Покана за общо събрание на сдружение „Родилница“

15.06.2021 г.

На осно­ва­ние чл. 14, ал. 1 от устава на сдру­же­ние „Родилница” се свиква общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на сдру­же­ни­е­то на 05.07.2021 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Братя Миладинови 37, при след­ния дневен ред:

1. Освобождаване на чле­но­ве­те на упра­ви­тел­ния съвет на сдру­же­ние „Родилница” и избор на нови чле­но­ве, нов пред­се­да­тел и заместник-председател.
2. Приемане на про­ме­ни в устава, на ново седа­ли­ще и адрес на управ­ле­ние и ново лого на сдру­же­ние „Родилница”.

При липса на необ­хо­ди­мия кворум, засе­да­ни­е­то ще се про­ве­де един час по-късно от обя­ве­ния час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за закон­но, неза­ви­си­мо от броя на при­със­т­ва­щи­те чле­но­ве. Желаещите да учас­т­ват дис­тан­ци­он­но ще полу­чат линк за среща в плат­фор­ма­та Zoom на елек­т­рон­на­та поща преди нача­ло­то на събранието.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.