Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

от

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу нари­ча­но СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдру­же­ни­е­то, Управителният съвет на Сдружението орга­ни­зи­ра Общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при след­ния дневен ред:

Дневен ред

1. Отчет за дей­ност­та на сдру­же­ни­е­то за 2016 година

2. Приемане на нови чле­но­ве на ОС

3. Промяна на адреса по регистрация

4. Промяна на Устава на СДРУЖЕНИЕТО

5. Избор на Председател и Управителен Съвет на Сдружението

6. Приемане на кому­ни­ка­ци­он­на стра­те­гия, насоки и план за дейс­т­вие за рабо­та­та на РОДИЛНИЦА през 2017 година.

При отсъс­т­вие на необ­хо­ди­мия кворум, засе­да­ни­е­то ще се про­ве­де един час по-късно от обя­ве­ния час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за закон­но неза­ви­си­мо от броя на пред­ста­ве­ни­те чле­но­ве на ОС.

Молбите за член­с­т­во и кан­ди­да­ту­ри­те за член на Управителния съвет следва да се изпра­тят пис­ме­но до 16.02.2017 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

 

Молба за членство

Устав

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.