Насилие над раждащи жени

 

Какво представлява насилието над раждащи жени?

Насилие над раж­да­щи жени“ е термин, който се изпол­з­ва, за да обозна­чи наси­лие от меди­цин­с­кия пер­со­нал насо­че­но към родил­ка­та. Много меди­цин­с­ки лица не осъз­на­ват или отри­чат, че тех­ни­те дейс­т­вия или без­дейс­т­вие нана­сят тежки физи­чес­ки и емо­ци­о­нал­ни вреди върху жените, за които се грижат. Разказите на жени за пре­жи­вя­но­то от тях в бол­ни­ца­та по време на раж­да­не пред­ста­вят друга кар­ти­на, в която физи­чес­ко­то наси­лие и емо­ци­о­нал­ни­ят натиск са често сре­ща­ни. Първата стъпка, която трябва да пред­при­е­мем, е да осъз­на­ем какъв точно е проб­ле­мът, за да можем да наме­рим ефек­тив­но раз­ре­ше­ние за него.

nasilie_2013Причините за наси­ли­е­то над раж­да­щи жени са много, но в осно­ва­та е лип­са­та на баланс на силата между жената и меди­цин­с­ко­то заве­де­ние. Медицинската инс­ти­ту­ция има авто­ри­тет, опре­де­ле­на йерар­хия, която пречи на тър­се­не­то на отго­вор­ност, и про­то­ко­ли, които трябва да се спаз­ват, както и очак­ва­не­то, че жените ще се съг­ла­сят с поста­ве­ни­те изис­к­ва­ния и ще ги след­ват. Това съз­да­ва среда, в която е много лесно над жената да се упраж­ни сила и да бъдат потъп­ка­ни както паци­ент­с­ки­те й, така и човеш­ки­те й права.

Дефиниция за видовете насилие над раждащи

Най-често сре­ща­ни­те прояви на наси­лие над раж­да­щи са неб­реж­ност­та или отказа от грижи, физи­чес­ко­то наси­лие и емо­ци­о­нал­но­то насилие.

1. Небрежност – когато жените са оста­ве­ни да раждат без под­кре­па в рам­ки­те на меди­цин­с­ка­та инс­ти­ту­ция. Жените спо­де­лят за аку­шер­ки, които са им казали, че не желаят да ги без­по­ко­ят родил­ки с напъни, защото спят, гледат теле­ви­зия или си гово­рят помеж­ду си и в резул­тат някол­ко от бре­мен­ни­те раждат без про­фе­си­о­нал­на помощ. Проявата на неб­реж­ност се изпол­з­ва също и като сис­тем­но нака­за­ние и сред­с­тво за разубеж­да­ва­не при несъг­ла­сие с аку­шер­с­ка­та сис­те­ма. Например, раж­да­щи се оста­вят да чакат за прием в бол­ни­ца­та, за да се научат да ходят редов­но на женска консултация.

2. Вербално или емо­ци­о­нал­но наси­лие – това включ­ва грубо отно­ше­ние, запла­хи, хокане, кре­ще­не и пред­на­ме­ре­но уни­жа­ва­не. Например груби и агре­сив­ни напад­ки към жената и ней­на­та сек­су­ал­ност „Като го пра­ве­ше ти харес­ва­ше, а сега защо викаш?“ Или запла­хи относ­но здра­ве­то и живота на бебето „Нищо не правиш! Ще си заду­шиш детето!“ — казано по време на напъ­ни­те. Принуждаването на жените да напъ­ват по коман­да, когато нямат напъни, или пък да не напъ­ват, когато напън не може да бъде спрян, също е вид емо­ци­о­нал­но наси­лие. Много жени ги е страх да пови­кат за помощ, за да не им се скара някой от меди­цин­с­кия пер­со­нал. Непредоставяне на инфор­ма­ция или изо­па­ча­ва­не на инфор­ма­ци­я­та, за да се съг­ла­си раж­да­ща­та на опре­де­ле­на про­це­ду­ра е вид емо­ци­о­нал­но наси­лие. Например, „Ббебето е много голямо, трябва да се извър­ши секцио,“ а се оказва, че плодът е с нор­мал­ни размери.
Непредоставянето на инфор­ма­ция за ново­ро­де­но­то също е вид наси­лие, както и огра­ни­ча­ва­не­то на достъ­па на май­ка­та и бащата до ново­ро­де­но­то им бебе, с обяс­не­ни­е­то, че такива са пра­ви­ла­та в болницата.

3. Физическо наси­лие – може да включ­ва шама­рос­ва­не на раж­да­ща­та по време на напъни през лицето или по тялото, натис­ка­не­то на ръцете и кра­ка­та на жената, за да лежи по гръб, адми­нис­т­ри­ра­не­то на меди­ка­мен­ти за уско­ря­ва­не на раж­да­не­то без инди­ка­ция, а защото „няма да те чакаме цял ден,“ рутин­но­то изпол­з­ва­не на епи­зи­о­то­мия, извър­ш­ва­не­то на Цезарово сече­ние без меди­цин­с­ки инди­ка­ции, поста­вя­не на абокат „за всеки случай,“ извър­ш­ва­не на меди­цин­с­ки про­це­ду­ри кла­си­фи­ци­ра­ни като вредни или без дока­за­тел­с­т­ва от СЗО като напри­мер: бръс­не­не на интим­ни­те части и извър­ш­ва­не на клизма, упот­ре­ба на при­йо­ма на Кристелер. Умишленият отказ от пре­дос­та­вя­не на анес­те­зия или бол­ко­ус­по­ко­я­ва­щи, когато за това има инди­ка­ции, е вид физи­чес­ко наси­лие. Например на жени, които са искали да родят актив­но и без поста­вя­не на епи­ду­рал­на упойка, им се отказ­ва и упойка за заши­ва­не на извър­ше­на епи­зи­о­то­мия. Всякакъв вид меди­цин­с­ка намеса без инфор­ми­ра­но съг­ла­сие или след като инфор­ми­ра­но­то съг­ла­сие е било оттег­ле­но, също е форма на физи­чес­ко насилие.

Закони срещу насилието над раждащи

В много страни, вклю­чи­тел­но и в България, са приети меж­ду­на­род­ни и местни закони, които уреж­дат пра­ва­та на бре­мен­ни­те и раж­да­щи­те жени. (Повече инфор­ма­ция за пра­ва­та Ви в България по време на раж­да­не може да наме­ри­те тук).

В някои страни, обаче, са приети спе­ци­ал­ни закони, които дават правно опре­де­ле­ние на тер­ми­на „наси­лие над раж­да­щи“ и спе­цил­но деи­фи­ни­рат про­яви­те му. Във Венецуела, като част от Закона за пра­ва­та на жените да водят живот, сво­бод­ни от наси­лие, наси­ли­е­то над раж­да­щи е дефи­ни­ра­но така: „Присвояването на тялото и реп­ро­дук­тив­ни­те про­це­си на жените от страна на меди­цин­с­кия пер­со­нал, като това се изра­зя­ва в деху­ма­ни­зи­ра­но отно­ше­ние, зло­у­пот­ре­ба с лекар­с­т­ве­ни пре­па­ра­ти, и превръ­ща­не­то на естес­т­ве­ния процес в пато­ло­гия, и това води до загу­ба­та на авто­ном­ност и въз­мож­ност­та жените сво­бод­но да взимат реше­ния относ­но тех­ни­те тела и сек­су­ал­ност, като това се отра­зя­ва нега­тив­но на техния стан­дарт на живот.“

Според Венецуелския закон след­ни­те дейс­т­вия, извър­ше­ни от меди­цин­с­кия пер­со­нал, се считат за насилие:

1. Ненавременна и нее­фек­тив­на грижа при спешни аку­шер­с­ки състояния
2. Натиск над жената да роди в лег­на­ла поза, с вдиг­на­ти крака, когато същес­т­ву­ват усло­вия да й се асис­ти­ра в изпра­ве­на поза.
3. Пречки жената да осъ­щес­т­ви ранен кон­такт с ново­ро­де­но­то, без меди­цин­с­ка при­чи­на, като по този начин се пречи на ранния кон­такт и въз­мож­ност­та жената да държи или кърми ново­ро­де­но­то бебе непос­ред­с­тве­но след раждането
4. Промяна на естес­т­ве­ния процес на раж­да­не посред­с­твом тех­ни­ки за уско­ря­ва­не на раж­да­не­то, без жената да е дала сво­бод­но, изрич­но и инфор­ми­ра­но съгласие.
5. Извършването на Цезарово сече­ние, в случаи, при които е въз­мож­но естес­т­ве­но раж­да­не, без жената да е дала сво­бод­но, изрич­но и инфор­мир­нао съгласие.

Аржентинският Закон за пра­ва­та на роди­те­ли­те и децата по време на раж­да­не пре­дос­та­вя пра­во­то на всяка жена да бъде счи­та­на за здрав човек по време на раж­да­не, за да може да учас­т­ва и под­по­ма­га про­це­са на раж­да­не. При естес­т­ве­но раж­да­не, зако­нът поста­но­вя­ва, че меди­цин­с­ки­ят пер­со­нал трябва да ува­жа­ва био­ло­гич­но­то и пси­хо­ло­гич­но време, като се избяг­ват инва­зив­ни про­це­ду­ри и меди­ка­мен­ти, които не са обосно­ва­ни от със­то­я­ни­е­то на май­ка­та или на бебето. Жената има също така пра­во­то да бъде придру­же­на от човек по избор, и на който тя има дове­рие, по време на пред­ро­дил­ния период, раж­да­не­то и в пери­о­да след раждането.

В Бразилия, област Диадема е прела закон, който включ­ва след­ни­те дейс­т­вия в дефи­ни­ци­я­та на наси­лие над раж­да­щи жени:

Чл. 3. За целта на насто­я­щия закон се смятат за физи­чес­ко или вер­бал­но мал­т­ре­ти­ра­не вклю­чи­тел­но, но не само:

1. Третирането на бре­мен­на­та или раж­да­ща­та по агре­си­вен, неем­па­ти­чен, гру­би­ян­с­ки или подиг­ра­ва­те­лен начин, или какъв­то и да е друг начин, който я кара да се чув­с­т­ва зле от полу­че­но­то отношение.
2. Осмиването или обви­ня­ва­не­то на раж­да­ща­та заради как­во­то и да е пове­де­ние, като кре­ще­не, плач, страх, срам или колебания.
3. Осмиването или обви­ня­ва­не­то на жената заради как­ви­то и да е физи­чес­ки харак­те­рис­ти­ки или дейс­т­вия, като напри­мер над­нор­ме­но тегло, окос­мя­ва­не, стрии, дефе­ка­ция и други.
4. Неизслушването на оплак­ва­ни­я­та и при­тес­не­ни­я­та на приета в бол­ни­ца­та или вече раж­да­ща жена.
5. Третирането на жената по сниз­хо­ди­те­лен начин, дава­не­то на нареж­да­ния и упот­ре­ба­та на уни­зи­тел­ни и ума­ли­тел­ни имена, тре­ти­ра­не­то ѝ като невменяема.
11. Подлагане на жената на болез­не­ни про­це­ду­ри, ненуж­ни или уни­зи­тел­ни, като клизма, бръс­не­не на интим­но­то окос­мя­ва­не, гине­ко­ло­гич­нен преглед на при отво­ре­ни врати, преглед за раз­кри­тие от повече от едно меди­цин­с­ко лице.
21. Третирането на бащата на бебето като обик­но­вен посе­ти­тел и огра­ни­ча­ва­не­то на сво­бод­ния му достъп да придру­жа­ва родил­ка­та и бебето по всяко време на деня.

Как да предотвратим насилието над раждащи?

На първо място, важно е да раз­прос­т­ра­ня­ва­ме инфор­ма­ция за проб­ле­ма, за да достиг­не както до повече меди­цин­с­ки лица, които се грижат за раж­да­щи, така и до самите жени. Осъзнаването на проб­ле­ма, уме­не­то да се раз­поз­на­ва наси­ли­е­то и позна­ва­не­то на прав­ни­те изис­к­ва­ния за „инфор­ми­ра­но съг­ла­сие“ са нуж­на­та първа стъпка в посо­ка­та на по-добри грижи за раж­да­щи­те. За ели­ми­ни­ра­не на проб­ле­ма, обаче, е нужда сис­тем­на промяна.

За бре­мен­ни­те жени е важно да знаят за проб­ле­ма и да могат да раз­поз­на­ват про­яви­те му. Важно е, също така, да са запоз­на­ти с пра­ва­та си, като напри­мер пра­во­то на инфор­ми­ра­но съг­ла­сие, както и въп­ро­си, които могат да зада­ват, за да са адек­ват­но инфор­ми­ра­ни за про­це­ду­ри­те. Полезна инфор­ма­ция се съдър­жа в бро­шу­ра­та „Информирано съг­ла­сие.“ Друга полез­на бро­шу­ра е за Правото на нео­без­по­ко­я­ва­но раж­да­не, която съдър­жа списък с права, които жените имат по време на раж­да­не. Много е важно да оку­ра­жа­ва­ме жените, чиито права са били нару­шер­ни, да пода­ват жалби. За пода­ва­не­то на жалба не е нужна помощ­та на адво­кат и това ще помог­не да привле­че нуж­но­то вни­ма­ние към проб­ле­ма. Повече инфор­ма­ция къде и как може да се опла­че­те, може да наме­ри­те тук.

За меди­цин­с­ки­те лица също е важно да знаят за проб­ле­ма и за после­ди­ци­те, които това пове­де­ние при­чи­ня­ва. Много от меди­цин­с­ки­те лица не осъз­на­ват, че при­чи­ня­ват наси­лие над родил­ки­те, те след­ват бол­нич­ни­те пра­ви­ла, съоб­ра­зя­ват се с йерар­хи­я­та в бол­ни­ца­та или се опит­ват да удър­жат на стреса, дъл­ги­те часове и нис­ка­та запла­та. Но това не е изви­не­ние за нару­ша­ва­не на тех­ни­те зако­но­ви задъл­же­ния към раж­да­щи­те жени. Нужно е обу­че­ни­е­то и след­дип­лом­но­то обу­че­ние да акцен­ти­ра върху основ­ни­те човеш­ки права на раж­да­щи­те, да запоз­на­ва лека­ри­те и аку­шер­ки­те с видо­ве­те бол­нич­но наси­лие над родил­ки и да пре­дос­та­вя ефек­тив­ни методи за про­мя­на на нагла­си­те и прак­ти­ки­те в болницата.

 

_______________________

Източници:

1. Ана Флавия Пирес Лукас д‘Оливейра, Симоне Грило Диниз, Лилия Блима Шрейбър, Насилие към жените в меди­цин­с­ки­те заве­де­ния, Lancet, Vol, 359, 1681, май 2002, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2802%2908592–6/abstract. В превод на бъл­гар­с­ки: http://www.rodilnitza.com/blog/pregnancy/nasilieto-kum-jenite-v-medicinskite-zavedeniya/.
2. Kari A Radoff CNM, Why Abuse Women in Labor?, http://maternalhealthtaskforce.org/discuss/wpblog/2013/04/11/why-abuse-women-in-labor/.
3. Susan Hodges MS, Abuse in Hospital-Based Birth Settings?, J Perinat Educ, 2009 Fall; 18(4): 8–11, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776520/.
4. Закон за пра­ва­та на жените да водят живот, сво­бод­ни от наси­лие, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, 2007, http://venezuela.unfpa.org/doumentos/Ley_mujer.pdf.
5. Закон за пра­ва­та на роди­те­ли­те и децата по време на раж­да­не , Ley Nacional Nº 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento, Argentina, 2004, http://www.unicef.org/argentina/spanish/ley_de_parto_humanizado.pdf.

33 коментара »

 • Filka казва:

  (Повече инфор­ма­ция за пра­ва­та Ви в България по време на раж­да­не може да наме­ри­те тук). — Няма линк, сложен на „тук“. Моля, дайте линк, тъй като силно се инте­ре­су­вам от пра­ва­та на родил­ки­те. Опитах се да намеря в интер­нет, но попа­дам на друго.

 • Меги казва:

  Здравейте, ще опра­вим това, бла­го­да­ря за наблю­да­тел­ност­та; пра­ва­та на раж­да­ща­та жена може да видите в бро­шу­ра­та „Право на нео­без­по­ко­я­ва­но раж­да­не“, която ще наме­ри­те в дяс­но­то поле на тази стра­ни­ца по-горе.

 • Нина казва:

  Напълно под­кре­пям идеята, крайно време е да се вземат марки , защото всеки има права . За съжа­ле­ние и аз попад­нах в подоб­на ситу­а­ция , но при мен и бебен­це­то почина, няма да спо­ме­на­вам за дру­ги­те гаври …

 • Бистра казва:

  Как да предот­вра­тим наси­ли­е­то над раждащи?“

  ами като не се допус­кат такива хора на подоб­на пози­ция — наис­ти­на стреса на пер­со­на­ла не е изви­не­ние за кофти отно­ше­ние към родил­ки­те после и да се оплаче някой на кой ще му пука — обик­но­вен­но жал­би­те чакат доста дълго да бъдат раз­гле­да­ни — а и някой ще ком­пен­си­ра ли стреса на самата родил­ка от подоб­но отно­ше­ние след това — много позна­ти родил­ки сами раз­пра­вя­ли как са ги блъс­ка­ли с думите „Айде раждай ма“ — и това ми се води лекар в 20ти век…? честно казано ми се ще ако се наложи да раждам да е в друга държава

 • Сис казва:

  Извинявайте обаче „Нищо не правиш! Ще си заду­шиш детето!“ може би може да се каже “Извинете но бебето ви ще се задуши ако не напъ­не­те“ .…. това е нелепо. Понякога самите раж­да­щи предиз­вик­ват агре­си­я­та на лека­ри­те, съг­ла­се­те се че това е процес зави­сещ основ­но от раж­да­щи­те, пер­со­на­ла в бол­ни­ци­те е само под­по­ма­га­що звено. Не отри­чам че няма случаи за явна агре­сия, но не смятам че като цяло лека­ри­те и аку­шер­ки­те са наст­ро­е­ни анти раж­да­щи­те жени.

 • бс казва:

  (Повече инфор­ма­ция за пра­ва­та Ви в България по време на раж­да­не може да наме­ри­те тук). — Няма линк, сложен на „тук“. “ .…. Правилно е пуб­ли­ку­ван текста хора, просто именно това са въп­рос­ни­те ни права!!! Няма Нито Едно пра­ви­ло от горе избро­е­ни­те , което да не нару­ши­ха при моето раж­да­не!!! Нито едно! Всъщност дори не са избро­е­ни всич­ки­те. Травмата, която още трови съня ми е твърде вул­гар­на, за да навли­зам в под­роб­нос­ти. И не само пси­хо­ло­ги­чес­ки. След естес­т­ве­но­то ми раж­да­не, в което нямаше нищо нито естес­т­ве­но, нито хуман­но развих Вагинизъм, за който лека­ри­те в Бг имат съвсем същото невежо отно­ше­ние… Нали си жива…какво се оплак­ваш?! Молих ги да ми дадат бебчо вед­на­га след раж­да­не­то да го гушна, те го дове­до­ха в легъл­це­то и го оста­ви­ха на метър от мен , да го слушам как плаче, да ми къса сър­це­то и да не мога нито да го вдигна, нито да го успо­коя, а часове да плача с него… и от непо­сил­ни болки и от смаз­ва­що без­си­лие!!! Унизително отно­ше­ние, звер­с­ки прегле­ди, които имаха за цел да ме нака­рат да избера секцио, отказ от анес­те­зия, при меди­цин­с­ки пока­за­те­ли за такава в послед­с­твие, сис­те­ма с меди­ка­мен­ти за пришпор­ва­не на раж­да­не­то.…. без­б­рой.… вкл. и опит да раз­ка­рат тат­ко­то, та да могат и гавра с труп да си напра­вят , ако има един начин… И това в една елитна,скъпа бол­ни­ца, при Именит доктор, който и беше пиян и смър­де­ше на гняз! Това е без най-инте­рес­ни­те под­роб­нос­ти… И ? Да ида да се оплача на Арменския поп?! То, бой и някои работи не се връщат, та раж­да­не ли?!?!?! Толкова гор­чи­во съжа­ля­вам за пре­жи­вя­но­то, не за себе си, а за детето, на което му бяха при­чи­не­ни тол­ко­ва излиш­ни мъки и за всички други, които са и тепър­ва ще минат през изде­ва­тел­с­т­ва­та на масо­во­то без­ха­бе­рие на Повечето медици у нас! За още по-голямо съжа­ле­ние, проб­ле­ма съвсем не е в лип­са­та на осве­до­ме­ност и знания! Нашите медици прекрас­но добре знаят как и какво трябва да се прави. Ако имаше изпит Всички щяха да го вземат! Проблема Не е в „Нищо не правиш! Ще си заду­шиш детето!“ Проблема е : Нека напра­вим всичко по-силите си да нака­ра­ме това бебе да се задуши с дейс­т­вия или без­дейс­т­вия, а после ще се поста­ра­ем да опра­вим поло­же­ни­е­то. Ако стане — добре. Ако не — ееее случ­ват се сега и такива работи, то ние да не сме Господ! Проблема е труден за вярване!!!

 • Лигла казва:

  ООООО! Това е бол­на­та тема на моя живот — и, както виждам, ВСИЧКИТЕ ми права са били пога­зе­ни, ама и аз да се бия у тик­ва­та, че не съм се поин­те­ре­су­ва­ла за пра­ва­та си, а само завиж­да­що съм попи­ва­ла раз­ка­зи­те на родил­ки­те в чужбина.…

  Не ми е стис­ка­ло да раждам вкъщи, макар и да зная, че ще ме тор­мо­зят в болница…

  Последният път, преди 4 месеца, док­то­ра ми обяви с най-ком­пе­тен­тен тон минут­ка преди да се появи бебето ми: „Ооо, хайде стигат ти 3 деца. Че твоят орга­ни­зъм не е съз­да­ден за раж­да­не, не ти се полу­ча­ва. Повече недей да раждаш.“ (А раждам 3‑то на 39 г, за 4 чАса, естес­т­ве­но раж­да­не, без раз­къс­ва­ния и вся­как­ви услож­не­ния!!! Така обе­зу­мях от яд, че се раз­ръм­жах и взех, че родих :))))))

  Но ако съм сери­оз­на, моля, изпол­з­вай­те ме за кау­за­та, както пре­це­ни­те! Можете да се свър­же­те с мен на посо­че­ния мейл и да ми давате задач­ки. Категорично се при­съ­е­ди­ня­вам към тази кам­па­ния и съм готова да дам сво­бод­но­то си време!

 • Н казва:

  И моите всички права бяха пога­зе­ни. Стъпкани като есенни листа.
  Не съм се поин­те­ре­су­ва­ла какви са пра­ва­та ми преди това. Моя грешка, явно.
  Ако мога да съм полез­на, с радост бих съдействала.

 • Gaia казва:

  За съжа­ле­ние нито една от исто­ри­и­те чути досега не са единични.
  Затова трябва да гово­рим по темата по-често за да може мла­ди­те жени и тези които тепър­ва ще се сблъс­к­ват със сис­те­ма­та да имат шанс.

  Благодаря на всички за спо­де­ле­но­то. Наистина изис­к­ва кураж.

 • Elena казва:

  Имаме нужда от вашата под­кре­па! Свържете се с нас на info@rodilnitza.com
  Включете се и в нашата кам­па­ния във Фейсбук със снимка: https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/693592773992013

 • Nadya казва:

  Мили, мили момичета,

  Няколко от Вас казват, че съжа­ля­ват, че не са знаели пра­ва­та си, и са склон­ни да търсят вина за това и у себе си. Вие нямате НИКАКВА вина, както и нямате задъл­же­ние да се ровите из зако­ни­те; задъл­же­ния има меди­цин­с­ки­ят пер­со­нал, чийто рабо­то­да­те­ли сте именно Вие — бюдже­та на бол­ни­ци­те се фор­ми­ра от нашите оси­гу­ров­ки. Задължение за хуман­но отно­ше­ние има и всеки нор­ма­лен човек, не само лека­ри­те, поло­жи­ли клетва и посве­ти­ли кари­е­ра­та си да пома­гат на останалите. 

  Дори най-при­ми­тив­ни­те кул­ту­ри имат спе­ци­ал­но отно­ше­ние на закри­ла към бре­мен­на­та жена, което явно е отка­за­но в много бъл­гар­с­ки родил­ни домове.

  Слава Богу, има воля това да се промени.

 • Глори казва:

  За мое щастие досега не бях чувала за този проб­лем. Но сега зна­ей­ки, че се постъп­ва така някъде там, в бг родил­ни домове, не мога да стоя безучастно.

  Радвам се че има воля и ини­ци­а­ти­ва да се дейс­т­ва по този въпрос. Явно някой трябва да пред­при­е­ме мерки така, че ПОВЕЧЕ НИКОГА ЗАНАПРЕД, от този ден и час, такова наси­лие не се случва.

  Първо, важно е да бъдат предуп­ре­де­ни всички или поне повече млади жени които В БЪДЕЩЕ ще раждат. От този момент ната­тък. Но честно казано, само ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА ПРАВАТА МИ, не би ми помог­на­ла в такъв момент. Трябва да се вземат мерки, че това да не се случва, за да не ни се налага в такъв без­за­щи­тен момент да насто­я­ва­ме за пра­ва­та си, пред някой на който НЕ МУ ДРЕМЕ.

  Второ — как да се предот­вра­ти наси­ли­е­то? Отговор — необ­хо­дим е СТРОГ КОНТРОЛ върху меди­цин­с­кия пер­со­нал, след като ОЧЕВИДНО този пер­со­нал упраж­ня­ва наси­лие, вместо да си върши РАБОТАТА, за която им се плаща, и която са избра­ли да вършат.
  Стъпки за ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ: 1. неп­ре­къс­на­то виде­о­наб­лю­де­ние на родил­на­та зала — с камери със звук, за което пер­со­на­лът да е уве­до­мен — ако са наясно че са наблю­да­ва­ни, няма да смеят да се държат по подо­бен начин към раж­да­ща жена;
  2. дове­рен придру­жи­тел на родил­ка­та през цялото време на раж­да­не­то, както и при престоя в родил­но­то; пред­по­ла­гам че в такова без­за­щит­но със­то­я­ние как­во­то е раж­да­не­то, до нея трябва да бъде майка, сестра, леля, съпруг, или въобще лице на което тя има дове­рие, и което не е пер­со­нал от болницата.
  Защото знаем, че ГАРВАН ГАРВАНУ ОКО НЕ ВАДИ, и затова, за съжа­ле­ние, лекар­с­ко­то ни със­ло­вие е тол­ко­ва без­на­ка­за­но; друго щеше да е ако знаеха, че греш­ки­те им носят послед­с­твия лично за тях, и че ЩЕ отго­ва­рят ЛИЧНО за дейс­т­ви­е­то или без­дейс­т­ви­е­то си.
  3. Преди раж­да­не­то родил­ка­та е пре­по­ръ­чи­тел­но да се свърже с адво­кат, който да има достъп до виде­о­за­пи­са от раж­да­не­то, и до доку­мен­та­ци­я­та ПРЕДИ раждането.

  И трето, смятам че всяко меди­цин­с­ко лице, което упраж­ни какво да е наси­лие върху родил­ка, трябва да бъде обя­ве­но на все­ос­лу­ша­ние, ако щете в рек­ла­ма по ТВ „Д‑р Незнамсикойси напра­ви това и това“. За да не оста­нат тези гнусни дейс­т­вия скрити. Докато си мълчим ще ни газят.

  Към екипа на сайта, какво можете да орга­ни­зи­ра­те за да бъдат пред­при­е­ти мерки за уве­ли­ча­ва­не КОНТРОЛА? Референдуми, под­пис­ки, анкети?

 • една казва:

  Аз си знаех всич­ки­те права и какво от това? Два месеца бях под­ло­же­на на всичко, което опис­ват, знаех си пра­ва­та, но не можех да напра­вя нищо… И нищо няма да се про­ме­ни — отиват си здрави бебета и никой не поема отго­вор­ност, а какво остава да поемат отго­вор­ност, че са ме сма­за­ли физи­чес­ки и психически…накрая излиза, че трябва да са им бла­го­дар­на. Не вярвам да се про­ме­ни нещо…
  А на Сис, която е напи­са­ла, че не било лошо да кажат на родил­ка — напъ­вай, ше си удушил бебето — гос­по­жо, не е нужно да й гово­рят на Ви и пак да чуе тази ужасна просто­тия… Достатъчно е да й кажат напъвай!

 • Lin казва:

  За това трябва да се говори и дори много, много повече, защото някак­ви хора обле­че­ни в някак­ва власт си мислят, че всичко им е позво­ле­но, вклю­чи­тел­но да обиж­дат жени.

 • Славяна казва:

  Здравейте:)
  Аз също си знам пра­ва­та и какво от това. Отмъстителни са лека­ри­те. Сърдят ми се, че нямам меди­цин­с­ко обра­зо­ва­ние. Когато им кажа, че нару­ша­ват пра­ва­та ми са едни скан­да­ли и заплаш­ва­ния. Вчера ревах в меди­цин­с­кия център на Тина Киркова. Управителят се беше над­ве­сил над мен и искаше да ме хос­пи­та­ли­зи­ра, за да ми издаде болничен,защото там си имат пре­ре­ка­ния с касата. Но всичко върху мен…ако си бях мъл­ча­ла.…?! Есента мили хора, моят АГ беше бол­нич­ни. Отказаха ми прегле­ди в същия меди­цин­с­ки център,защото: Понеже лека­рят ми взима про­цент от сумата,която съм заплатила,а дру­ги­те лекари се сърдят,че ги карат да поемат паци­ен­ти, упра­ви­те­лят им е забра­нил да викат за лекар които не ти е леку­ващ, така ми бе обяс­не­но от аку­шер­ки­те. По тази при­чи­на цял месец ходих с гъбич­ки и еше­ри­хия коли. И като се рзп­ра­вях за пра­ва­та си какво стана. Едно нищо!!! А знаете ли, че ме обръс­на­ха в майчин дом без да сменят нож­че­то, като ме раз­пит­ва­ше какво работя и защо съм про­да­вач­ка и се караше, че съм кос­ма­та ( три месеца бях на прегнил). Че вместо в патология,ме вка­ра­ха в пред­ро­дил­на зала и ми обяс­ня­ва­ха два дена, как ми е малко бебен­це­то да го спа­ся­ват!!! Оттогава месец и нещо мина, все още си имам око­лоп­лод­ни води. Добре, че една млада лекар­ка беше запоз­на­та с теста амни­шу­ър и една спа­си­тел­ка доцент­ка от 10-ят етаж на пато­ло­ги­я­та отхвър­ли съм­не­ни­я­та. И какво от това. Питах защо съм в пред­ро­дил­на, при поло­же­ние, че не ми бяха изтек­ли водите!!! Знаете ли какъв е стрес. В 24 та сед­ми­ца аборта се състои в раж­да­не. Да си го родиш и да не го гушнеш. Писна ми от лекар­с­ко без­ха­бе­рие, ходя обяс­ня­вам се,питам и нищо.…Докато бях в пред­ро­дил­на зала на Майчин дом,един лекар в родил­но­то кре­ще­ше на една жена: Млъкни ма,млъкни ма.…
  Какво да направя.…в България, ако се раз­пра­вяш могат да те убият лека­ри­те. Тук лекар­с­ка грешка няма…те с най-нато­ва­ре­ни, най-неоп­рав­да­ни, ние сме тези,които ги измъч­ва­ме. Честно да Ви кажа, след всич­ки­те си сблъ­съ­ци с лекари и една лапа­рос­ко­пия заради пътека,а минах само с наблю­де­ние и то заради познат лекар(а акко бе позна­вах никой).…отивам на село и раждам при някоя баба аку­шер­ка. И какво като пишете тук, че нещо трябва да се напра­ви. Сайта инфор­ми­ра да…на нас не ни трябва инфор­ма­ция, на нас ни трябва защита. Голяма работа като си знам пра­ва­та. Все се питах защо все на мен ми се случва…елементарно мили хора, защото само аз се обаж­дам, отказ­вам, питам.…затова сега лежа и тре­пе­ря от доплера,които ми пред­стои на 17 ти. Треперя от лекаря, който ще ме прегле­да. В какво наст­ро­е­ние ще е, как е спал, дали ще бърза, дали ще ми обясни нещо или като питам ще ми се сопва.…Това е всичко от мен.

 • М. казва:

  САМО АЗ ЛИ нами­рам стра­ни­ца­та ви за без­смис­ле­на, както и ини­ци­а­ти­ва­та ви?!
  Не можете да плюете аку­шер­ки и док­то­ри без да им дадете право да спо­де­лят своята страна по всяка от пуб­ли­ку­ва­ни­те снимки-обвинения.
  Лично аз за две раж­да­ния видях повече безум­ни родил­ки, откол­ко­то безум­но отно­ше­ние към тях. Едната при­мер­но откак­то влезе в пред­ро­дил­на зала, докато излезе от родил­на зала не спря да повта­ря, че не трябва да ражда сега и че тер­ми­на й е след три дни?!?!?!
  В нача­ло­то това си беше окей, но след като се изреди целия екип да й обяс­ня­ва, че това е нор­мал­но и не всеки ражда на опре­де­ле­на­та си дата, тя не спря да повта­ря, че тер­ми­на й е след три дни и иска да си ходи. Да не я тор­мо­зят, да не й слагат сис­те­ми, да не слушат бебето, че няма раз­кир­тие, че не иска да ражда и си тръгва. По мои пре­цен­ки всичко си имаше, понеже мина и замина като бърз влак през всички родил­ни етапи, за раз­ли­ка от мен, която изка­рах там почти 39 часа. В крайна сметка едно по-грубо отно­ше­ние помог­на на нея и бебето й, но не преди дру­ги­те вари­ан­ти да бяха изчер­па­ни. На мен никой за нищо, не ми се скара от нача­ло­то до края. Бяха загри­же­ни, че много време се бавим, че няма да има сили и бяха парви, накря вече едва стоях примря­ла за сън, а тряб­ва­ше да напъ­вам. Справихме се, но не си спом­ням който и да е от екипа да се е държал лошо с мен, точно обрат­но­то (нито съм пла­ща­ла, нито бях с връзки). Но пък за това, което видях около себе си мога роман с еле­мен­ти на хорор да напиша.
  Знам какво е да си в пред­ро­ди­лен шок, осо­бен­но с първо, знам, че доста от родил­ки­те идея нямат какво се случва с тях докато раждат (проб­лем­ни са и тия — типа мно­гоз­най­ки), но за това не е вино­вен екипа, който ги изражда.
  ЕКИПА е длъжен да доведе от начало до край две същес­т­ва здрави и живи, като едното трябва да бъде изва­де­но от дру­го­то мак­си­мал­но безпроблемно. 

  ТОВА ДЕТСКА ИГРА ЛИ ВИ СЕ СТРУВА?
  ВИЕ РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ НЯКОГА?
  ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ КОГАТО ДЪРЖИТЕ ЖИВОТ В РЪЦЕТЕ СИ И ТОЙ ЗАВИСИ САМО ОТ ВАС И ЕДИНСТВЕНО, И САМО ВИЕ СТЕ ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА, ПОСЛЕДНА ГРИЖА ВИ Е ДА БЪДЕТЕ ЛЮБЕЗНИ И УЧТИВИ ОСОБЕННО КАТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕАГИРА БЪРЗО, КОГАТО НЕ СРЕЩАТЕ ОТГОВОР ОТ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА, КОЯТО В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ Е НА СЕБЕ СИ, НО ПЪК ДОБРЕ ПОМНИ ЛОШО ОТНОШЕНИЕ НАКРАЯ.

  АКО искате да сте обек­тив­ни, наме­ре­те един по един всеки обви­нен в неп­ро­фе­си­о­нал­но отно­ше­ние и до исто­ри­я­та на ано­ним­на­та родил­ка със снимка, сло­же­те й тях­на­та исто­рия. ОБЕЩАВАМ ВИ ЩЕ ВИ СЕ ИЗПРАВЯТ КОСИТЕ.

 • М. казва:

  О да, забра­вих и тотал­но­то изпа­ря­ва­не на чув­с­т­во­то за хумор у иначе пре­тен­ди­ра­щи да са закач­ли­ви и весели моми­че­та, когато започ­нат да раждат. Много насе­ри­оз­но се взе­ма­те моми­че­та, не всяка закач­ка на док­то­ра към вас е обида, ама, има лu смисъл въобще да го пиша това?! Някой дали ще раз­бе­ре гле­да­на­та ми точка???

  ДА, СМЕШНО Е:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749150968432374&set=a.748077905206347.1073741827.136421849705292&type=1&theater

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=750183638329107&set=a.748077905206347.1073741827.136421849705292&type=1&theater

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=751128544901283&set=a.748077905206347.1073741827.136421849705292&type=1&theater

  Ето една смешка и от моето раждане.
  След като родих седа­лищ­но вто­ро­то и док­то­ра ме шиеше се появи днев­на­та смяна, друг доктор, който започ­на да говори с моя за това, какво се е слу­чи­ло през нощта. Моят доктор явно не даваше често дежур­с­т­ва или веро­ят­но замес­т­ва­ше нощ­на­та смяна, та бе попитан:
  — Бе, ти какво правиш тук, наил не идваш на раж­да­ния, нали беше отпуск?
  — Е това седа­лищ­но бе колега, ама иначе си шия, шия си — и се хили ;), а другия към мен:
  — Ей момиче, да знаеш златни ръце те пипат долу, а после доведи съп­ру­га си, ще трябва да му бла­го­да­ри, че те напра­ви по-хубава и от преди.

 • Ел казва:

  М. , никой не отрича слож­ност­та на рабо­та­та на аку­шер­ки­те и док­то­ри­те, но тях­но­то отно­ше­ние пре­ми­на­ва вся­как­ви гра­ни­ци. да, има и родил­ки, които се държат както вие каз­ва­те, но отно­ше­ни­е­то на пер­со­на­ла масово е безоб­раз­но. Нямаше да има такава ини­ци­а­ти­ва, ако ста­ва­ше дума за една, две глезли! Как може в евро­пейс­ки­те дър­жа­ви отно­ше­ни­е­то на док­то­ри­те към родил­ки­те да е циви­ли­зо­ва­но, а тук — не?? Не гово­рим за няка­къв пре­фър­цу­нен изказ, а просто за нор­мал­но отно­ше­ние, а не за циниз­ми­те и уни­же­ни­я­та, на които са под­ло­же­ни бъл­гар­с­ки­те родил­ки! Аз лично имах прекрас­но раж­да­не (с опе­ра­ция по меди­цин­с­ки при­чи­ни), но смята, че съм една от мал­ко­то, които са имали това щастие, което не е нор­мал­но! И смятам, че всека една майка, пре­ми­на­ла през ад, вместо това да бъде най — прекрсас­ния ден в живота и’ да каже име­на­та на всеки един, било то доктор или аку­шер­ка, които са я под­ла­га­ли на това. Може чисто юри­ди­чес­ки да не може нищо да не се напра­ви, но при налич­ни­е­то на соци­ал­ни мрежи и общес­т­ве­на инфор­ми­ра­ност, мжоем да напра­вим така, че тези хора да бъдет отрит­на­ти от общес­т­во­то, да не могат да влез­нат в квар­тал­ния мага­зин да си купят един хляб, без да бъдат заплю­ти в лицето!!

 • Тони казва:

  Напълно съм съг­лас­на с М. !!! Аз родих две дечица, да са ми живи и здрави, като двете раж­да­ния бяха по естес­т­вен път. Убедена съм, че когато родил­ка­та е със съз­на­ни­е­то, че всъщ­ност тя е човека, който дава живот на най-милото си, а пер­со­на­лът обгриж­ващ я по време на раж­да­не­то е в нейна помощ, то тогава не би имало никак­ви проб­ле­ми, нито за едната, нито за дру­га­та страна!!! Лично аз изпъл­ня­вах ука­за­ни­я­та на лека­ри­те стрик­т­но, със ясното съз­на­ние, че най-вече от мен зависи да родя здраво бебен­це!!! При вто­ро­то раж­да­не, когато бла­го­да­рих на екипа, лекар­ка­та ми каза : „Не!!! Аз ти бла­го­да­ря, за това, че беше смела и пра­ве­ше това, което е необ­хо­ди­мо!!!“ По време на престоя ми в бол­ни­ца­та се нагле­дах на кре­щя­щи, ревящи, хлен­че­щи жени, които с дейс­т­ви­я­та си наис­ти­на заст­ра­ша­ва­ха не само своя, но и живота на бебе­та­та си. Не може когато даваш живот да крещиш : „Убиват меееее, уми­ра­а­а­аммм!!!“ . Това за мен беше най-слад­ка­та болка в живота ми!!! 😉

 • Ан казва:

  Ще спо­де­ля исто­ри­я­та на раж­да­не­то на първия ми син преди 15 години. В родил­но­то отде­ле­ние на малък град. Раждането беше ужасно и това е меко казано.
  Имах уго­вор­ка с мой познат лекар да го води, но той си счупи ръката и раждах при дежур­ни­те аку­шер­ка и лекар­ка. Държаха се без­це­ре­мон­но и отвра­ти­тел­но. Като полу­чих пър­ви­те кон­так­ции питаха как ги усещам и аз ги опри­ли­чих кат болки при мен­с­т­ру­а­ция. Чух ги да си гово­рят за мен като за „оная, мен­зис­на­та“. Стана ми криво, но по-важно ми беше да съм спо­кой­на за пред­сто­я­що­то раж­да­не и под­тис­нах уни­же­ни­е­то. Минаха някол­ко часа, но не послед­ва­ха по-силни кон­так­ции, нито раз­кри­тие и лекар­ка­та ми съобщи, че ще ми спести часове като спука мехура и ми поста­ви окси­то­цин, без да пита съг­лас­на ли съм. И така сил­ни­те кон­т­рак­ции започ­на­ха много време след изти­ча­не­то на водите. Бях умо­ре­на и изпла­ше­на, никой нищо не ми обясни, не знаех какво следва, бях чела в кни­ги­те, но така оста­ве­на сама в пред­ро­дил­на се чув­с­т­вах много зле. Отидох до каби­не­та на лекар­ка­та, тя реша­ва­ше кръс­тос­ло­ви­ца. Може би искаше да ме разсее с въп­ро­си от нея, но мен ме болеше много, а и бяха минали вече 6 часа, откак­то бяха изтек­ли водите. По някое време стиг­нах­ме и до родил­на зала, където ме вър­за­ха в просло­ву­та­та поза с едни каиши. Не усещах напъни, никой нищо не каз­ва­ше, питах ги какво става, а ми отго­во­ри­ха, че като съм много учена сама да си отго­во­ря. Бебето не се раж­да­ше, вече нямах сили, а лекар­ка­та ме попита дали да викне он’я едно­ръ­кия (визи­ра­ше позна­ти­ят ми лекар, с когото имах уго­вор­ка, и който си счупи ръката). Казах й, че ми е все едно. Тя напра­ви няка­къв знак на аку­шер­ка­та, инжек­ти­ра­ха ми нещо и съм заспа­ла. Било е упойка. Без анес­те­зи­о­лог. Използвали са фор­цепс, за да изро­дят синът ми, без да ме питат. Събудих се на послед­ни­те шевове и полу­чих обяс­не­ние колко кра­си­во съм зашита.
  Бебето беше повито вече. С две чер­ве­ни петна на сле­по­о­чи­я­та от фор­цеп­са. Слава Богу всичко с него беше наред, но аз не бях в със­то­я­ние да се грижа за детето си в след­ва­щия месец. Не можех да стана. Не можах и да го кърмя. Акушерките не даваха да кърмим лег­на­ли, караха ни да сядаме в пру­жи­не­ни­те легла, а как да се мръдна и да седна с огром­на­та епи­зи­о­то­мия. Стискаха силно раз­ра­не­ни­те зърна на гър­ди­те ми, зада пуснат кърма и ми каз­ва­ха да не се лигавя, не боляло. А болеше много. След като физи­чес­ка­та болка отшумя остана онази дру­га­та, скри­та­та дъл­бо­ко, която не ми позо­во­ли още 9 години да се реша да стана майка отново. Дали я пре­одо­лях, защото родих втори син, нор­мал­но? Не, гор­чил­ка­та си е вътре в мен …

 • Деми казва:

  Ан, много съжа­ля­вам за това, което си пре­жи­вя­ла. Възхищавам ти се, че въп­ре­ки всичко си решила да станеш майка за втори път. Надявам се, че вто­ро­то ти раж­да­не е било раз­лич­но. Винаги съм мис­ли­ла, че за някой про­фе­сии, човек трябва да има призва­ние. А меди­ци­на­та не е за всеки. Това, което си пре­жи­вя­ла е престъп­ле­ние и тези, които са ти го при­чи­ни­ла са за затвор, а не за работа в болница.
  Слава Богу, от моето раж­да­не нямам никак­ви лоши спо­ме­ни. Благодаря на целият пер­со­нал от АГ ком­п­лек­са в Русе. Разбирам, обаче, че нашата бол­ни­ца е по-скоро изклю­че­ние, което много ме натъ­жа­ва. Скоро ми пред­стои второ раж­да­не и много се надя­вам нещата да са се подоб­ри­ли още, всичко да мине наред и да оста­нат само хубави спо­ме­ни от това най-голямо съби­тие в живота на една жена.
  Трябва да се про­ме­ни отно­ше­ни­е­то към раж­да­щи­те жени и към паци­ен­ти­те като цяло. Кой е пътят към това, не знам. Най-веро­ят­но е този, да не се мълчи и всеки случай на сво­е­во­лие и наси­лие да излиза наяве и да бъде осъден.

 • M казва:

  Прочетох гор­но­то с гор­чи­ви­на. Позната исто­рия — какво да кажа… при­пом­них си ужаса преди 2 години, когато в една от най-елит­ни­те бол­ни­ци в България — Правителствена бол­ни­ца Лозенец, шеф­ка­та на отде­ле­ни­е­то — Румяна Христова грубо потъп­ка всич­ки­те ми права и упраж­ни над мен и бебето ми най-голя­ма­то­то наси­лие, с което съм се слъс­к­ва­ла в живота си — предиз­ви­ка раж­да­не без ни най-малка инди­ка­ция, поста­ви моя и живота на детето ми в риск, държа се грубо, аро­ган­т­но, просташ­ки и исте­рич­но и инс­т­рук­ти­ра пер­со­на­ла си да ме тор­мо­зи. Никога не съм се сблъс­к­ва­ла с подо­бен кон­т­раст между про­фе­сия — бла­го­род­на и дъл­бо­ко ува­жа­ва­на от мен (имам около 6–7 близки род­ни­ни меди­цин­с­ки лица) и упраж­ня­ва­що я лице — еле­мен­тар­но, невъз­пи­та­но, неу­рав­но­ве­се­но същес­т­во, което псува по кори­до­ри­те на отде­ле­ни­е­то си и изпол­з­ва уличен език спрямо пер­со­на­ла и паци­ент­ки­те си.
  Прилагам линк към един разказ, за да не пост­вам тук голям текст. http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=692999.msg23804504#msg23804504
  Ако мога да помог­на и да предот­вра­тя подоб­ни случаи съм на разположение.
  Поздрави на всички мами — насто­я­щи и бъдещи!

 • Надя казва:

  Проблемът е, че не е само при родил­ки­те е това, не си ли с избор на екип, не бутнеш ли пари, рискът да се държат с теб така е много голям при как­ва­то и да е процедура…просто хипок­ра­то­ва­та клетва нищо не значи за голяма част от меди­цин­с­ки­те слу­жи­те­ли, а тези които съвес­т­но, ком­пе­тен­т­но и човеч­но си вършат рабо­та­та (дано да същес­т­ву­ват) съм сигур­на, че няма да се засег­нат от такива мате­ри­а­ли, защото знаят, че е масова прак­ти­ка на техни колеги — алчни неком­пе­тен­т­ни психопати!

 • М. казва:

  Ел. не можеш да сра­винш бъл­гар­с­ка родил­ка с немска, анг­лийс­ка или френ­с­ка и пр.. Не, че и там нямат проб­ле­ми, чела съм какви ли не исто­рии от цял свят. Но тук нещата са под вся­как­ва кри­ти­ка именно заради масо­во­то навли­за­не на соци­ал­ни­те мрежи в „помощ“ на бъде­щи­те май­че­та, в които се надъх­ват като стадо вълци преди да напад­нат коша­ра­та с вак­ли­те агънца. Повечето от тях се появя­ват в родил­но­то сякаш са кра­ли­ца­та майка, която пред­по­ла­гам се е дър­жа­ла по-сми­ре­но на раж­да­не­то си от всяка една от нас. Обикновенно бъл­гар­с­ка­та родил­ка „знае всичко“ и недай боже някой да й каже нещо раз­лич­но, било то и про­фе­си­о­на­лист, на момен­та й нару­ша­ва човеш­ки­те права.
  Прочети по-вни­ма­тел­но всички исто­рии по-горе, послед­на­та на Ан при­мер­но, не си ли зада­ваш някой въп­ро­си, не ти ли лип­с­ват доста части от раз­ка­за й?!
  Не мога да приема нищо на дове­рие, защото всяка случка винаги има поне две гледни точки. Нали?!

 • Мер казва:

  Родих на 1.11.13 година в АГ Пловдив. От раж­да­не­то не мога да се оплача. Много бързо мина-не съм пла­ща­ла, не съм имала уго­вор­ки. Отидох с 6 см раз­кри­тие и родих за около 2 часа, първо раж­да­не. Изключително добро отно­ше­ние и от лекаря и от аку­шер­ки­те. Наистина обаче мисля, че всичко зависи и от родил­ка­та. Подхода е инди­ви­ду­а­лен според паци­ен­та. Разбира се не оправ­да­вам гру­бо­то-просташ­ко отно­ше­ние. За съжа­ле­ние при мен проб­ле­ми­те започ­на­ха по време на престоя. След раж­да­не­то ти връч­ват детето и никой не ти обяс­ня­ва какво да правиш и как да го правиш. Бебето не можа да ми отпуши кана­ли­те и си дока­рах такъв мастит, че раж­да­не­то песен ми се видя. Конците ми ги сваля доста нео­пит­на спе­ци­а­ли­зант­ка- много болез­не­но беше. Въпреки пре­жи­вя­но­то обаче се надя­вам да имам въз­мож­ност­та и къс­ме­та да имам второ детенце.

 • СС казва:

  Мила М, относ­но комен­та­ра ти,който съм цитирала:(„Обикновенно бъл­гар­с­ка­та родил­ка „знае всичко“ и недай боже някой да й каже нещо раз­лич­но, било то и про­фе­си­о­на­лист, на момен­та й нару­ша­ва човеш­ки­те права.“)
  Замисляли ли се сте, защо БГ родил­ка знае всичко?!!! Защото никой нищо не и обяс­ня­ва. Защото, ако не знае всичко, ще и раз­ка­жат играта. Да има свес­т­ни лекари, ама са малко. Има раж­да­ния без проб­лем и с отно­ше­ние, ама се броят на пръсти в срав­не­ние с дру­ги­те свър­за­ни с пси­хи­чес­ко наси­лие. Стига сте защи­та­ва­ли лекари и аку­шер­ки. Ако са недо­вол­ни от запла­ща­не и усло­вия, защо не са ста­на­ли програ­мис­ти напри­мер? Факт е, че в БГ пове­че­то лекари, те гледат като ходеща касич­ка, ходеща пътека и изобщо като една голяма бан­к­но­та. Мила М, в БГ няма про­фе­си­о­на­лис­ти, има касапи. Аз съм се сблъс­к­ва­ла с такива Аг-та, при­яте­ли и техни при­яте­ли също!!! Професионалистите мила М, освен в бол­ни­ци­те, рабо­тят в частни кли­ни­ки, поемат много повече паци­ен­ти, откол­ко­то могат да обслу­жат про­фе­си­о­нал­но. По тази при­чи­на мила М, кол­ко­то и да са про­фе­си­о­на­лис­ти, винаги бързат, пре­туп­ват паци­ен­ти и авто­ма­тич­но отпа­дат от спи­съ­ка ПРОФЕСИОНАЛИСТ!!! Особено тия про­фе­си­о­на­лис­ти мила М, които ти викат докато раждаш, да не се глезиш,че нито си пър­ва­та, нито послед­на­та. Е мила М, ПЪРВАТА СЪМ си за себе си. Първата съм с бол­ка­та, която чус­т­вам и с проб­ле­ма си. За мен и моето бебе съм пър­ва­та и се надя­вам да не съм послед­на­та след­с­твие с тъй наре­че­ния ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!! И мила М, дядо Боже се пише с главна буква, защото всред тези тъй защи­та­ва­ни от теб про­фе­си­о­на­лис­ти, само на него остана да се упо­ва­ва­ме и разчитаме.

 • Александра казва:

  Дощя ми се да спо­де­ля раз­лич­но мнение…Родих преди 14 години неп­ла­те­но в най-обик­но­ве­на бол­ни­ца във Варна.Попаднах на стра­хот­на ста­жант-лекар­ка и въз­рас­т­на акушерка,която й се караше неп­ре­къс­на­то и ме разсмиваше.Раждането ми мина естествено,без болка,приятно.Изключвам лошите усло­вия и мръсотията.Но пер­со­на­ла беше страхотен.Преди дни слу­чай­но видях една от екипа и я познах-бях изца­па­ла с кръв новата й престилка,стана ми страш­но неудобно,а тя се разсмя и ми каза че това й е работата.Ведрото й лице се беше запе­ча­та­ло в ума ми.Благодаря им,явно съм била късметлийка,като чета пери­пе­ти­и­те на повечето…

 • Ел казва:

  М., има доста раз­ка­зи, които са доста преди навли­за­не­то на соци­ал­ни­те мрежи, като тази на Ан. Разбира се, че това е само едната гледна точка, но мисля, че не е тайна, че в отно­ше­ни­е­то на аку­шер­ки­те и док­то­ри­те в родил­ни­те отде­ле­ния има ненуж­ни гру­бос­ти, да не кажа бру­та­лиз­ми, а пък да не гово­рим и за погаз­ва­не­то на чисто човеш­ки и паци­ент­с­ки права! Разбира се, има и такива жени, които си мислят, че знаят всичко, но дори и те не са заслу­жи­ли такива думи и отно­ше­ние. И до извес­т­на степен мисля, че жените се под­гот­вят, така да се каже, точно защото знаят, че не могат да имат дове­рие на меди­цин­с­кия екип.

 • Дани Б. казва:

  Предварително се изви­ня­вам за дългия разказ!
  Бях бре­мен­на с вто­ро­то си дете, исках да режи­си­рам пер­фек­т­но­то раж­да­не, бях чела доста, бях минала курса орга­ни­зи­ран от сдру­же­ние Естествено, относ­но начи­ни­те за неме­ди­ка­мен­тоз­но обез­бо­ля­ва­не по време на напъ­ни­те — смяна на пози, масаж, аро­мо­те­ра­пия, визу­а­ли­за­ция, музика. Избрах водно раж­да­не, заради обез­бо­ля­ва­що­то въз­дийс­т­вие на водата, а и защото щеше да огра­ни­чи лекар­с­ка­та намеса. Нямах пре­тен­ции кой ще го води. Но от бол­ни­ца Св. София, бив­ша­та Тина Киркова, ме задъл­жи­ха да избера кон­к­ре­тен лекар и екип. Тогава (2009 г.) вод­но­то раж­да­не беше нещо ново и затова попи­тах кой лекар е по-запоз­нат с този начин на раж­да­не. Отговориха ми шеф­ка­та на родил­но отде­ле­ние — д‑р Григорова, и аз я избрах. Де да не бях!
  Свързах се с нея да се запоз­на­ем, бях в 9‑тия месец, покани ме в час­т­ния си каби­нет, накара ме да си платя за изслед­ва­ни­я­та, при поло­же­ние, че преди 2 дни си бях пра­ви­ла същите изслед­ва­ния на редов­на­та кон­сул­та­ция и вс. беше ОК. Обсъдихме раж­да­не­то, още щом разбра че съм от „сек­та­та“ на сдру­же­ние Естествено и вече и беше ясно какво искам — без меди­ка­мен­ти, вкл. окси­то­цин и упойки, сво­бо­да по време на раж­да­не­то и смяна на позите, приглу­ше­на свет­ли­на, музика и аро­мо­те­ра­пия, при­със­т­вие на тат­ко­то и въз­мож­ност да ми прави масажи, след раж­да­не­то да се пре­ре­же пъп­на­та връв след като спре да пул­си­ра, бебето да го гушна ВЕДНАГА и да му пред­ло­жа да засуче, да не го отде­лят от мен от момен­та на раж­да­не­то до изпис­ва­не­то, ако се наложи заши­ва­не на раз­къс­ва­не, ДА БЪДА обез­бо­ле­на, заши­ва­не­то да е с резор­би­ра­щи се конци( при пър­во­то раж­да­не не бяха и това ми коства доста проб­ле­ми), ако се наложи някак­ва мед. интер­вен­ция да ми се обясни какво точно ще ми правят и защо се налага. Това не са кап­ри­зи, а право на всяка родил­ка да ги изисква.
  Тя при­вид­но се съг­ла­си с всичко, но впос­лед­с­твие се оказа, че пове­че­то от жела­ни­я­та ми не бяха изпъл­не­ни по една или друга при­чи­на. Обсъдихме и веро­ят­ност­та от пре­нос­ва­не, както при пър­ва­та ми бре­мен­ност и че пред­по­чи­там да се изчака мак­си­мал­но, преди да се предиз­ви­ка раж­да­не. Д‑р Григорова каза — първо стигни до тер­ми­на пък тогава ще го мислим.
  И ето ни отново заедно със съп­ру­га в час­т­ния каби­нет, вече 2 дена след тер­ми­на ми. Докторката вади теф­те­ра и заявя­ва, че била сво­бод­на сряда и чет­вър­тък сутрин(следобеда преглеж­да в час­т­ния каби­нет) и да си избе­рем дата. Напомням любез­но че веро­ят­но тер­ми­на ми не е изчис­лен пра­вил­но, тъй като цикъ­лът ми е по-дълъг и че моето жела­ние е да изча­ка­ме кол­ко­то е въз­мож­но. „Ми, то бебето е вече доста­тъч­но раз­ви­то, няма какво да чакаме.“ Все пак аз пред­по­чи­там раж­да­не­то да стане по естес­т­вен път, при пре­диш­но­то пре­нос­ва­не ме чакаха 10 дни в Шейново. Тя вече под­раз­не­на ме поглеж­да и ми се тросва: „Тогава да чакаме, ама то МОЖЕ И МЪРТВО ДА СЕ РОДИ!“
  И се питам нор­мал­но ли е да кажеш точно това на жена в 9‑тия месец, дето след някол­ко дни ще ражда, която е при­тес­не­на и уяз­ви­ма. Дори да има някак­ви пока­за­ния( а нямаше) като лоши тонове на бебето, малко око­лоп­лод­ни води, оста­ря­ла пла­цен­та, пак може да обяс­ниш ситу­а­ци­я­та с други думи, като — има риск…, по-разум­но е…, пре­по­ръч­вам ви… . Останах с впе­чат­ле­ни­е­то че ме мани­пу­ли­ра по този недос­то­ен начин, само за да ме вкара в удоб­на­та си програма.
  Същата вечер обсъж­дах­ме със съп­ру­га и близка при­ятел­ка смяна на лекаря в послед­ния момент. Но аз държах на вод­но­то раж­да­не, а само тази бол­ни­ца го пред­ла­га­ше, това озна­ча­ва­ше че алтер­на­тив­ния доктор, щеше да бъде колега на Д‑р Григорова и освен това беше въз­мож­но тя „да ме гледа накри­во“ и недай Боже да мани­пу­ли­ра пер­со­на­ла. Реших да остана при нея, пък как­во­то такова, съг­ла­сих се и с предиз­вик­ва­не­то, нали не исках да навре­дя на рож­ба­та си. След едно обаж­да­не ни инс­т­рук­ти­ра­ха: „Елате утре в 5, та да приклю­чим до обяд!“
  И ето ни сут­рин­та рано-рано в бол­ни­ца­та. Събличам се, при­емам меди­ка­мен­та за предиз­вик­ва­не на раж­да­не­то, обръс­ват ме и ми правят клизма, след което ме насоч­ват към тоа­лет­на­та. КОЙТО Е ГНУСЛИВ ИЛИ СЪС СЛАБИ НЕРВИ ДА НЕ ЧЕТЕ ПО ДОЛУ. Заварвам тоа­лет­на­та не добре почис­те­на след послед­но­то и пол­з­ва­не, заемам добре позна­та­та на всички жени полук­лек­на­ла поза и .… просто не бях под­гот­ве­на за залпа, който се получи. Ужасно при­тес­не­на се чудя как да почис­тя след себе си, накъс­вам тоал. хартия и се опит­вам да избър­ша, но не мога да се сгъна, че корема ми пречи, нами­рам в съсед­но поме­ще­ние кофа с вода и канче и започ­вам да поли­вам в отчаян опит да при­ве­да всичко в при­ли­чен вид. Така ме завар­ва сани­тар­ка­та и не мога да ви опиша какви думи изпол­з­ва, за да ме накара да се почув­с­т­вам още по-при­тес­не­на и виновна.
  Завеждат ме в родил­на­та стая с ваната, където ме чака мъжа ми. Осветлението е ярко, така пер­со­на­ла виждал по-добре, музика няма(мъжа ми забра­ви касе­то­фо­на), но и да го беше взел, едва ли щяха да го пуснат. Контракции вече имам и се засил­ват. Връзват ме за лег­ло­то да мерят тоно­ве­те. При поло­же­ние че имат и пор­та­ти­вен уред за мерене, но той изис­к­ва някой от пер­со­на­ла да е анга­жи­ран. Къде остана моята сво­бо­да да заемам раз­лич­ни пози! Ама аз съм гово­ри­ла пред­ва­ри­тел­но да не ме държат лег­на­ла дълго време. „Добре, добре, само замал­ко!“ И така час и поло­ви­на, веро­ят­но докато си изпият кафето и прегле­дат сут­реш­на­та преса. По кори­до­ра е тихо, няма сума­то­ха, оче­вид­но нямат бърза работа. Искам съп­ру­га да ме раз­вър­же или да намери някоя сестра да го напра­ви. Той ме моли да не викам, за да не ни нарочат.
  Един час по-късно кон­т­рак­ци­и­те са зачес­ти­ли, д‑р Григорова ме преглеж­да и говори на сес­т­ра­та: „Главичката на бебето е ниско долу, но ние трябва да спу­ка­ме водите за да прогре­си­ра раж­да­не­то, подай ми …еди кой си…уред.“ Говорят си, все едно мен ме няма и не става дума за моето тяло и моето бебе. Сестрата вади един дълъг шиш и раз­би­рам, че док­тор­ка­та се кани да ми го вкара отдолу, да мине с него покрай гла­вич­ка­та на бебето и да спука мехура. Хваща ме страх и казвам упла­ше­но: „Моля, вни­ма­вай­те за бебето!“ Леле, каква тирада послед­ва — коя съм аз да се съм­ня­вам в ней­на­та ком­пе­тен­т­ност, колко години имала стаж, пък аз ако си позво­ля още една подоб­на забе­леж­ка, тя щяла да си тръгне и да ме остави да се опра­вям сама! А беше необ­хо­ди­ма само една топла дума и уве­ре­ние че всичко ще бъде наред.
  След раж­да­не­то по гла­вич­ка­та на сина ми личеше одрас­ка­но­то от шиша, Слава Богу че се раз­ми­на само с това.
  Най-после дойде момен­тът за ваната, който чаках с все по-нарас­т­ва­що нетър­пе­ние, защото кон­т­рак­ци­и­те бяха по-чести и все по-болез­не­ни. Но щом влязох в топ­ла­та вода — какво облек­че­ние, бол­ки­те бяха с поне 2 сте­пе­ни по слаби. Просто не усетих кога стиг­нах до пъл­но­то раз­кри­тие. Усетих напъни. ОТНОВО ПРЕДУПРЕЖДАВАМ ГНУСЛИВИТЕ ДА НЕ ЧЕТАТ. Който е запоз­нат с физи­о­ло­ги­я­та на жен­с­ко­то тяло, знае че нищо не може да остане в чер­ва­та, когато бебето излиза. Явно клиз­ма­та не беше свър­ши­ла цялата работа и при първия напън във ваната се осво­бо­ди .… досе­ща­те се. При това сестра и аку­шер­ка, започ­на­ха да се над­пре­вар­ват в цве­тис­ти­те комен­та­ри на ситу­а­ци­я­та: „Виж сега каква стана тя — манджа с грозде!“ , „Така ти се пада като искаш вана!“, „Абе ти какво си яла вчера — това на копър ми при­ли­ча!“, „Сега стис­кай да не изка­раш бебето преди да сме изто­чи­ли водата!“
  Аз през това време от силата на бол­ки­те и напъ­ни­те не знаех на кой свят се нами­рам. Въобще не можех да се защитя! Мъжа ми се беше фоку­си­рал върху мене и как да ми помог­не, а и не е от тези дето ще дигат скан­да­ли и ще се раз­пра­вят! Но тези комен­та­ри още ги помня!
  За щастие бебето се роди след като бяха изто­чи­ли водата, вед­на­га си го гушнах и това беше най-хуба­ви­ят момент, моят син беше здрав и ме гле­да­ше с мал­ки­те си невин­ни очички. Плацентата се роди във ваната, а после взеха бебето да го пре­тег­лят, докато аз изли­зах от ваната и сядах на мага­ре­то за преглед на разкъсванията.
  Трябваше да ми се напра­вят някол­ко вът­реш­ни и външни шева, защото по думите на д‑р Григорова: „Онези от Шейново пред­ния път са си оста­ви­ли ръцете, но аз ще те оправя. После ще ми бла­го­да­риш!“ И започ­на да ме шие на голо, въп­ре­ки че изрич­но насто­я­вах да ме обез­бо­ли, обаче тя не можела да чака и да съм тър­пя­ла. Аз при всяко бод­ва­не с иглата под­ска­чах и се дърпах назад. А тя вика, ела тука не се дърпай, че ще те зашия лошо. Аз охкам и скимтя, но в този момент ми връщат бебето и ми го слагат на корема, чуде­сен начин да ме нака­рат да млъкна. Стискам зъби за да не го стрес­на. Повтарям си още малко и мъче­ни­е­то ще свърши.
  Цялото това пре­жи­вя­ва­не остави спомен, за който не исках да се сещам. След 3 години(2012) реших да имам трето дете и отидох да раждам в друга бол­ни­ца без вся­как­ви уго­вор­ки, без пре­тен­ции, съг­ла­ся­вай­ки се за всичко с пер­со­на­ла, защото уви нещата не са се про­ме­ни­ли и отно­ше­ни­е­то си е същото. А аз не исках да давам повод за хап­ли­ви забе­леж­ки, които да помня с години.
  Обаче осъз­на­вам че нещата трябва да се про­ме­нят, защото родил­ка­та има право на хуман­но и човеш­ко отно­ше­ние, без гру­бос­ти и наси­лия над тялото и душата и. Затова заста­вам зад своя разказ и съм готова да сви­де­тел­с­т­вам и в съда. Смятам че ако всяка от нас го напра­ви и се обе­ди­ним, ще имаме по-голям успех, откол­ко­то всеки поотделно.

 • бс казва:

  Моята пред­ста­ва за естес­т­ве­но раж­да­не беше същата като тази на Дани Б. , със или без вана, но уви само мога откро­ве­но да завиж­дам на Александра…

 • Мира казва:

  Здравейте,моите права ама какви права,аз когато раждах нямах такива.Дали е нор­мал­но да те оста­вят да раждаш 25часа,болна с изтек­ли Зелени води и с моно­тон­ни тонове на бебето? С раз­кри­тие с големи мъки и болез­не­ни сис­те­ми до 4см.,защото док­то­ри­те тряб­ва­ше да спят и не им се зани­ма­ва­ше със спешно секцио.Отвратително и грубо държание,акушерка която само викаше и ме блъскаше,доктори на които просто не им се оперираше.Къде в случая са ми пра­ва­та? Оооо полу­чих права когато дойде един доктор тъй като аз виках и се карах с акушерките,прегледа ме и ме дръпна на страна “Ще има секцио(което при мен тряб­ва­ше да се случи по спеш­ност доста по рано),но Аз съм шеф на екип,това се заплаща.Казах ами добре ще си платим.Направиха ми секцио и то с услож­не­ния и накрая мъжът ми му даде лично една сума и така всичко приклю­чи. Не искам да си спом­ням дори как аку­шер­ки­те ми каз­ва­ха “да си опра­ви­ла нещата по рано,да си си платила.Как ме бутаха,как мина­ва­ха посто­ян­но док­то­ри и каз­ва­ха “ооо тук сме за секцио има проб­ле­ми “и така и никой не доиде да ме опе­ри­ра. Това не е нормално,в този случай права нямаш,само се молиш някой да напра­ви нещо ‚да ти помог­не. В крайна сметка детето ми се роди с инфек­ция и беше на антибиотици,с пода­ва­не на кис­ло­род при раж­да­не и с заба­ве­ни реф­лек­си заради факта,че съм била тол­ко­ва часове с изтек­ли зелени води.Благодаря на Господ,че детето ми живо и здраво,и съжа­ля­вам горко,че не си платих в частна кли­ни­ка за да родя като нор­мал­ни­те хора.здравеопазването е България е под вся­как­ва критика,хора поло­же­ни­е­то е трагично 🙁

 • […] Покрусени от случая с почи­на­ла­та родил­ка Ренета Томова от Сливен, бихме искали да при­пом­ним, че сдру­же­ние „Родилница” от години алар­ми­ра общес­т­ве­ност­та за чес­ти­те случаи на наси­лие над родил­ки в бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци. Тази тема отдав­на е обсъж­да­на на сайта на „Родилница“. […]

 • […] Покрусени от случая с почи­на­ла­та родил­ка Ренета Томова от Сливен, бихме искали да при­пом­ним, че сдру­же­ние „Родилница” от години алар­ми­ра общес­т­ве­ност­та за чес­ти­те случаи на наси­лие над родил­ки в бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци. Тази тема отдав­на е обсъж­да­на на сайта на „Родилница“. […]

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.