Покана за пресконференция на 21 март 2016 г. от 12 ч. в БТА-София

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Уважаеми колеги,

На 21-ви март, поне­дел­ник, в 12.00 ч. в Националния преск­луб на БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49) ще обявим съз­да­ва­не­то на Коалиция за май­чи­но здравеопазване.

 

УЧАСТНИЦИ:

МИГЛЕНА ДЕЛЧЕВА – УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­те­ли“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, Български хел­зинк­с­ки коми­тет, жур­на­лис­ти и активисти

 

В послед­но­то десе­ти­ле­тие в България се уста­но­ви трайна тен­ден­ция все повече жени, които пла­ни­рат бре­мен­ност и раж­да­не, да учас­т­ват актив­но и осъз­на­то в тези про­це­си. Оказва се обаче, че все още няма кой да посрещ­не тази тяхна нужда и затова пери­о­дич­но в общес­т­ве­но­то прост­ран­с­т­во се повди­га темата за недо­вол­с­т­во­то на жените от сис­те­ма­та за май­чи­но здра­ве­о­паз­ва­не и неу­дов­лет­во­ри­тел­ни­те пока­за­те­ли на стра­на­та ни по отно­ше­ние на май­чи­но­то и детско здраве. Патерналистичният модел на отно­ше­ни­я­та между лекари и паци­ен­ти, недос­та­тъч­но гъв­ка­ва­та орга­ни­за­ци­я­та на работа в бол­ни­ци­те, инер­ци­я­та в при­ла­га­ни­те прак­ти­ки – това са само част от въп­ро­си­те, които въл­ну­ват бъде­щи­те роди­те­ли и рабо­те­щи­те за про­мя­на на статуквото.

Въпреки тех­но­ло­гич­ния напре­дък, ква­ли­фи­ци­ра­ни­те спе­ци­а­лис­ти, по-доб­ри­те битови усло­вия и въз­мож­нос­ти­те за избор, ста­тис­ти­чес­ки­те ни пока­за­те­ли за май­чи­но здраве все още не дости­гат тези на доб­ри­те при­ме­ри в Европейския съюз. Това е ясен знак, че е необ­хо­ди­ма про­мя­на в орга­ни­за­ци­я­та на гри­жи­те по време на бре­мен­ност и раж­да­не. Обединени от загри­же­ност­та си за май­ки­те и ново­ро­де­ни­те деца, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции, жур­на­лис­ти и акти­вис­ти сфор­ми­рах­ме „Коалиция за май­чи­но здра­ве­о­паз­ва­не“. Целта ни е да спо­мог­нем за опти­ми­зи­ра­не­то на дейс­т­ва­щия модел в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не, да фоку­си­ра­ме вни­ма­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти­те и инс­ти­ту­ци­и­те върху жените и бебе­та­та, да учас­т­ва­ме актив­но в опре­де­ля­не­то на поли­ти­ка­та в сектора.

На прескон­фе­рен­ци­я­та ще бъдат пред­ста­ве­ни Коалицията и чле­ну­ва­щи­те в нея орга­ни­за­ции, както и пъл­ни­ят доклад по ана­ли­за на напра­ве­на­та през месец декем­в­ри 2015-та година on-line анкета с майки, родили в България през послед­ни­те 3 години.

Надяваме се дан­ни­те, изво­ди­те и пре­по­ръ­ки­те, съб­ра­ни в този доклад, да допри­не­сат за съз­да­ва­не на ясна визия за очак­ва­ни­я­та и жела­ни­я­та на актив­ни­те жени по отно­ше­ние на раз­ви­ти­е­то на сис­те­ма­та за родил­на помощ. Убедени сме, че това е сис­те­ма, в цен­тъ­ра на която трябва да стоят инте­ре­си­те на ново­ро­де­ни­те бебета и тех­ни­те майки. А този инте­рес не може да бъде защи­тен пъл­но­цен­но, без да бъде чут гласът им.

Пресконференцията ще се про­ве­де на 21 март 2016 г. от 12:00 часа в Пресклуб БТА (София, бул. Цариградско шосе № 49).

 

Разчитаме на при­със­т­ви­е­тo Ви. Благодарим пред­ва­ри­тел­но за вни­ма­ни­е­то и интереса!

 

За повече инфор­ма­ция и кон­так­ти: Ралица Димитрова – 0897 897 111

 

 

 

Този доку­мент е съз­да­ден по проект „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не”, който се изпъл­ня­ва с финан­со­ва­та под­кре­па на Програмата за под­кре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции в България по Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во 2009–2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отго­вор­ност за съдър­жа­ни­е­то на доку­мен­та се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за роди­те­ли“ и при никак­ви обсто­я­тел­с­т­ва не може да се приема, че този доку­мент отра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во и Оператора на Програмата за под­кре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции в България.

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.