Покана за филм + още нещо. Безплатно, с огромна ценност.

от

Предпремиера: Прожекция на филма „Родилни Разкази“ + дискусия

22-мину­тен доку­мен­та­лен, България

По случай деня на Народните Будители, 1‑ви ноем­в­ри, Сдружение „Родилница“ Ви кани на пред­пре­ми­ер­на­та про­жек­ция на българския

доку­мен­та­лен филм „Родилни разкази“

и на

дис­ку­сия на тема

Раждането на нашето дете – въл­шеб­но съби­тие.  Как може да стане това в България?.

Къде:             хотел Хемус, гр. София, мецанин

(кръс­то­ви­ще­то на бул. Черни връх и бул. Арсеналски)

Кога:              на 23-ти октом­в­ри 2016 г., неделя, от 18:30 ч.

Филмът повди­га сери­оз­ни въп­ро­си за това как жените и общес­т­во­то днес въз­при­е­мат раж­да­не­то, като се фоку­си­ра върху много от проб­ле­ми­те, пред които са изпра­ве­ни бъде­щи­те майки в България.

Раждането в България по дефи­ни­ция е меди­цин­с­ко съби­тие, а жената бива въз­при­е­ма­на като паци­ент. Това отнема цен­т­рал­на­та роля на жената в най-важ­но­то съби­тие в живота ѝ. Изборът на бъде­щи­те майки е сведен до бол­нич­но раж­да­не с потен­ци­ал­но високо ниво на интер­вен­ции, утеж­ня­ва­щи родил­ния процес и пси­хи­чес­ко­то и емо­ци­о­нал­но със­то­я­ние на май­ка­та и бебето,

и неа­сис­ти­ра­но домаш­но раж­да­не, с риск да не бъде ока­за­на или дори отка­за­на меди­цин­с­ка под­кре­па при нужда от страна на май­ка­та или новороденото.

Елате на 23-ти октом­в­ри, за да научите: 

·        Как да се под­гот­ви­те най-добре за своето актив­но раждане.

·        Как може да учас­т­ва­те в про­мя­на­та на усло­ви­я­та за раж­да­не в България.

·        Че и в нашата Родина раж­да­не­то може да е кра­си­во преживяване.

Ако Ви пред­стои да бъдете баща, елате, за да се запоз­на­е­те с пре­жи­вя­ва­не­то на други тат­ков­ци за раж­да­не­то на тех­ни­те деца!

Ако Ви пред­стои да бъдете майка, елате, за да се запоз­на­е­те с други майки и тех­ни­те лични истории!

Ако Ви пред­стои да ста­не­те баба или дядо, елате, за да научи­те как бихте могли да ока­же­те истин­с­ка под­кре­па на новите родители!

captures_mum

===================================================

РОДИЛНИ РАЗКАЗИ” съдър­жа автен­тич­ни кадри от раж­да­ния и спо­де­ля уни­кал­ни момен­ти от най-спе­ци­ал­ни­те мигове от живота на една двойка – бре­мен­ност­та, раж­да­не­то и неве­ро­ят­ни­те първи минути след раж­да­не­то, като също така задава и отправ­на точка за това какви стъпки са необ­хо­ди­ми, за да се подоб­рят усло­ви­я­та за раж­да­не, както в бол­ни­ци­те, така и у дома.

Родилница”е сдру­же­ние на жени и майки, родено от ини­ци­а­ти­ва­та на нефор­мал­на граж­дан­с­ка група през 2009 г. Основните цели на орга­ни­за­ци­я­та са да съдейс­т­ва за подоб­ря­ва­не на със­то­я­ни­е­то на май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не в България, за ува­же­ние към май­ка­та при взе­ма­не на реше­ния, отна­ся­щи се до нея и ней­но­то бебе, за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права на жените и тех­ни­те семейс­т­ва през бре­мен­ност­та, по време на раж­да­не и в после­ро­до­вия период. Сдружението раз­прос­т­ра­ня­ва инфор­ма­ция, вклю­чи­тел­но инте­рес­ни пре­вод­ни мате­ри­а­ли, чрез интер­нет стра­ни­ца­та www.rodilnitza.com и соци­ал­ни­те мрежи, орга­ни­зи­ра кам­па­нии и ини­ци­а­ти­ви и оказва съдейс­т­вие в слу­ча­и­те на нару­ше­ни права.

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция сле­де­те Фейсбук съби­ти­е­то за цялото пред­ста­вя­не на Родилница на София Вег Фест, 22–23.10.2016 г. в хотел Хемус.

 

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.