НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ СФОРМИРАТ
КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Днес, 21 март 2016 г. от 12 ч. в Пресклуба на БТА-София се про­ве­де прескон­фе­рен­ция, която пред­ста­ви резул­та­ти­те по про­ек­та „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не“. Пълният запис е на раз­по­ло­же­ние на сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_g0uelhp4

 

 

УЧАСТНИЦИ:

РАЛИЦА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

БОЯНА ПЕТКОВА – ПЕДИАТЪР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „МАКОВЕ ЗА МЕРИ“

МИЛЕНА ДЯНКОВА – ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ“

НЕЛИ МУТАФОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „РОДИЛНИЦА“
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕСТЕСТВЕНО”
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ ЗА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

КОАЛИЦИОННА МРЕЖА: Фондация „Родители за роди­те­ли“, Сдружение „Естествено“, Фондация „Макове за Мери“, Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули, Сдружение „Родилница“, Фондация „Приятелство“, жур­на­лис­ти и активисти

 

В послед­но­то десе­ти­ле­тие в България се уста­но­ви трайна тен­ден­ция все повече жени, които пла­ни­рат бре­мен­ност и раж­да­не, да учас­т­ват актив­но и осъз­на­то в тези про­це­си. Оказва се обаче, че все още няма кой да посрещ­не тази тяхна нужда и затова пери­о­дич­но в общес­т­ве­но­то прост­ран­с­т­во се повди­га темата за недо­вол­с­т­во­то на жените от сис­те­ма­та за май­чи­но здра­ве­о­паз­ва­не и неу­дов­лет­во­ри­тел­ни­те пока­за­те­ли на стра­на­та ни по отно­ше­ние на май­чи­но­то и детско здраве. Патерналистичният модел на отно­ше­ни­я­та между лекари и паци­ен­ти, недос­та­тъч­но гъв­ка­ва­та орга­ни­за­ци­я­та на работа в бол­ни­ци­те, инер­ци­я­та в при­ла­га­ни­те прак­ти­ки – това са само част от въп­ро­си­те, които въл­ну­ват бъде­щи­те роди­те­ли и рабо­те­щи­те за про­мя­на на статуквото.

Обединени от загри­же­ност­та си за май­ки­те и ново­ро­де­ни­те деца, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции, жур­на­лис­ти и акти­вис­ти сфор­ми­рах­ме „Коалиция за май­чи­но здра­ве­о­паз­ва­не“. Целта ни е да спо­мог­нем за опти­ми­зи­ра­не­то на дейс­т­ва­щия модел в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не, да фоку­си­ра­ме вни­ма­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти­те и инс­ти­ту­ци­и­те върху жените и бебе­та­та, да учас­т­ва­ме актив­но в опре­де­ля­не­то на поли­ти­ка­та в сектора.

През декем­в­ри 2015 г. Коалицията про­ве­де on-line анкета с майки, родили в България през послед­ни­те 3 години. Откликнаха 5292 жени. Основната цел на допит­ва­не­то беше да се уста­но­ви при­ла­га ли се прак­ти­ка­та за „първи кон­такт“ между май­ка­та и ново­ро­де­но­то. Още през януари пред­ста­вих­ме резул­та­ти­те, според които при близо 90% от раж­да­ни­я­та този кон­такт не се случва.

 

Около 30% от учас­т­ва­щи­те в анке­та­та отго­во­ри­ха на послед­ния, отво­рен въпрос, опис­вай­ки под­роб­нос­ти от раж­да­не­то в бъл­гар­с­ка бол­ни­ца – както в пози­ти­вен, така и в нега­ти­вен аспект.

Като осо­бе­но проб­ле­ма­тич­ни се откро­я­ват областите:

 • Подкрепа за кър­ме­не — 20.7%
 • затруд­не­на кому­ни­ка­ция между меди­цин­с­кия пер­со­нал и роди­те­ли­те — 6%,
 • отри­ца­тел­но отно­ше­ние от страна на меди­цин­с­кия пер­со­нал — 15%
 • неоп­ти­ми­зи­ра­на бол­нич­на орга­ни­за­ция — 11.7%
 • нео­бос­но­ва­но дълга раз­дя­ла на майки и бебета — 10.5%.

 

Нашата цел е да си сът­руд­ни­чим актив­но с отго­вор­ни­те инс­ти­ту­ции, както и с орга­ни­за­ци­и­те на про­фе­си­о­на­лис­ти­те в сфе­ра­та на май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не,  за да подоб­рим качес­т­во­то на гри­жа­та за ново­ро­де­ни­те и тех­ни­те майки, да нама­лим рис­ко­ве­те в пери­о­да на бре­мен­ност­та и раж­да­не­то, и да пови­шим удов­лет­во­ре­ност­та на роди­те­ли­те от пре­жи­вя­ва­не­то „раж­да­не“.

Част от мер­ки­те, за които ще работим:

 • акту­а­ли­зи­ра­не на меди­цин­с­ки­те стан­дар­ти по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия и нео­на­то­ло­гия в съот­вет­с­твие с най-съв­ре­мен­ни­те пре­по­ръ­ки в тази сфера;
 • въвеж­да­не на единни про­то­ко­ли за раж­да­не и нео­на­тал­на грижа във всички родил­ни отде­ле­ния в страната;
 • реор­га­ни­за­ция на прак­ти­ки­те в про­це­са на раж­да­не, с цел оси­гу­ря­ва­не на въз­мож­ност за първи кон­такт, кен­гу­ру грижа и бла­гоп­ри­я­тен нео­на­та­лен период за бебето и майката;
 • отпа­да­не­то на так­си­те за придру­жи­тел на раж­да­ща­та жена, както и на такса „избор на екип“;
 • пре­ос­мис­ля­не на поня­ти­е­то „инфор­ми­ра­но съг­ла­сие“ като процес и диалог между бре­мен­на­та и меди­цин­с­кия екип, а не като бланка за подпис;
 • оси­гу­ря­ва­не на опти­мал­но наблю­де­ние на всички бре­мен­ни, неза­ви­си­мо от соци­ал­ния им статус;
 • рег­ла­мен­ти­ра­не на самос­то­я­тел­на­та аку­шер­с­ка прак­ти­ка — наблю­де­ние на нор­мал­но про­ти­ча­ща нис­ко­рис­ко­ва бре­мен­ност и асис­ти­ра­не на нор­мал­но про­ти­ча­що раж­да­не и осъ­щес­т­вя­ва­не на аку­шер­с­ка грижа в бол­нич­ни и извън­бол­нич­ни звена.

 

Допълнителна инфор­ма­ция за при­ори­те­ти­те и дей­нос­ти­те на Коалицията можете да наме­ри­те на фейс­бук стра­ни­ца­та ни, както и на сайта www.maternitycare-bg.org

 

Благодарим Ви за вни­ма­ни­е­то и интереса!

 

За повече инфор­ма­ция и кон­так­ти: Ралица Димитрова – 0897 897 111

 

Този доку­мент е съз­да­ден по проект „Стратегия за дъл­гос­роч­на застъп­ни­чес­ка кам­па­ния за спаз­ва­не на човеш­ки­те и граж­дан­с­ки­те права в май­чи­но­то здра­ве­о­паз­ва­не, който се изпъл­ня­ва с финан­со­ва­та под­кре­па на Програмата за под­кре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции в България по Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во 2009–2014 г., www.ngogrants.bg. Цялата отго­вор­ност за съдър­жа­ни­е­то на доку­мен­та се носи от Сдружение „Родилница“ и от Фондация „Родители за роди­те­ли“ и при никак­ви обсто­я­тел­с­т­ва не може да се приема, че този доку­мент отра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Финансовия меха­ни­зъм на Европейското ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во и Оператора на Програмата за под­кре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни орга­ни­за­ции в България.

1 коментар »

 • Симеонова казва:

  Здравейте, искам да заявя под­кре­па­та си във връзка с рабо­та­та Ви по про­ек­та „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване“. Аз раждах през 2015г. в „Майчин дом“, София. Бях се спряла на лекар за „избор на екип“, но тъй като той не искаше и да чуе за плана ми за раж­да­не, освен това искаше да изроди по- рано бебето, още недо­но­се­но, без да е започ­на­ла никак­ва родил­на дей­ност, тъй като изли­за­ше в отпуск, се отка­зах от него. Родих без избор на екип, защото в послед­ния момент нямаше време да търся нов лекар. Съответно, на мол­ба­та ми към дежур­ни­те лекари да ми сложат епи­ду­рал­на упойка, която да си запла­тя, ми бе отка­за­но. Също така не ми сло­жи­ха и никак­ва упойка при заши­ва­не­то на епи­зи­о­то­мия, в най- теж­ка­та, трета степен, което беше чисто звер­с­т­во и съвсем нео­бос­но­ва­но. От теж­ко­то раж­да­не полу­чих про­лапс, а детето ми, от бър­за­не­то на лека­ри­те да го изро­дят, че им свър­ш­ва­ше смя­на­та, се появи на бял свят с тор­ти­ко­лис. За послед­но­то съм сигур­на, че е от грешка на лека­ри­те при раж­да­не­то, защото в това ме увери реха­би­ли­та­то­ра, при който ходих­ме впос­лед­с­твие на физи­о­те­ра­пия. Платих си за ВИП стая на ет. 12, за да съм заедно с бебето, но всички стаи бяха заети и се наложи да чакам 8- 9 часа на друг етаж, докато ме качат на ет. 12. Никой не си напра­ви труда да ме осве­до­ми дали бебето е живо и е добре, бях в неве­де­ние тези цели, страш­ни 8- 9 часа. През това време бебето вече беше захра­не­но с АМ и то така и не поиска да засуче повече. Уж имаше кон­сул­тан­ти по кър­ме­не, но никой не ми помог­на, чув­с­т­вах се абсо­лют­но изос­та­ве­на. Сестрите, които се гри­же­ха за бебе­та­та се дър­жа­ха ужасно, упрек­ва­ха ме, че не се спра­вям с кър­ме­не­то, че е нор­мал­но бебето да реве, защото явно „било ревла“ и куп други незас­лу­же­ни упреци към нова майка, която за първи път хваща в ръцете си ново­ро­де­но. Не ми обър­на­ха никак­во вни­ма­ние. Дори не искаха да слязат с мен и бебето на изпис­ва­не­то. Нямаше и стая за изпис­ва­не, както ми рек­ла­ми­ра­ха в деня на „Отворени врати“. Излязох от тази бол­ни­ца страш­но разоча­ро­ва­на, обез­ве­ре­на в сис­те­ма­та на бъл­гар­с­ко­то здра­ве­о­паз­ва­не и с ясното съз­на­ние, че повече там няма да стъпя никога. Надявам се да успе­е­те да про­ме­ни­те нещата в поло­жи­тел­на насока и ако мога да помог­на с нещо за това с радост бих го напра­ви­ла. Успех!

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.