- Родилница - https://www.rodilnitza.com/blog -

Покана за общо събрание на сдружение „Родилница“

15.06.2021 г.

На осно­ва­ние чл. 14, ал. 1 от устава на сдру­же­ние „Родилница” се свиква общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на сдру­же­ни­е­то на 05.07.2021 г. от 16.00 часа в град София на адрес ул. Братя Миладинови 37, при след­ния дневен ред:

1. Освобождаване на чле­но­ве­те на упра­ви­тел­ния съвет на сдру­же­ние „Родилница” и избор на нови чле­но­ве, нов пред­се­да­тел и заместник-председател.
2. Приемане на про­ме­ни в устава, на ново седа­ли­ще и адрес на управ­ле­ние и ново лого на сдру­же­ние „Родилница”.

При липса на необ­хо­ди­мия кворум, засе­да­ни­е­то ще се про­ве­де един час по-късно от обя­ве­ния час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за закон­но, неза­ви­си­мо от броя на при­със­т­ва­щи­те чле­но­ве. Желаещите да учас­т­ват дис­тан­ци­он­но ще полу­чат линк за среща в плат­фор­ма­та Zoom на елек­т­рон­на­та поща преди нача­ло­то на събранието.