Не отнемайте майката!

Известно е, че пър­ви­ят кон­такт между май­ка­та и бебето е от същес­т­ве­но зна­че­ние и за два­ма­та. Изключително важно е бебето да расте със своята майка от момен­та на раж­да­не­то. Едва ли има по-голяма пси­хи­чес­ка травма за едно дете от това него­ва­та майка да му бъде отнета, да не може да бъде кър­ме­но от нея, да не усеща ней­на­та топ­ли­на, грижа и закри­ла. Новородените и бебе­та­та в най-голяма степен се нуж­да­ят от своята био­ло­гич­на майка, най-зави­си­ми са от нея и най-рис­ко­ва­но именно за тях е да бъдат лишени от нея.

За съжа­ле­ние, с новото зако­но­да­тел­с­т­во относ­но закри­ла­та на детето се съз­да­ват усло­вия много бебета да бъдат лишени от майка си, без това да е необходимо.

С про­ме­ни­те в Закона за закри­ла на детето (ДВ, бр. 24 от 2019 г., чието вли­за­не в сила беше отло­же­но за 01.07.2020 г.) се съз­да­де нов член – 36б, според който упра­ви­те­лят на лечеб­но заве­де­ние, в което има родил­но отде­ле­ние, и лич­ни­ят лекар на бре­мен­на жена, на които е ста­на­ло извес­т­но, че същес­т­ву­ва непос­ред­с­твен риск от изос­та­вя­не на дете вед­на­га след раж­да­не­то, са длъжни неза­бав­но да пода­дат сигнал до дирек­ция „Социално под­по­ма­га­не“. Според алинея 4 на този член упра­ви­те­лят на лечеб­но­то заве­де­ние, в което има родил­но отде­ле­ние, не може да изпис­ва детето до изти­ча­не­то на срока за про­вер­ка на сигнала.

Според адв. Илияна Мавродиева-Ангелова тази раз­по­ред­ба е осо­бе­но при­тес­ни­тел­на. На меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция под над­слов „Отвличане на деца от соци­ал­ни­те служби. Скрита война срещу семейс­т­во­то”, със­то­я­ла се в София на 29 и 30 сеп­тем­в­ри 2019 г., тя разяс­ни, че същес­т­ву­ва опас­ност пре­цен­ка­та на лека­ри­те да е неп­ра­вил­на, тъй като е субективна.

Липсват зако­но­ви кри­те­рии кои обсто­я­тел­с­т­ва могат да сви­де­тел­с­т­ват за нали­чие на риск от изос­та­вя­не. Възможно е напри­мер май­ка­та да отказ­ва анти­би­о­ти­ци за бебето си и това да бъде сче­те­но като опасно за здра­ве­то му пове­де­ние и оттук лека­рят да си напра­ви извод за нали­чие на риск от изос­та­вя­не. Възможно е също лека­рят да е полу­чил невяр­на инфор­ма­ция от зло­же­ла­тел и да подаде сигнал до соци­ал­на­та служба само въз основа на тази информация.

Миналата година се случи нещо подоб­но. На кон­фе­рен­ци­я­та адв. Петър Николов раз­ка­за за случая на Симона Алекова от с. Арда, Смолянско, която не успява да заведе бебето си у дома след раж­да­не­то и да го накър­ми. Социалните работ­ни­ци го взимат още от родил­ния дом с аргу­мен­та, че май­ка­та не била спо­соб­на да се грижи за бебето. Оказва се, че повод за взи­ма­не­то на детето е устен ано­ни­мен сигнал от зло­же­ла­тел. След някол­ко месеца Симона Алекова успява да докаже, че обви­не­ни­я­та спрямо нея са без­поч­ве­ни, и си връща детето чрез съда. Но как тя ще изле­ку­ва пси­хи­чес­ка­та травма – соб­с­тве­на­та си и най-вече тази на бебето?! Според пси­хо­ло­зи­те лип­са­та на май­ка­та в пър­ви­те дни от живота е при­чи­на по-късно за деп­ре­сия, чув­с­т­во за изос­та­ве­ност, неси­гур­ност и мало­цен­ност. Освен това, май­чи­на­та кърма е много важна в пър­ви­те месеци от живота, когато се изграж­да имун­на­та сис­те­ма. В тази лична драма никой не е осъден да носи отго­вор­ност за непоп­ра­ви­ма­та травма от раз­дя­ла­та. Законът не пред­виж­да неб­ла­гоп­ри­ят­ни после­ди­ци нито за лице, което подава лъжлив сигнал, нито за соци­ал­ни работ­ни­ци, които не про­ве­ря­ват истин­ност­та на твър­де­ни­я­та в полу­че­ния сигнал. Това е сери­о­зен про­пуск на зако­но­да­те­ля, който отваря широко вра­ти­те за зло­у­пот­ре­би, коруп­ция, грешки, запла­хи и лично отмъ­ще­ние. Родилката може да бъде поста­ве­на под запла­ха да й бъде отнето детето, ако отсто­я­ва пра­во­то си на инфор­ми­ран избор относ­но родил­ни­те грижи.

На 09.01.2020г. Екатерина Георгиева Славова, на 6 месеца, беше лишена от своята майка „бла­го­да­ре­ние” на гер­ман­с­ки­те соци­ал­ни служби, отново по лекар­с­ки сигнал. Социалните работ­ни­ци обяс­ни­ли на роди­те­ли­те – бъл­га­ри, живе­е­щи в Германия, че били откри­ти следи, въз основа на които можело да се пред­по­ло­жи наси­лие върху бебето. Става въпрос за хема­том в гла­ва­та, който според влас­ти­те можело да бъде при­чи­нен от раз­тър­с­ва­не на бебето от май­ка­та. Оправданието за отне­ма­не­то на бебето звучи нелепо, още повече на фона на факта, че бебето е изцяло на кърма цели 7 месеца – оче­вид­но е желано и оби­ча­но дете. Но, дори и да успеят да върнат рож­ба­та при себе си, роди­те­ли­те и детето вече са трав­ми­ра­ни от раз­дя­ла­та. Някой ще носи ли отго­вор­ност за при­чи­не­на­та на това семейс­т­во пси­хи­чес­ка травма?

Изобщо, закри­ла­та на детето според „модер­но­то” зако­но­да­тел­с­т­во се осно­ва­ва на погреш­ния въз­глед, че роди­те­ли­те по пре­зум­п­ция са опасни за детето си и то трябва да бъде защи­та­ва­но от тях. Погрешно е детето да бъде отне­ма­но без съдеб­но реше­ние, а след това роди­те­ли­те да трябва да се борят месеци и години, за да си върнат детето, доказ­вай­ки неви­нов­ност­та си. Би след­ва­ло да се приеме, че по прин­цип всяка майка иска да отгле­да детето си, щом го е изно­си­ла девет месеца и е пре­ми­на­ла през всички труд­нос­ти, болки и рис­ко­ве, за да му даде живот. Не пра­ви­ло­то, а изклю­че­ни­е­то трябва да под­ле­жи на доказ­ва­не. Отнемане на дете от роди­те­ли­те без съдеб­но реше­ние следва да се извър­ш­ва само въз основа на изчер­па­тел­но и ясно опре­де­ле­ни в закона кри­те­рии, които очер­та­ват без­спор­ни­те случаи на наси­лие, пораж­да­що опас­ност за живота и здра­ве­то на детето. Във всички оста­на­ли случаи следва да се пред­по­че­те инте­ре­са на детето да бъде с роди­те­ли­те си до доказ­ва­не на обви­не­ни­я­та срещу тях. Ако не бъде гаран­ти­ра­но пра­во­то на неп­ри­кос­но­ве­ност на семейс­т­во­то, жер­т­ви­те на сис­те­ма­та за закри­ла на детето ще бъдат повече от спа­се­ни­те от нея.

Родилница

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.