил­на­та грижа“, призна­ва Антонела, като обе­ща­ва, че в момен­та се борят нещата да се подоб­рят. Последните ѝ думи вдъх­но­ви­ха още повече аку­шер­ки­те от България: „Заедно можем да постиг­нем модела на аку­шер­ка­та, за която мечтаем!“

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.