- Родилница - https://www.rodilnitza.com/blog -

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

Покана за Общо събрание на Сдружение „Родилница“

(по-долу нари­ча­но СДРУЖЕНИЕТО за краткост)

На осно­ва­ние на чл. 13 от Устава на сдру­же­ни­е­то, Управителният съвет на Сдружението орга­ни­зи­ра Общо съб­ра­ние на чле­но­ве­те на Сдружението на 18.02.2017г. от 17 часа в град София на адрес: ул. Раковски 113, ет. 5, ап. 17–18 при след­ния дневен ред:

Дневен ред

1. Отчет за дей­ност­та на сдру­же­ни­е­то за 2016 година

2. Приемане на нови чле­но­ве на ОС

3. Промяна на адреса по регистрация

4. Промяна на Устава на СДРУЖЕНИЕТО

5. Избор на Председател и Управителен Съвет на Сдружението

6. Приемане на кому­ни­ка­ци­он­на стра­те­гия, насоки и план за дейс­т­вие за рабо­та­та на РОДИЛНИЦА през 2017 година.

При отсъс­т­вие на необ­хо­ди­мия кворум, засе­да­ни­е­то ще се про­ве­де един час по-късно от обя­ве­ния час, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за закон­но неза­ви­си­мо от броя на пред­ста­ве­ни­те чле­но­ве на ОС.

Молбите за член­с­т­во и кан­ди­да­ту­ри­те за член на Управителния съвет следва да се изпра­тят пис­ме­но до 16.02.2017 г. на елек­т­ро­нен адрес info@rodilnitza.com.

 

Молба за членство

Устав