Премиера на филма „Родилни разкази“ + Дискусия :: Покана за днес, 2.11.2016 г. от 17:00 до 20:00 ч. в Кино „Влайкова“, София

По случай деня на Народните Будители, Сдружение „Родилница“ и фон­да­ция „Отворен инте­лект — OPEN MIND” Ви канят на пре­ми­е­ра­та на офи­ци­ал­на­та версия на бъл­гар­с­кия доку­мен­та­лен филм „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“ (22 мин.) — http://storiesofbirth.org/

и

дис­ку­сия на тема:
„КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ?“.

plakat-rodilni-razkazi-2-11-2016-k-vlaykova

Събитието ще се про­ве­де в сряда, 2‑ри ноем­в­ри, в Кино „Влайкова”, ул. „Цар Иван Асен II” № 11, София (близо до Орлов мост). Прожекцията ще започ­не в 18:30 ч., от 17:00 ч. ще има БЛАГОТВОРИТЕЛЕН базар „От майки за майки”, а в 18:10 ч. ще започ­не офи­ци­ал­на­та част – пред­ста­вя­не на филма и моти­ви­те за него­во­то създаване.
В дис­ку­си­я­та след про­жек­ци­я­та ще учас­т­ват някои от двой­ки­те, чиито исто­рии са отра­зе­ни във филма и зри­те­ли­те ще имат въз­мож­ност за въп­ро­си към тях.
„РОДИЛНИ РАЗКАЗИ” съдър­жа автен­тич­ни кадри от раж­да­ния и спо­де­ля уни­кал­ни момен­ти от най-спе­ци­ал­ни­те мигове от живота на една двойка – бре­мен­ност­та, раж­да­не­то и неве­ро­ят­ни­те първи минути след раждането.
Филмът повди­га сери­оз­ни въп­ро­си за това как жените и общес­т­во­то днес въз­при­е­мат раж­да­не­то, като спо­ме­на­ва някои от предиз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, пред които са изпра­ве­ни бъде­щи­те майки в България.
Елате на 2‑ри ноем­в­ри, за да научите:
• Как да се под­гот­ви­те за своето актив­но раждане.
• Как може да учас­т­ва­те в про­мя­на­та на усло­ви­я­та за раж­да­не в България.
• Че и в България раж­да­не­то може да е много кра­си­во преживяване.
==============================================

ВХОД СВОБОДЕН.

Ще може да се правят даре­ния на място и/или по банков път.

==============================================

ЛИНК към фейс­бук съби­ти­е­то: https://www.facebook.com/events/1007130349408856/

 

Създатели на филма са Татяна Косекова-Бърч, Диана Василева и Михаил Косев.

По филма рабо­ти­ха: Павел Стойчев — музи­кал­но офор­м­ле­ние, Петър Гълов ‑редак­ция, Галена Цветкова — суб­тит­ри, Софи Робъртс – превод.

ПРОГРАМА:

От 17:00 ч. започ­ва БЛАГОТВОРИТЕЛЕН базар „От майки за майки“, ще про­дъл­жи до края на събирането.

В 17:50 ч. залата на Кино „ВЛАЙКОВА“ отваря врати,

до 18:10 ч. наста­ня­ва­не на гостите.

От 18:10 ч. започ­ва­ме с офи­ци­ал­на­та част — кратко пред­ста­вя­не и про­жек­ция на филма „РОДИЛНИ РАЗКАЗИ“,

а после сво­бо­ден раз­го­вор по темата:

КАК ДА ПОСТИГНА МЕЧТАНОТО ОТ МЕН РАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ“.

Приключваме в 20:00 ч.

 

Ако филмът и дис­ку­си­я­та Ви допад­нат, можете да напра­ви­те даре­ние на място и/или по банков път. Защото ние искаме този филм и тази дис­ку­сия да я про­ве­дем във всяко бъл­гар­с­ко селище. И всяка помощ и под­кре­па е „Добре дошла!”.

Банкови сметки на Сдружение „Родилница”

IBAN BG70BPBI79401073970702
BIC код: BPBIBGSF, в Пощенска банка

 

BG70UNCR70001522297701

BIC код: BIC: UNCRBGSF, в УниКредит Булбанк

Основание: „За раз­ви­тие на дейността”
„Родилница”е сдру­же­ние на жени и майки, родено от ини­ци­а­ти­ва­та на нефор­мал­на граж­дан­с­ка група през 2009 г. Основните цели на орга­ни­за­ци­я­та са да съдейс­т­ва за подоб­ря­ва­не на със­то­я­ни­е­то на май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не в България, за ува­же­ние към май­ка­та при взе­ма­не на реше­ния, отна­ся­щи се до нея и ней­но­то бебе, за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права на жените и тех­ни­те семейс­т­ва през бре­мен­ност­та, по време на раж­да­не и в после­ро­до­вия период. Сдружението раз­прос­т­ра­ня­ва инфор­ма­ция, вклю­чи­тел­но инте­рес­ни пре­вод­ни мате­ри­а­ли, чрез интер­нет стра­ни­ца­та www.rodilnitza.com и соци­ал­ни­те мрежи, орга­ни­зи­ра кам­па­нии и ини­ци­а­ти­ви и оказва съдейс­т­вие в слу­ча­и­те на нару­ше­ни права.

 

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.