Световна седмица за уважение към раждането 2015

Непрекъсната обич и под­кре­па за мен и моето бебе“ (17−24 май 2015 г.)

 

София, 16 май 2015 г.

За седма поред­на година България се включ­ва в отбе­ляз­ва­не­то на Световната сед­ми­ца за ува­же­ние към раж­да­не­то. Събития ще се про­ве­дат в 5 града.

Световната сед­ми­ца за ува­же­ние към раж­да­не­то се чества от 2004 година по идея на Френския алианс за ува­же­ние към раж­да­не­то (AFAR). Отбелязването на сед­ми­ца­та дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­на­та чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­ми­те на раж­да­не­то и пра­ва­та на раж­да­ща­та жена. Темата тези година е „Непрекъсната обич и под­кре­па за мен и моето бебе“.

Нека се запи­та­ме колко са жените днес, които да не раз­каз­ват с ужас или неп­ри­ят­ни чув­с­т­ва за раж­да­не­то на най-сък­ро­ве­но­то си – своето дете. Колко често сме чували думите: „Ох, веднъж само да си тръгна от бол­ни­ца­та!“ или „Раждането беше кош­мар­но! Имах чув­с­т­во­то, че ще умра.“
Историята раз­каз­ва, че в мина­ло­то раж­да­ща­та винаги е била под­кре­пя­на от жена по време на раж­да­не­то. Днес реал­ност­та е доста по-раз­лич­на – в много страни раж­да­не­то се приема за меди­цин­с­ко съби­тие, а раж­да­ща­та се тре­ти­ра като паци­ент. Днес бебето не се ражда, то се „изваж­да“ от май­ка­та. Жената не полу­ча­ва под­кре­па от любим човек, защото „не раз­по­ла­га­ме с необ­хо­ди­ма­та мате­ри­ал­на база“. Подкрепа не среща и в лицето на меди­цин­с­кия пер­со­нал, даже най-често жената бива овик­ва­на колко зле се справя. Днес раж­да­ща­та е просто поред­ни­ят „про­дукт“, който трябва да бъде обслу­жен и фината душев­но-емо­ци­о­нал­на страна на това велико човеш­ко съби­тие почти се е стопила.

Това води до деху­ма­ни­зи­ра­не на пре­жи­вя­ва­ни­я­та на жената от раж­да­не­то на детето ѝ. Днес често се случва жените да бъдат под­ла­га­ни на рутин­ни бол­нич­ни прак­ти­ки, които имат неб­ла­гоп­ри­я­тен ефект върху напре­дъ­ка на раж­да­не­то. От друга страна всички про­уч­ва­ния показ­ват, че когато жените полу­ча­ват неп­ре­къс­на­та под­кре­па по време на раж­да­не, се уве­ли­ча­ват въз­мож­нос­ти­те те да родят спон­тан­но, без нужда от извър­ш­ва­не на секцио, без при­ла­га­не­то на фор­цепс или вакуум екс­трак­тор. И не само това – жените, полу­чи­ли под­кре­па, по-рядко искат бол­ко­ус­по­ко­я­ва­щи, по-често са удов­лет­во­ре­ни от раж­да­не­то и про­дъл­жи­тел­ност­та на раж­да­не­то е по-малка, а бебе­та­та имат по-добри резул­та­ти на Апгар теста.

Какво значи „под­кре­па“ за раж­да­ща­та жена? Това е оказ­ва­не на емо­ци­о­нал­на под­кре­па, под­по­ма­га­не на жената да се чув­с­т­ва по-ком­фор­т­но, пре­дос­та­вя­не­то на инфор­ма­ция и защита. Всичко това подоб­ря­ва физи­о­ло­гич­на­та страна на раж­да­не­то, както и усе­ща­не­то за кон­т­рол и ком­пе­тен­т­ност на жената и по този начин нама­ля­ва необ­хо­ди­мост­та от аку­шер­с­ки интервенции.

Редица изслед­ва­ния сочат цен­т­рал­на­та роля на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та между меди­цин­с­ки спе­ци­а­лис­ти и раж­да­ща­та жена и апе­ли­рат към емпа­тия и преди всичко човеш­ко отно­ше­ние към нея по време на раж­да­не­то. Познаването и зачи­та­не­то на основ­ни­те ѝ човеш­ки права на авто­но­мия над соб­с­тве­но­то тяло дик­ту­ват отно­ше­ние с ува­же­ние и съп­ри­час­т­ност. Думите на меди­цин­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти или близки, чути по време на раж­да­не, са спо­соб­ни да про­ме­нят изцяло въз­при­я­ти­е­то на жената за раж­да­не­то като личен провал (както често се случва при неп­ред­ви­де­но цеза­ро­во раж­да­не) в усе­ща­не за сигур­ност, при­ема­не на слу­чи­ло­то се и дори личен триумф. И както много жени спо­де­лят, това се случва неза­бе­ля­за­но и нена­роч­но, когато отно­ше­ни­е­то към тях е топло, автен­тич­но и непринудено.

За да запа­зим човеш­ко­то лице на раж­да­не­то, е необ­хо­ди­мо да не забра­вя­ме, че всяко раж­да­не се случва само веднъж в живота на жената, детето и тях­но­то семейс­т­во, неза­ви­си­мо че то може да е само едно от сто­ти­ци­те раж­да­ния за асис­ти­ра­щи­те му. Необходимо е раз­би­ра­не и при­ема­не на ролята на асис­ти­ращ като на при­ви­ле­гия да сме част от това тайн­с­т­во, за да го запа­зим такова.

 

ПРОГРАМАТА ПО ГРАДОВЕ

 

Варна

22 май (петък)

18:00 ч.                „Йога прак­ти­ки за релак­са­ция“, Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ № 12, Варна

За инфор­ма­ция и запис­ва­не: тел. 0889 306 731

водещ: Велислава Славова – йога учител и майка на 2‑ма

за кон­такт: tapas_vn@abv.bg, тел. 0899 818 779

вход: свободен/дарение

 

28 май (чет­вър­тък)

18:30 ч.    Тренинг „Щастлива майка = щас­т­ли­во дете”, хотел „Капитол“, ул. „Петко Каравелов“ № 40, Варна

водещи: Ирина Вълчева-Кръстева – тре­ньор лич­нос­т­но раз­ви­тие и майка

Маги Ангелова – психолог

С пред­ва­ри­тел­но запис­ва­не на: http://www.galerini.com/, seminar@galerini.com, тел.  0884 022 122

вход : 20 лв.

 

30 май (събота)

10:30 ч.    Творческо кафе, веге­та­ри­ан­с­ко-рибен рес­то­рант „Жасмин Тий Хаус”, ул. „Петко Каравелов” № 26, Варна

водещ: Яна Мицева – кон­сул­тант по носене на бебето в слинг и майка на 3‑ма

за кон­такт: http://www.fairyknot.org/, тел. 0893 427 142

вход:  сво­бо­ден / дарение

 

04 юни (чет­вър­тък)

18:30 ч.                „Аз, моят любим и нашето бебе – как да запа­зим Любовта и страст­та след раж­да­не­то?“, Йога студио „Тримурти”, ул. „Йоан Екзарх” № 12, Варна

водещ: Ирина Вълчева-Кръстева – тре­ньор лич­нос­т­но раз­ви­тие,  бели денс учител и майка

за кон­такт: http://www.galerini.com, seminar@galerini.com, тел. 0884 022 122

вход: сво­бо­ден / дарение

 

11 юни (чет­вър­тък)

17:30 ч.                „Бебе и мама в едно след раж­да­не­то: Контактът”, в Център за семей­но кон­сул­ти­ра­не и меди­а­ция „Разум и Сърце”, ул. „Пирин” № 20A, Варна

водещ: Ива Василева – пси­хо­лог и семеен медиатор

за кон­такт:  http://www.intramentis.com/, info@intramentis.com, тел. 0879 68 48 26

вход: сво­бо­ден / дарение

 

17 юни (сряда)

17:00 ч.                „Дулата – про­дъл­жи­тел­на грижа и под­кре­па за мен и моето  бебе“, в Йога студио „Тримурти”, ул. „Йоан Екзарх” № 12, Варна

водещи: Мария Христова и Милена Дянкова – дули, инс­т­рук­то­ри по раж­да­не и майки х2

за кон­такт: тел. 0888 864 973, 0889 306 731

вход: сво­бо­ден / дарение

 

 

20–21.06.2015 г. (събота и неделя) 

от 10:30 – Клуб-биб­ли­о­те­ка „Виделина“, ул. „Цар Симеон І” 27, ет. 2, ст. 6, Варна

Филмов уикенд, посве­тен на раждането

Прожекция на доку­мен­тал­ни­те филми

Да раждаш с удо­вол­с­т­вие — най-добре скри­та­та тайна“ — 20 юни

Документален филм, който раз­кри­ва непоз­на­та­та страна на раж­да­не­то — въз­мож­ност­та то да бъде при­ят­но, безо­пас­но и удов­лет­во­ря­ва­що пре­жи­вя­ва­не. Той предиз­вик­ва зри­те­ли­те да пре­раз­г­ле­дат онова, което знаят за раж­да­не­то и него­вия потен­ци­ал. Среща ни отбли­зо с 11 двойки, които спо­де­лят своите стра­хо­ве, въл­не­ния, тър­се­ния и под­го­тов­ка, и ни прави сви­де­те­ли на силата и мощта, която откри­ват в себе си, за да родят своите бебета по един нежен, любящ и при­ятен начин. Това е филм, който вдъх­но­вя­ва жените да повяр­ват в себе си. Филм, който про­ме­ни отно­ше­ни­е­то на много тат­ков­ци в България и ги убеди да бъдат до май­ка­та в този момент.

Микрораждане“ — 21 юни

Документален филм, който раз­ри­ва най-новите научни изслед­ва­ния на мик­рос­ко­пич­ни­те съби­ти­я­та по време или непос­ред­с­тве­но след раж­да­не­то. Освен поява­та на едно ново човеш­ко същес­т­во, се случва и още едно реша­ва­що съби­тие, което не се вижда с невъ­о­ръ­же­но око. Но то би могло да опре­де­ли здра­ве­то на бебето за целия му живот. Това е пося­ва­не­то на бебето с мик­ро­би­о­ма —  всички мик­ро­би, както и тех­ни­те гени и геноми, които живеят в и върху човеш­ко­то тяло. Учените откри­ват, че ако се намес­ва­ме в естес­т­ве­ни­те про­це­си на раж­да­не­то или ги про­пус­ка­ме изобщо, това може да има опус­то­ши­тел­ни после­ди­ци за дъл­гос­роч­но­то здраве на нашите деца.

орга­ни­за­то­ри: Алианс на бъл­гар­с­ки­те аку­шер­ки и Фондация „Родители за родители“

за кон­такт: dani.dim.bg@abv.bg, info@tvoritelnitzi.org, тел. 0888 579 749, 0899 430 120

вход: 4 лв.

 

Велико Търново

Център Happy Mums, ул. Марно поле № 23, ет. 5

19 май (втор­ник)

16:00 ч.                Група за емо­ци­о­нал­на под­кре­па на роди­те­ли на преж­дев­ре­мен­но родени деца – вижте съби­ти­е­то тук:  https://www.facebook.com/events/456904754470493/

За инфор­ма­ция тел.: 0887 704 786, 0988 918 176 или email:     t_kalushkova@abv.bg

17:15 ч.                Фитбол за бре­мен­ни с Деси

 

21 май (чет­вър­тък)

10:30 ч.                Йога за бре­мен­ни с Таня

17:30 ч.                Тренинг „Свекърва или свекървище…Разбиране на връз­ки­те, които ни огра­ни­ча­ват“ — под­роб­нос­ти и запис­ва­не тук: https://www.facebook.com/events/1577413492511461/

 

22 май (петък)

10:30 ч.                Трениг „За леко и пози­тив­но раж­да­не“ с Дани Дечева- аку­шер­ка и магис­тър по психология
Местата в гру­па­та са запълнени.

18:00 ч.                „Микрораждане“ — филм

Микрораждане“ е нов 60-мину­тен доку­мен­та­лен филм, който раз­глеж­да раж­да­не­то по един изцяло нов начин – през обек­ти­ва на мик­рос­ко­па и изслед­ва най-новите научни изслед­ва­ния в област­та на мик­рос­ко­пич­ни­те съби­ти­я­та, които се случ­ват по време или вед­на­га след раждането.
Такса: 3 лв.
Подробности за филма може да видите тук: https://www.facebook.com/events/374283059435411/

 

 

 

Разград

21 май (чет­вър­тък)

10:30 ч.    Лекция на тема „Първи грижи за ново­ро­де­но­то в бол­ни­ца­та и у дома“, орга­ни­зи­ра­на от Училище „Родители“, място: Бистро MamaCita, ул. „Васил Левски“ № 4, тел. 0887 999 987

 

 

Русе
20 май (сряда)

10:00 ч.                Лекция на тема „Бебето – как се приспо­со­бя­ва към новите усло­вия на живот, осо­бе­нос­ти“, орга­ни­зи­ра­на от  Училище „Родители“; зала „Есте“ ул.„Борисова“ № 44Б, ет. 3 /над Казиното/, тел. 0887 999 987

 

София

23 май, събота

15:00 ч.    Безплатна фото­се­сия за бъдещи и насто­я­щи майки, в център Естествени идеи, ул. Московска № 27Б с фотог­раф­с­ко студио phoTOof YOU.
По същото време ще се проеде и дис­ку­сия на тема „Подкрепа по време на раждане“.

За повече инфор­ма­ция: https://www.facebook.com/events/867023623363235/

 

До 31 май (неделя) можете да изпра­ти­те вашите раз­ка­зи и раз­мис­ли на тема „Подкрепата по време на моето раж­да­не“ на e‑mail oducat@gmail.com. Най-спо­луч­ли­ви­те раз­ка­зи ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни на сайта www.doula.bg, а побе­ди­тел­ка­та ще получи пода­рък – елас­ти­чен слинг от Естествени идеи, цвят по избор.


28 май 2015 г., четвъртък

Практикуми с енер­гий­на пси­хо­ло­гия, в Арт Йога Студио Янтра, ул. Незабравка 33, София
От 12:00 ч. — „Страх от раждането“
От 14:00 ч. — „Травматично раж­да­не“
орга­ни­зи­ра: Зона Либерта
водещ: Мая Сидерова — кон­сул­тант лич­нос­т­но раз­ви­тие и майка на 4‑ма
за под­роб­нос­ти: https://www.facebook.com/events/1581925568732364/permalink/1604959786428942/
за запис­ва­не: имейл: maya_ps@abv.bg  или тел: 0888−958−665

Цена на 1 прак­ти­кум — 20 лв.
Групи до 5 човека

 

4 юни 2015 г., четвъртък
Практикуми с енер­гий­на пси­хо­ло­гия, в Арт Йога Студио Янтра, ул. Незабравка 33, София
От 12:00 ч. — „Страх от раждането“
От 14:00 ч. — „Травматично раж­да­не“
орга­ни­зи­ра: Зона Либерта
водещ: Мая Сидерова — кон­сул­тант лич­нос­т­но раз­ви­тие и майка на 4‑ма
за под­роб­нос­ти: https://www.facebook.com/events/1581925568732364/permalink/1604959786428942/
за запис­ва­не: имейл: maya_ps@abv.bg  или тел: 0888−958−665, Мая Сидерова

Цена на 1 прак­ти­кум — 20 лв.
Групи до 5 човека

 

6 юни, събота
от 13:00 ч.    Лекция-дис­ку­сия на тема „Раждане и права“, в цен­тъ­рa на Сдружение „Естествено“,  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 29, София
водещ: адво­кат Даниела Фъртунова – член на Общото съб­ра­ние на Български хел­зинк­с­ки коми­тет и на сдру­же­ние „Естествено“,  майка на две малки деца
за под­роб­нос­ти: http://www.estestveno.com/seminar_za_prava_na_jenite

Цена за учас­тие: 25 лв. (пар­т­ньо­ри­те без­п­лат­но), само с пред­ва­ри­тел­но запис­ва­не на: info@estestveno.com

 

11 юни, четвъртък
— в Йога Студио Шамбала

от 15:00 до 16:30 ч. „Весело раж­да­не“ — йога на смеха за бременни
от 16:30 до 17:30 ч.  — кратки пре­зен­та­ции на фотог­ра­фии на раж­да­не и на алтер­на­тив­на Бахова терапия
от 17:30 до 19:00 ч. „Весело раж­да­не“ — йога на смеха за рабо­те­щи бре­мен­ни мами
Вход: дарения
Водещи:
Диляна Горова — дула, майка на 3 деца, тера­певт йога на смеха
Ина Ботева — фотог­раф, майка на 2 деца
Нели Мутафова — Бахов тера­певт, майка на 2 деца

за под­роб­нос­ти: https://www.facebook.com/events/807156199380004/
с пред­ва­ри­тел­но запис­ва­не на: vodoleus.project@gmail.com

 

Програмата про­дъл­жа­ва да се обно­вя­ва. За най-точна инфор­ма­ция, сле­де­те стра­ни­ца­та на сдру­же­ние „Родилница“ www.rodilnitza.com

Родилница е орга­ни­за­ция на жени и майки, чиято цел е подоб­ря­ване на родил­ните прак­тики и зачи­тане пра­вата на жените по време на раж­дане. Пре­дишни кам­па­нии на орга­ни­за­ци­ята включ­ват кам­па­ни­ята „Допус­тимо ли е наси­ли­ето?“ за наси­ли­ето над родил­ки в бол­ни­ците и „Пра­вото на нео­без­по­ко­я­вано раж­дане“ за пра­вата на жените по време на раждане.

1 коментар »

Вашият коментар

Добавете вашият коментар по-долу, или trackback от вашия сайт. Можете също така да се абонирате за тези коментари чрез RSS.

Бъдете вежливи. Придържайте се към темата, без вулгарности или спам.

Може да използвате следните етикети:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този блог е свързан с Gravatar. За да получите своята световно-призната лична картинка, моля регистрирайте се в Gravatar.